X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49413
Przesłano:
Dział: Języki obce

Komunikujmy się, czyli rozwijanie kompetencji komunikacyjnych na zajęciach języka angielskiego z wykorzystaniem strategii CLL - innowacja pedagogiczna, przykład

Szkoła Podstawowa im.ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
ORGANIZACYJNO-METODYCZNA
Imię i nazwisko autora:
Bożena Kaczmarczyk
Temat innowacji:
Komunikujmy się, czyli rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na zajęciach języka angielskiego z wykorzystaniem strategii CLL

Istota innowacji:
Zdobycie umiejętności przydatnych do komunikowania się w języku obcym

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im.ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku

Autor: Bożena Kaczmarczyk
Temat: Komunikujmy się czyli rozwijanie kompetencji komunikacyjnych na zajęciach języka angielskiego z wykorzystaniem strategii CLL

Przedmiot: język angielski
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Data wprowadzenia: wrzesień, 2021
Data zakończenia: czerwiec 2022

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy IV. Czas realizacji innowacji obejmuje dwa semestry roku szkolnego 2021/2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, co dwa tygodnie a także będą miały charakter zajęć poza lekcyjnych w wymiarze jednej godziny w miesiącu.
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei strategii nauczania CLL (Community Language Learning) z wykorzystaniem odpowiednich metod. Ma ona zachęcić uczniów do aktywnej komunikacji w j. obcym oraz wykorzystania i rozwijania kompetencji językowych.

1
Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja jest moją odpowiedzią na sugestie uczniów i ich zapotrzebowania dotyczące urozmaicenia procesu edukacji poprzez aktywną komunikację w języku obcym i zmiany metod i środków na te, które bardziej ich motywują. Jest to także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.
Na podstawie obserwacji zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje możliwości wypowiadania się w języku obcym ze względu na niski poziom kompetencji komunikacyjnych. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba stworzenia serii lekcji, które dzięki odpowiedniej konstrukcji metodycznej i innowacyjnym pomysłom sprawią, że środowisko klasy językowej może sprostać wymaganiom uczniów aby podnieść ich kompetencje językowe w tym obszarze.
I. Wstęp
„Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym –stanowi nadrzędny cel kształcenia językowego na wszystkich etapach edukacyjnych wyodrębnionych w podstawie programowej. Tak zarysowany cel sprawia, że język obcy powinien być przede wszystkim traktowany jako narzędzie umożliwiające uczniowi osiągnięcie różnych, właściwych dla danej sytuacji i motywacji, celów komunikacyjnych. (...)

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas IV
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie kompetencji językowych oraz ich rozwijanie w procesie komunikacji
- zapoznanie uczniów z metodami wykorzystywanymi podczas nauki języka obcego
- wdrożenie metod w pracy z uczniami w celu rozwoju procesu komunikacji

III. Cele innowacji
Cel główny:
• przygotowanie uczniów do efektywnej komunikacji w j. angielskim

2
Cele szczegółowe:
- rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym
- swobodne posługiwanie się językiem obcym w różnych sytuacjach życiowych
- zachęcanie do kontaktu z językiem obcym, poza środowiskiem szkolnym
- kształtowanie u uczniów chęci do komunikowania się w języku angielskim
- systematyczna kontrola wprowadzanych zadań (testy kontrolne rozmowy z uczniami, obserwacja postawy uczniów)

IV. metody i formy
Nauczyciel (Bożena Kaczmarczyk) realizuje następujące zadania:
- do treści podręcznika dobiera dodatkowe materiały mające na celu rozwijanie procesu komunikacji.
- wśród materiałów znajdować się będą: przygotowane przez nauczyciela zadania, gry językowe, praca projektowa, luki informacyjne,
- zadania realizowane będą z wykorzystaniem metod aktywizujących:
odgrywanie ról (dialogi, rozmowy w formie wywiadów, improwizacje-tworzenie skryptów, inscenizacje, luki informacyjne itd.)
Formą pracy będzie praca w parach lub w większych grupach
Do realizacji celu wykorzystana zostaną narzędzia technologii informatyczno-komunikacyjnej.

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
• Nabywają zdolności komunikacyjne w sposób kreatywny, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii; sami będą odpowiedzialni za własny proces uczenia się (w stopniu większym niż podczas nauki z samym tylko podręcznikiem)
• Wykorzystują możliwości jakie daje użycie nowoczesnej technologii
• Mają możliwość poznać i przyswoić różne sposoby pracy - od indywidualnej, pracę w grupach i pracę projektową
• Uczą się umiejętności przydatnych nie tylko w dalszych etapach nauki ale również w życiu codziennym w różnych aspektach życia człowieka

3

Nauczyciel:
• Wykorzystuje różnorodne metody pracy poszerzając swój warsztat pracy
• Jest otwarty na nowości pedagogiczne, technologiczne wykorzystywane w procesie uczenia się i nauczania
• Dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami
• Wzbogaca swój warsztat pracy by odpowiadał założeniom innowacji (przygotowanie pomocy dydaktycznych, korzystanie z zasobów internetowych na różnych platformach wydawniczych, dzielenie się pomysłami z innymi nauczycielami w sieci)

VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki klasy IV, uzupełniają ją i poszerzają. Przewidziano realizację ok. 14 bloków skupionych na rozwoju komunikacji wśród uczniów.
Np.:
1. Przedstawianie siebie i innych.
2. Opisywanie przedmiotów.
3. Mówienie o narodowości.
4. Wyrażenia związane z grami i zabawą.
5. Rozmowy w różnych miejscach w szkole.
6. Opis domu i pokoju. Sprzątanie pokoju
7. Zamawianie i proponowanie jedzenia,
8. Podawanie przepisu
9. Prośba, pytanie o pozwolenie.
10.Rozmawianie o ulubionych zajęciach
11.Rozmawianie o sporcie
12.Rozmawianie o zajęciach w wolnym czasie
13.Rozmawianie o wakacjach
14.Opisywanie tego co się dzieje w danej chwili
4

VII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- ankietę dotyczącą ogólnego odbioru przygotowanych lekcji
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami
- testy kontrolne sprawdzające postępy w procesu komunikacji.
Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników testów kontrolnych pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty
• Rozwój słownictwa
• Rozwój umiejętności komunikowania się w języku obcym
• Zaangażowanie uczniów w planowanie i realizację procesu uczenia i uczenia się
• Dążenie do automatyzacji czyli swobodnego posługiwania się językiem
Wpływ na uczniów:
• nabywanie umiejętności językowych i wykorzystanie ich w komunikacji
• zwiększenie dojrzałości intelektualnej uczniów poprzez pokazanie, że sami w dużym stopniu są odpowiedzialni za proces uczenia się;
• wykorzystanie zdobytych umiejętności komunikacyjnych w dalszym etapie nauki
Wpływ na pracę szkoły:
• Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania
• Rozwój umiejętności nie tylko uczniowskich, ale również nauczyciela;

5

• Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów, stworzenie właściwych warunków do swobodnej nauki języka obcego

IX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z podnoszenia kompetencji językowych w obszarze komunikacji wśród uczniów poprzez zastosowanie strategii CLL.

Sporządziła:
Bożena Kaczmarczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.