X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 492
Przesłano:

Scenariusz lekcji- Temat: Badanie właściwości skrobi

Cele ogólne:
- kształcenie metod samodzielnego uczenia się i zdobywania wiedzy przez
obserwację
- rozwijanie pamięci spostrzegania , świadomości samokontroli
- nabywanie umiejętności prawidłowego formułowania wniosków.


Cele szczegółowe :
a.) uczeń wie / potrafi :
- co to są cukry ;
- dokonać podziału cukrów ;
- podać wzór strukturalny wielocukrów ;
- wymienić wielocukry ;
- omówić właściwości skrobi ;
- podać występowanie skrobi .
b.) uczeń umie :
- sformułować wnioski z obserwowanych ćwiczeń ;
- ocenić własną pracę .


Zasady nauczania :wiązanie teorii z praktyką .


Pomoce dydaktyczne : probówki , łaźnia wodna ( zlewka z wodą ), płyn Lugola, płyny Fehlinga I i II ,kwas solny i wodorotlenek sodu .


Metody nauczania : pogadanka, eksperyment, praca indywidualna.


Czas trwania : 45 minut
Klasa : II technikum


PRZEBIEG LEKCJI

1. Nauczyciel przeprowadza czynności organizacyjno – porządkowe.
2. Uczniowie rozwiązują logogryf, którego hasło jest nazwą cukru jakim będą zajmować się na zajęciach.
Rozwiązanie logogryfu stanowi powtórzeniem wiadomości z poprzednich lekcji.
Pytania do logogryfu:
1.Za pomocą jakich wzorów przedstawia się konfiguracje form łańcuchowych cukrów? ( rozwiązanie: Fischera).
2.Cukier gronowy to ........................ ( rozwiązanie: glukoza).
3.Jakie cukry powstają w wyniku hydrolizy sacharozy? (rozwiązanie: proste).
4.Jest cukrem mlekowym ................. (rozwiązanie: laktoza)
5.Dla jakich związków reakcja biuretowa jest reakcją charakterystyczną?
(rozwiązanie: białek ).
6.Jakim wiązaniem połączone są reszty monosacharydów w dwucukrach? (
rozwiązanie: glikozydowym).
7.Cukier wykazujący właściwości redukujące to ................. (
rozwiązanie: sacharoza).
Rozwiązanie logogryfu to skrobia.
3. Nauczyciel podaje temat lekcji, a następnie pyta się o wzór ogólny dla polisacharydów.
Jeden z uczniów zapisuje na tablicy wzór ogólny polisacharydów.
(C6H10O5)n

4. Uczniowie określają właściwości fizyczne skrobi na podstawie obserwacji pokazanej przez nauczyciela substancji i zapisują je w zeszycie . Właściwości fizyczne :substancja stała, koloru białego, bez smaku i zapachu, nie rozpuszcza się w zimnej wodzie.

5. Nauczyciel przeprowadza doświadczenia :
a.)wykrywanie skrobi – reakcja skrobi z jodyną;
b.)badanie właściwości redukujących skrobi – próba Tollensa
i Trommera;
c.)hydroliza skrobi.
6. Uczniowie zapisują temat doświadczenia, przebieg.
7. Uczniowie formułują wyniki obserwacji i wnioski z przeprowadzonych
reakcji przy kontroli nauczyciela .
8. Nauczyciel rozdaje uczniom arkusze samokontroli i objaśnia jak należy
go uzupełnić .
9. Uczniowie rozwiązują arkusz samokontroli .
10. Nauczyciel prowadzi podsumowanie lekcji zadając odpowiednie pytania uczniom, podaje zadanie domowe i dokonuje oceny uczniów .

Pytania podsumowujące zajęcia:
Jakim cukrem zajmowaliśmy się na zajęciach?
Jak wykryć obecność skrobi?
Czy skrobia wykazuje właściwości redukujące?
Do jakiej grupy cukrów zaliczamy skrobie?

Zadanie domowe:
Korzystając z różnych dostępnych źródeł informacji przygotuj notatkę
dotyczącą zastosowania skrobi i krótkiej charakterystyki celulozy.


ARKUSZ SAMOKONTROLI


Uzupełnij poniższy tekst . Powodzenia.!

1. Do wykrywania skrobi służy ..........................
............................ .
2. Skrobia to ..............................o wzorze sumarycznym
............................. .
3. Czy skrobia wykazuje właściwości redukujące ? ......................
.
4. Podaj właściwości fizyczne skrobi :
a.) .............................. ,
b.) ............................. ,
c.) ............................. ,
d.) .............................. .
5. Produkt końcowy hydrolizy skrobi to ....................................
.
Jest to cukier ............................... ,który
................................. właściwości redukujące .
6. Skrobia występuje w :
a.) ...................................... ,
b.) ..................................... ,
c.) ..................................... ,
d.) ..................................... .


Teraz za każdą prawidłową odpowiedź przydziel sobie jeden punkt .
Jeśli uzyskałeś :
14 – 12 pkt.- Świetnie opanowałeś podczas lekcji wszystkie
niezbędne wiadomości.
12 – 10 pkt. – Dobre zapamiętanie wiadomości.
10 – 8 pkt. – Dostateczne opanowanie wiadomości ale przyda
się odrobina pracy własnej.
8 – 6 pkt. – Twoja wiedza wymaga uzupełnienia obecnie jest na poziomie miernym.
poniżej 6 pkt. – Koniecznie popracuj w domu nad uzupełnieniem swoich braków Twoja wiedza jest niewystarczająca.


Autor: Danuta Szreder nauczyciel chemii i analizy żywności ZSS w
Bydgoszczy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.