X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49359
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

ubiegającego się o stopień awansu zawodowego

nauczyciela dyplomowanego

mgr Joanny Koniecznej

Imię i nazwisko: Joanna Konieczna
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Rozpoczęcie stażu: 1.09.2021r.
Zakończenie stażu: 31.05.2024r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r. poz.2215 ze zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U. z 2020r. poz.2200)

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:

 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Zdobywanie i pogłębianie doświadczenia jako zastępca dyrektora przedszkola;
 Zdobywanie doświadczenia i umiejętność dzielenia się nim z innymi;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
Zadania podejmowane
w okresie stażu
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
1. Udział w formach doskonalenia oraz stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy
- podjęcie studiów podyplomowych na kierunku -Organizacja i zarządzanie oświatą;
- uczestnictwo w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego- rady, szkolenia, konferencje metodyczne, warsztaty;
-planowanie i prowadzenie dokumentacji;

- rok szkolny 2021/2022

- cały okres stażu
2. Wykorzystanie nowatorskich metod i form pracy
- wykorzystaniew pracy z dziećmi elementów Dziecięcej matematyki- E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metody aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss, metody twórczego ruchu Carla Orffa, metody gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogika zabawy;
- wykorzystanie w pracy z dziećmi metod aktywnych np. burza mózgów, mapa pojęciowa, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne;

- cały okres stażu
3. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
- przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy (karty pracy, krzyżówki, itp.);
-opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć;
-przygotowywwanie podziękowań, dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń;
-wykorzystanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu np. projekcja filmów edukacyjnych z wykorzystaniem monitora multimedialnego.
- w okresie pełnienia funkcji wicedyrektora
- cały okres stażu

4. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu komputera i Internetu
- aktualizacja danych w SIO;
- praca w programie iprzedszkole;
- opracowywanie dokumentacji przedszkolnej związanej z pełnieniem funkcji wicedyrektora przedszkola;
- opracowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym;
-w okresie pełnienia funkcji wicedyrektora
- cały okres stażu
§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- opracowanie scenariusza zajęć;
- prowadzenie zajęć dla nauczycieli;
- dokonanie ewaluacji zajęć.

- 1 zajęcie w każdym roku szkolnym
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ciągu bieżącej pracy
- organizowanie i prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych;
- dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach;
- udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń;
- udostępnianie scenariuszy zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych

- 1 rada w ciągu roku szkolnego
- cały okres stażu
3. Współpraca wewnątrzprzedszkolna
- praca w zespole nauczycielskim do spraw planowania i modyfikowania organizacji pracy przedszkola;
- wspólne rozwiązywanie problemów- opracowywanie dokumentów, podejmowanie decyzji;
- cały okres stażu
4. Publikowanie materiałów edukacyjnych, metodycznych w Internecie
- opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego;
-publikowanie na portalach scenariuszy z zajęć.
- październik 2021r.
§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczącycvch zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci
- zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego
„W harmonii z przyrodą”;
- zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego konkursu recytatorskiego „Przyjaciel przyrody”;
- zorganizowanie imprezy integracyjnej dla dzieci „Grasz w zielone”;
- zorganizowanie festynu integracyjnego dla dzieci;
- przeprowadzenie festiwalu piosenki przedszkolnej
- włączenie przedszkola do programu „Działaj z Impetem”
- kwiecień 2022r.
- kwiecień 2022r.
- maj/czerwiec 2022r.
- czerwiec 2023r.
- marzec/ kwiecień 2023r.
- rok szkolny 2021/2022
2. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
- pedagogizacja rodziców;
- zachęcanie i angażowanie rodziców w przedsięwzięcia przedszkolne;
- zredagowanie artykułu dla rodziców w przedszkolnej gazetce „Maciusiowe wieści”;
- cały okres stażu
-1 artykuł w ciągu roku szkolnego
3. Udział z dziećmi w zbiórkach i akcjach charytatywnych
- zbiórka nakrętek;
- zbiórka karmy dla zwierząt dla Krotoszyńskiego Schroniska dla zwierząt;
- zbiórka kasztanów- współpraca z Nadleśnictwem Krotoszyn

- cały okres stażu
- grudzień/ styczeń 2021/222
§ 8 ust. 3 pkt 4a
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, szczególnie na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Kim będę, gdy dorosnę”
- gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu:
- merytoryczne opracowanie programu;
- realizacja programu na zajęciach;
- ewaluacja programu.
- rok szkolny 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
§ 8 ust. 3 pkt 4b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
- ustalenie współpracy z nauczycielem rozpoczynającym awans zawodowy;
- pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego;
- prowadzenie zajęć dla nauczyciela, omawianie przebiegu zajęć i stosowanych metod;
- obserwacja prowadzonych zajęć prowadzonych przez nauczyciela na ścieżce awansu;
- przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
-rok szkolny 2022/2023, 2023/2024
2. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli
-koordynacja pracy zespołu nauczycieskiego do spraw planowania i modyfikowania organizacji pracy przedszkola.
-w okresie pełnienia funkcji wicedyrektora
opracowała:
Konieczna Joanna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.