X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4963
Przesłano:

Plan dydaktyczno - wychowawczy świetlicy szkolnej

1.Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym.....
-opracowanie rocznego planu działalności świetlicy,
-zaprowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy świetlicy: dziennik zajęć, plan dydaktyczno- wychowawczy,
-zawarcie kontraktu,
-regulamin świetlicy,
-zamówienie nowych pomocy dydaktycznych do świetlicy,
-zapoznanie się z zainteresowaniami przejawianymi przez uczniów

2. Kształcenie umiejętności komunikowania się i funkcjonowania w grupie. Kształtowanie więzi międzyludzkich
- promowanie koleżeńskości, tolerancji i akceptacji inności,
- budowanie osobistego i grupowego systemu wsparcia,
- organizacja samopomocy koleżeńskiej,
- umiejętność przewidywania konsekwencji swoich słów i czynów; branie odpowiedzialności za swoje działanie,
- panowanie nad swoimi uczuciami; umiejętność wykazywania kompromisów,
- omawianie i szukanie rozwiązań rozstrzygania problemów klasowych (np. agresja, wulgaryzmy, wandalizm)

3.Wpajanie tolerancji, wrażliwości, uprzejmości i ,,dobrych manier” oraz kształtowanie postaw prospołecznych (odwaga cywilna, prawdomówność, wrażliwość społeczna, solidarność)
-przestrzeganie przyjętych zasad postępowania,
-egzekwowanie właściwego zachowania podczas obchodów świąt narodowych, środowiskowych, szkolnych,
–akceptowanie drugiego człowieka i wyrozumiałość dla jego odmienności (wierzeń, obyczajów, pochodzenia, statusu społecznego, orientacji seksualnej, fizyczności)- prowadzenie dyskusji, pogadanek, prezentacja materiałów na kasetach video, udział w imprezach szkolnych i lokalnych promujących różnorodność kulturową, spotkania z ludźmi,
-kształtowanie kultury współżycia w zespole,
-zwracanie uwagi na zachowanie ładu i porządku w świetlicy

4.Rozwijanie zainteresowań uczniów i ich uczestnictwo w kulturze
-wnikliwa obserwacja uczniów pod kątem ich zainteresowań z ukierunkowaniem na możliwość ich rozwoju na terenie szkoły i poza nią
-dopingowanie do pracy twórczej poprzez organizowanie wystaw, konkursów

5. Przygotowanie do udziału w życiu społecznym, kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur, obyczajów i przekonań. Edukowanie na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, uprzedzeniom, rasizmowi i antysemityzmowi oraz edukowanie o prawach człowieka
-wnikliwa obserwacja uczniów pod kątem ich zainteresowań z ukierunkowaniem na możliwość ich rozwoju na terenie szkoły i poza nią
-dopingowanie do pracy twórczej poprzez organizowanie wystaw, konkursów
-zorganizowanie spotkań z pracownikami MOPS-u w Płocku- przybliżenie problematyki bezdomności, poznanie kultury romskiej
- zorganizowanie spotkań z autorem książki ,,Żydzi płoccy” i z członkami stowarzyszenia ,, Synagoga Płocka”

6.Propagowanie pozytywnych postaw oraz zdrowego stylu życia
-przekazywanie informacji o bezpieczeństwie w domu, szkole, miejscach publicznych,
-uświadamianie przyczyn i skutków zażywania różnych używek (papierosy, alkohol, narkotyki, sterydy, ,,dopalacze”),
-dostarczenie informacji o chorobie AIDS,
-realizacja programu profilaktycznego ,,Różowa wstążeczka” (zapobieganie nowotworom piersi),
- zaznajomienie z zasad prawidłowego odżywiania, zwrócenie uwagi na zaburzenia w odżywianiu- anoreksja , bulimia, otyłość,
- zwrócenie uwagi na racjonalne korzystanie z komputera oraz na skutki uzależnienia,
- zapoznanie ucznia z zasadami zachowania się w sytuacjach zagrożenia (podstawy pierwszej pomocy, wezwanie pomocy),
- zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania nad wodą umożliwiających bezpieczne korzystanie z tej formy wypoczynku w lecie, na przyczyny nieszczęśliwych wypadków (lekkomyślność, lekceważenie obowiązujących przepisów, kąpiele w miejscach niestrzeżonych),
-dbanie o własny wizerunek, tężyznę fizyczną, higienę osobistą

7.Kształtowanie wrażliwości estetycznej, potrzeb obcowania ze sztuką. Przygotowanie ucznia do świadomego i krytycznego odbioru masowych dzieł kultury
-organizowanie zbiorowych wyjść do Muzeum Mazowieckiego, do Książnicy Płockiej i innych placówek kulturalno- oświatowych
- prezentacja zdolności i osiągnięć uczniów podczas konkursów

8.Wspomaganie procesu dydaktycznego
-zapewnienie warunków do odrabiania lekcji poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej i nauczyciela
-organizacja wycieczek dydaktycznych

9.Imprezy okolicznościowe-kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły
- poznawanie historii, tradycji własnego kraju, miasta, regionu,
- kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy,
- poznawanie piękna przyrody własnego kraju, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych:
a)udział w akcji ,, Sprzątanie Świata”
b)pomoc przy organizacji DEN
c)organizacja uroczystości poświęconej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
d)przeprowadzenie II edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy historycznej
e) 170 rocznica śmierci Jana Matejki- konkurs plastyczny
f)przeprowadzenie V edycji międzyszkolnego konkursu –
,,Płock- historia i współczesność”
g)przygotowanie programu poświęconego Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
h)udział w festynach i uroczystościach organizowanych przez środowisko lokalne

10.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- plenarnych,
- szkoleniowych, itp. wg potrzeb szkoły

11.Samodoskonalenie-udział w formach doskonalenia

12.Działania pozastatutowe
- współpraca z przedstawicielami władz miasta(sponsoring nagród)
- prowadzenie kroniki szkoły
- sprzyjanie angażowaniu się uczniów w indywidualne i zespołowe działania na rzecz wspólnego dobra i dobra innych
(imprezy charytatywne)
współpraca z redakcjami lokalnych gazet – informowanie o realizacji przedsięwzięć, promowanie szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.