X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49098
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr D.W.
Nauczany przedmiot: język angielski
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa
Imię i nazwisko Dyrektora Szkoły:
Czas trwania stażu: 1 września 2019 r. - 31 maja 2022 r.
Cele podejmowanego stażu:
1. Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
2. Podstawa prawna:
Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019 r.)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli)

3. Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 1 pkt. 1
Podejmowanie działań mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych
- prowadzenie lekcji języka angielskiego z użyciem tablicy multimedialnej, zachęcenie uczniów do czynnego udziału w zajęciach.
- prezentacje multimedialne w języku angielskim przygotowane przez uczniów.

Wg harmonogramu zajęć
Konspekty zajęć
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Przygotowywanie dodatkowych materiałów do zajęć, prezentacji, quizów oraz testów .
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne, dodatkowe materiały oraz karty pracy dla ucznia.
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji oraz środka komunikacji
- współpraca, wymiana informacji i spostrzeżeń z przedstawicielami wydawnictw drogą elektroniczną.
- korzystanie z portali edukacyjnych.
Na bieżąco

§ 8 ust. 1 pkt. 2
Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Podejmowanie działań motywujących uczniów do działań
- udział w konkursach np. Piosenki Angielskiej oraz Wiedzy o krajach anglojęzycznych mających na celu zmotywowanie ucznia do poznania różnych aspektów kulturowych innych krajów.
- motywowanie uczniów oraz ośmielanie młodzieży do wypowiedzi w języki obcym (odgrywanie scenek, lekcje z native speakerem itp.).
Na bieżąco
Dyplomy za udział w konkursach
Tworzenie i sprawowanie opieki nad pracownią
Dbanie o wystrój pracowni w kontekście atrakcyjnych materiałów dydaktycznych w postaci plakatów, kalendarza w j. angielskim itp.
Cały okres stażu
Dekoracje, plakaty
Rozwijanie zainteresowań ucznia
Prowadzenie dodatkowych zajęć językowych, mających na celu przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty oraz do dalszej edukacji w szkole ponadpodstawowej.
Według potrzeb
Dziennik zajęć
Realizacja zadań wychowawczo – opiekuńczych nauczyciela
- pełnienie funkcji wychowawcy
- opracowanie planu pracy wychowawczej i godzin wychowawczych
- poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- współpraca z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Cały okres stażu
Wpisy na dzienniku elektronicznym

§ 8 ust. 1 pkt. 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
- analiza aktów prawnych
- współpraca oraz wymiana spostrzeżeń z doświadczonymi nauczycielami, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego
Na bieżąco

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu
Plan rozwoju oraz sprawozdanie
Doskonalenie warsztatu i metod pracy
-obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
- udział w kursach, warsztatach oraz szkoleniach mających na celu polepszenie warsztatu pracy nauczyciela języka obcego.
Cały okres stażu
Certyfikaty i zaświadczenia

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się.
Lp.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1)
1. Czynności organizacyjne związane z zapoznaniem się z procedurą awansu

2.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Analiza procedury awansu zawodowego.
Cały okres stażu
Dokumentacja (wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego)

Zdefiniowanie potrzeba własnego rozwoju poprzez autorefleksję oraz konsultacje z Dyrekcją SP nr 21.
Wrzesień 2019r.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa

Prowadzenie pomiaru dydaktycznego – badanie wyników nauczania języka angielskiego.
Cały okres stażu/ według harmonogramu szkoły
Analiza testów diagnostycznych uczniów

Aktywny udział w realizacji projektów, imprez, konkursów oraz innych zadań mających na celu promocję szkoły.
Cały okres stażu
Certyfikaty, dyplomy, podziękowania, zdjęcia

Wzbogacanie sali językowej w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój i estetykę pracowni.
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne, zdjęcia
2)
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, różnorodnych materiałów na zajęcia lekcyjne, informacji dla rodziców i uczniów.
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku elektronicznym, teczka wychowawcy

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem platform edukacyjnych (np.penpalworld.com)
Cały okres stażu
Wpisy na platformach

Umieszczanie na stronie szkoły, aktualnych działań oraz osiągnięć uczniów w ramach promowania osiągnięć uczniów.
Cały okres stażu
Strona internetowa szkoły

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia, adresy stron www

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
Lp.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1)
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
Prowadzenie lekcji otwartych.
Według harmonogramu
Scenariusz zajęć (konspekt).

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami poprzez opracowanie prelekcji i referatów.
Cały okres stażu
Scenariusze, referaty

Upowszechnianie wykorzystywanych metod i form pracy oraz własnego doświadczenia za pomocą stron/portali internetowych.
Cały okres stażu.
Adresy stron/portali internetowych

Pełnienie funkcji Przewodniczącej Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Języków Obcych
Rok szkolny 2019/2020

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1)
1. Diagnoza i rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności uczniów.

- prowadzenie kółka z j. angielskiego oraz zajęć wyrównawczych mających na celu rozwijanie kompetencji językowych dzieci
- stosowanie różnorodnych form i metod pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
- obserwacja dziecka na tle klasy
- przeprowadzanie rozmów indywidualnych z dziećmi i rodzicami, w zależności od potrzeb
- organizacja zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, komputera, smartphona i innych dostępnych sprzętów

Cały okres stażu

Dzienniki zajęć

2. Niesienie uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych.

- realizacja zaleceń PPP zawartych w opiniach
- współpraca z rodzicami – rozmowy
indywidualne, wspieranie rodziców dzieci z trudnościami w nauce i sprawiających trudności wychowawcze

Cały okres stażu
Rozmowy odnotowane w dzienniku elektronicznym

3. Promowanie szkoły w środowisku lokalnych.
- udział w konkursach międzyszkolnych
Cały okres stażu

Dyplomy i zaświadczenia

4. Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych – okolicznościowych.

- współorganizowanie okolicznościowych imprez szkolnych (wynikających z kalendarza szkolnego)
Według kalendarza imprez i uroczystości

§ 8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu oraz innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Lp.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1)
1. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z zakresu nauczania języka angielskiego w I etapie edukacyjnym
- opracowanie innowacji pedagogicznej mającej na celu poszerzenie wiedzy z języka angielskiego uczniów klasy I-III SP (spotkania z native speakerem, wprowadzenie zwrotów wykraczających poza materiał realizowany w podstawie programowej)

Rok szkolny 2020/2021

Scenariusz zajęć

2. Współpraca z rodzicami w celu rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci
- zebrania z rodzicami,
- indywidualne rozmowy i konsultacje
Cały okres stażu
Listy, wpisy na dzienniku elektronicznym itp.

3. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.

- opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasy oraz tematyki godzin wychowawczych zgodnie z programem wychowawczym szkoły
- podejmowanie działań mających na celu integrację klasy oraz kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych
- rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków (stały kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym)
- ścisła współpraca z nauczycielami uczącymi (konsultacje, rozmowy indywidualne)
- przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie problemów

Cały okres stażu.

4. IPET dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
Przygotowanie IPETu dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
W okresie trwania stażu
IPET

§ 8 ust. 3 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1)
1. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.

- nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Płocku

Cały okres stażu

2. Wspieranie i udział w akcjach charytatywnych.

- udział w akcjach na rzecz pomocy Potrzebującym, schroniskom.

Cały okres stażu

3. Działanie na rzecz bezpieczeństwa i profilaktyki.
- rozmowy z uczniami na temat bezpieczeństwa w Internecie, szkole, poza
domem.

Cały okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Opracowała: D.W.

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.