X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48930
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja pedagogiczna "Język angielski- oknem na świat"

Tytuł innowacji pedagogicznej:
„Język angielski- oknem na świat.”

Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego:.......
Imię i nazwisko osoby/osób wdrażających innowację: Klasa VII
Czas trwania innowacji:01.10.2021 r.- 29.04.2022 r.

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej:
Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom, możliwości nauki języka angielskiego w sposób łatwo przyswajalny i przyjemny. Ponadto chcę rozwijać w młodych umysłach ciekawość świata i innych kultur. Poprzez nabycie biegłości w języku młodzi ludzie mogą z większą łatwością osiągać sukcesy. Podnoszenie swoich kompetencji językowych pomoże w wyrównaniu szans edukacyjnych.
Założeniem innowacji jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, osiągnięcia płynności w posługiwaniu się językiem nowożytnym, poprzez nacisk na poszerzanie zasobu słownictwa, struktur gramatycznych oraz umiejętności tworzenia swobodnych wypowiedzi. Dodatkowo uczniowie będą mieć możliwość szczegółowego zapoznania się z kulturą krajów anglojęzycznych.

Cele ogólne innowacji pedagogicznej:
• pogłębianie ogólnej wiedzy uczniów, wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie poszczególnych sprawności językowych;
• rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach komunikacyjnych, ze szczególnym naciskiem na aspekt umiejętności prowadzenia swobodnej rozmowy, adekwatnie do poziomu zaawansowania nauki języka;
• kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach językowych;
• mocne osadzenie nauki języka w kontekście kulturowym
• kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury;
• rozbudzanie w uczniach pasji związanej z nauką języka angielskiego poprzez pokazanie, jak duże znaczenie ma znajomość języków obcych we współczesnym świecie oraz wskazanie praktycznych aspektów ich zastosowania;
• rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe;
• przygotowanie uczniów do konkursów językowych organizowanych w szkole i poza nią, w tym również o tematyce kulturowej;
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców;
• wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami ICT.

Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznej:
Podczas realizacji zajęć w ramach innowacji, proces dydaktyczny będzie się opierał w znacznej mierze na wykorzystaniu materiałów autentycznych. Będą to m.in.: mapy, autorskie zdjęcia, nagrania zawierające oryginalne wypowiedzi i dialogi, filmy DVD, rozkłady jazdy, menu, tabliczki informacyjne, plakaty, broszury, ulotki, pocztówki, gazety i czasopisma, fragmenty książek, teksty piosenek, źródła internetowe, prezentacje multimedialne, spoty reklamowe.

Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej:
Wprowadzenie innowacji w zakresie nauki języka angielskiego przyniesie uczniom, a tym samym ich rodzicom, szkole i całemu środowisku następujące wymierne korzyści:
• swobodne posługiwanie się językiem angielskim adekwatnie do danego etapu edukacyjnego i poziomu zaawansowania;
• umiejętności i brak zahamowań w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
• łatwość w rozumieniu i odbiorze filmów, programów telewizyjnych, muzyki oraz innych form przekazu w języku angielskim;
• wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie - zespole projektowym, w tym odpowiedzialności za przydzieloną i wykonaną pracę;
• wzrost świadomości i otwartości na inne kultury i aspekty życia we współczesnym społeczeństwie.

Opis innowacji pedagogicznej:
Wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Język angielski – oknem na świat” podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jej najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się, a także poszerzenie wiedzy uczniów o zagadnienia kulturoznawcze krajów anglojęzycznych. Znajomość języków obcych jest we współczesnym świecie koniecznością. To okno na świat nie tylko w sensie technicznym, ale i intelektualnym. Ludzie, którzy potrafią postrzegać rzeczywistość w więcej niż jednym języku, postrzegają ją wielokrotnie, za każdym razem inaczej. Nauka języków obcych zwiększa możliwość globalnego zrozumienia świata, podnosi atrakcyjność na rynku pracy, a co za tym idzie, otwiera możliwości znalezienia ciekawszej pracy w przyszłości. Dzięki umiejętności porozumiewania się w różnych językach można czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym ludzi z innych krajów, słuchać muzyki, poznawać literaturę w języku oryginalnym, zawierać nowe przyjaźnie i znajomości, a podróżowanie staje się znacznie łatwiejsze, kiedy nie musimy pokonywać bariery językowej. Uczniowie naszej szkoły wykazują duże zainteresowanie nauką języka angielskiego w szerszym wymiarze, ze szczególnym naciskiem na możliwość bezpośredniej komunikacji. Nie zawsze jest to jednak proste, ponieważ część z nich nie potrafi połączyć swojej wiedzy z praktyką. Wykorzystanie tej innowacji do usprawnienia aspektu komunikacyjnego w zakresie języka angielskiego znacznie zwiększy wiarę uczniów w ich umiejętności. Istnieje także potrzeba osadzenia działań innowacyjnych w kontekście kulturowym. Wiedza na temat krajów posługujących się językiem angielskim jest kluczowa do zrozumienia języka i ludzi tam mieszkających. Pozwoli to na kształtowanie w naszych uczniach postawy poszanowania wobec innych kultur oraz tolerancji dla odmienności i różnorodności w ogólnym tego słowa znaczeniu.

Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznej:
W trakcie realizacji innowacji „Język angielski – oknem na świat” będzie prowadzona odpowiednia dokumentacja, która umożliwi dokonanie ewaluacji podjętych działań. Na bieżąco dokonywana będzie obserwacja pracy i postępów uczniów. Analiza wyników ewaluacji będzie ważną informacją zwrotną dotyczącą poziomu zaangażowania i zainteresowania uczniów lekcjami w ramach innowacji oraz poczynionymi postępami. Ewaluacja pozwoli na wyciągnięcie istotnych wniosków dotyczących zastosowanych metod, technik i form pracy oraz celowości realizowania podobnych przedsięwzięć w przyszłości.
Narzędzia służące do przeprowadzenia ewaluacji:
• obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowania i poziomu zainteresowania;
• rozmowy z uczniami;
• analiza postępów i osiągnięć uczniów;
• ankieta skierowana do uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.