X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48363
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Moniki Chudzickiej
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie

STANOWISKO: nauczyciel wychowania fizycznego
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 z późn. zm.);
2.Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

CEL GŁÓWNY:
- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
- Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
- Osobisty rozwój;
- Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania do wykonania:
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych i informacyjnych.
Formy i sposoby realizacji:
- Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania informacji oraz organizowania pracy uczniów;
- Opracowanie tabel i wyników przeprowadzanych testów sprawności fizycznej i sprawdzianów umiejętności ruchowych. Testy diagnozujące przeprowadzanie na początku i na końcu roku szkolnego. Analiza sprawności i wyciągnięcie wniosków. Samoocena osiągnięć uczniów;
- Tworzenie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, kart sprawności fizycznej potrzebnej do pracy na przedmiocie;
- Tworzenie dokumentacji niezbędnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: plany wychowawcze, plany profilaktyczne, plany i wymagania edukacyjne, plany pracy, regulaminy, arkusze, ankiety itp.
Termin realizacji:
- na bieżąco
Sposoby realizacji, dokumentacja:
- dokumentacja, materiały

2.Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Formy i sposoby realizacji:
- Przygotowanie i opracowanie scenariuszy lekcji w oparciu o informacje dostępne w internecie;
- Prezentacje multimedialne o tematyce związanej z Edukacją Zdrowotną.
Termin realizacji:
wg potrzeb
Sposoby realizacji, dokumentacja:
opracowane materiały, prezentacje.

3.Współpraca przy redagowaniu strony internetowej szkoły.
Formy i sposoby realizacji:
- Prowadzenie i aktualizacja szkolnej strony internetowej o tematyce sportowej. Sporządzanie artykułów z przebiegu zawodów sportowych i wszelkich imprez sportowo- rekreacyjnych, zamieszczanych na stronę internetową szkoły.
Termin realizacji:
- na bieżąco
Sposoby realizacji, dokumentacja:
- sprawozdania

4. Wykorzystywanie internetu oraz jego zasobów do prac służących podniesieniu jakości warsztatu pracy.
Form i sposoby realizacji:
- Wykorzystanie portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów na temat itp.: stosowania nowoczesnych, ciekawych metod pracy, inwencji twórczych oraz informacji związanych z pracą nauczyciela wychowania fizycznego i nauczyciela wychowawcy klasy;
- Wykorzystanie zasobów internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert księgarni i wydawnictw;
- Pozyskiwanie materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych.
Termin realizacji:
na bieżąco
Sposoby realizacji, dokumentacja:
gromadzenie dokumentacji, notatki, opracowane materiały.

5. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do kontaktów z rodzicami i nauczycielami.
Formy i sposoby realizacji:
- Uzupełnianie na bieżąco wszystkich informacji na e-dzienniku związanych z pracą wychowawczą, współpracą z rodzicami i nauczycielami.
Termin realizacji:
- na bieżąco
Sposoby realizacji, dokumentacja:
- strona internetowa

5. Prowadzenie zajęć z uczniami wykorzystując nowoczesne metody aktywizujące.
Formy i sposoby realizacji:
- Wykorzystywanie różnych metod itp.: diagnostycznych, rozwijających twórcze myślenie, grupowego podejmowania decyzji, ekspresji twórczej zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów;
- Zachęcanie do tematyki Edukacji Zdrowotnej, racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia (ścieżki edukacyjne – praktyczne warsztaty kulinarne, wykłady...).
Termin realizacji:
- na bieżąco
Sposoby realizacji, dokumentacja:
Zgromadzone materiały, referaty, prezentacje multimedialne,
scenariusze lekcji, przekaz praktyczny.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania do wykonania:
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z nauczycielami
Formy i sposoby realizacji:
- Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Opracowanie scenariusza zajęć, ustalenie wspólnie terminu i omówienie lekcji;
- Opracowanie i prezentacja wniosków z ewaluacji dotyczącej aktywności ruchowej w czasie wolnym młodzieży naszej szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
- Zapraszanie nauczycieli stażystów i kontraktowych na prowadzone przeze mnie zebrania z rodzicami.
Termin realizacji:
- 1 godzina w roku szkolnym w wybranym miesiącu
(kwiecień – czerwiec)
Sposoby realizacji, dokumentacja:
- Scenariusze lekcji, tematyka według potrzeb i zainteresowań nauczycieli

2.Prowadzenie zajęć otwartych i pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycielom: stażystom i kontraktowym.
Formy i sposoby realizacji:
- Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych;
- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z młodzieżą;
- Pomoc w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego;
- Udział w lekcjach prowadzonych przez nauczyciela stażystę. Formułowanie wspólnych wniosków i analiza zajęć.
Termin realizacji:
- W zależności od potrzeb, cały okres stażu
Sposoby realizacji, dokumentacja:
- Scenariusze lekcji, opracowane i udostępnione materiały, karty pracy.

3.Udział w pracach zespołu przedmiotowego i zespołu nauczycieli wychowawców.
Formy i sposoby realizacji:
- Współpraca z innymi nauczycielami w ramach pracy zespołu przedmiotowego i wychowawczego;
- Współorganizacja spotkań, podejmowanych tematów uzależnionych od potrzeb, wskazywanie terminu i formy pracy;
- Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowanie dokumentów);
- Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na szkoleniach i kursach;
- Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Termin realizacji:
- na bieżąco
Sposoby realizacji, dokumentacja:
opracowane i udostępnione materiały, notatki, doświadczenia

4. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
Form i sposoby realizacji:
- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć lekcyjnych, pomoce dydaktyczne, testy, analizy wyników, scenariusze z uroczystości szkolnych i opracowania wychowawcze.
Termin realizacji:
- na bieżąco
Sposoby realizacji, dokumentacja:
materiały, notatki, opracowania, scenariusze.

5. Publikowanie materiałów edukacyjnych.
Formy i sposoby realizacji:
- Udostępnianie na stronach internetowych i bibliotece szkolnej internetowej (dysku) scenariuszy zajęć, zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, scenariuszy z uroczystości i wszelkich materiałów dydaktycznych.
Termin realizacji:
- na bieżąco
Sposoby realizacji, dokumentacja:
- materiały, notatki, opracowania, scenariusze.

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do wykonania:
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Formy i sposoby realizacji:
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych;
- Obserwacja dzieci na tle grupy;
- Rozmowy indywidualne z młodzieżą i ewentualnie ich rodzicami;
- Analiza wniosków i raportu z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej dotyczącej aktywności ruchowej w czasie wolnym młodzieży naszej szkoły.
Termin realizacji:
- Cały okres stażu
Sposoby realizacji, dokumentacja:
Scenariusze zajęć, Obserwacje, raport z ewaluacji wewnętrznej.

2. Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć wyrównawczych.
Formy i sposoby realizacji:
- Prowadzenie Szkolnego Koła Sportowego (SKS) według potrzeb i zainteresowań uczniów;
- Organizowanie zajęć dodatkowych, wyrównawczych dla uczniów mających problem z opanowaniem danych umiejętności z poszczególnych dyscyplin sportowych;
- Przygotowanie warsztatów kulinarnych, promujących zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia.
Termin realizacji:
- Według potrzeby uczniów
Sposoby realizacji, dokumentacja:
- Wpisy do dziennika, dokumentacja pracy z dzieckiem słabym, testy sprawnościowe.

3.Organizowanie i współorganizowanie zawodów i imprez sportowych, wyjazdach edukacyjnych.
Formy i sposoby realizacji:
- Organizowanie zawodów sportowych na szczeblu gminy i powiatu;
- Organizacja szkolnych turniejów z piłki siatkowej, koszykowej i warsztatów tanecznych;
- Pomoc w organizacji Półmaratonu Przemysława II w Rogoźnie;
- Organizacja Dnia Sportu;
- Pomoc w organizacji turniejów sportowych organizowanych przez środowisko lokalne;
- Organizowanie wyjazdów na basen;
- Udział w meczach sparingowych z piłki siatkowej i koszykowej z innymi szkołami.
Termin realizacji:
- Cały okres stażu, Listopad 2019/2020/2021
Sposoby realizacji, dokumentacja:
Dyplomy, podziękowania, wycinki z prasy lokalnej,
strona internetowa, scenariusze, zdjęcia, opracowane materiały, tabele, listy zgłoszeniowe, artykuły zamieszczone w kronice szkolnej.

4. Organizacja i współorganizacja imprez promujących szkołę w środowisku lokalnym.
Form i sposoby realizacji:
- Pomoc w organizacji i przygotowaniu scenariusza (m.in.: pokazy tańca) na Drzwiach Otwartych – „Noc z Liceum”, Dzień Patrona, imprezy szkolne organizowane przez Samorząd Uczniowski, Półmaraton Przemysława II w Rogoźnie itp.;
- Współpraca z Rogozińskim Centrum Kultury (RCK);
- Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym;
- Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej (Kurier Rogoziński) dotyczącej działalności życia szkoły.
Termin realizacji:
- Marzec 2020/2021/2022, Listopad 2019/2020/2021, cały okres stażu, na bieżąco.
Sposoby realizacji, dokumentacja:
- Zaświadczenia, Zdjęcia, artykuły, wycinki z gazet, scenariusze.

5. Aktywizacja uczniów w pracach i akcjach charytatywnych.
Formy i sposoby realizacji:
- Organizacja zbiórek nakrętek, baterii, pokarmu dla zwierząt ze schroniska „Azorek” w Obornikach w ramach akcji charytatywnych;
- Stworzenie grupy wolontariuszy, biorących udział w organizacji i przebiegu Półmaratonu Przemysława II;
- Prace charytatywne na rzecz WOŚP;
- Pomoc w organizacji gminnych, sportowych akcji charytatywnych;
- Organizacja charytatywnego maratonu zumby na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
Termin realizacji:
Cały okres stażu, listopad 2019, 2020,2021 r., w zależności od potrzeby
Sposoby realizacji, dokumentacja:
- Adnotacje w e-dzienniku, programy i regulaminy imprez, zdjęcia, szkolna kronika sportowa, podziękowania, dyplomy.

6. Organizacja wycieczek i imprez integracyjnych dla klasy.
Formy i sposoby realizacji:
- Organizacja wycieczek klasowych: edukacyjno – krajoznawczych;
- Organizacja jednodniowych wycieczek tematycznych, kulturowych tj.; wyjazdy do kina, teatru, na wykłady;
- Organizacja biwaków dla klasy z nocowaniem i aspektem sportowym;
- Organizowanie spotkań z: pielęgniarką szkolną, pedagogiem, doradcą zawodowym, policjantem, strażakiem;
- Współpraca z Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień – zorganizowanie turnusu tematycznego dla wychowanków.
Termin realizacji:
Czerwiec 2020, W zależności od potrzeb, dzień tygodnia piątek-sobota listopad 2019 - według przydzielonego terminu
Sposoby realizacji, dokumentacja:
Karty wycieczek, regulaminy, programy wycieczek, rejestracja w e-dzienniku, zdjęcia.

7. Udział w różnych formach doskonalenia.
Formy i sposoby realizacji:
- Udział w konferencjach metodycznych, warsztatach, szkoleniach, konwencjach, maratonach.
Termin realizacji:
- cały okres stażu
Sposoby realizacji, dokumentacja:
- Zaświadczenia, dyplomy ukończenia, materiały pomocnicze, notatki ze szkoleń

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do wykonania:
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania z wychowania fizycznego.
- Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Formy i sposoby realizacji:
- Opracowanie programu w oparciu o analizę dostępnych programów nauczania i podstawy programowej;
- Doskonalenie ewaluacji własnego programu.
Termin realizacji:
- Rok szkolny 2020/2021
Sposoby realizacji, dokumentacja:
- Program i inna dokumentacja z tym związana.

§ 8 ust. 3 pkt. 4d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Zadania do wykonania:
1. Przygotowanie autorskiego programu w zakresie rozwoju dziecka.
Formy i sposoby realizacji:
- Diagnoza, analiza i wnioski z opracowanego programu.
Termin realizacji:
- Rok szkolny 2021/2022
Sposoby realizacji, dokumentacja:
- Opracowane materiały, artykuły w czasopiśmie.

Opracowała: Monika Chudzicka
Podpis nauczyciela:

Zatwierdzam do realizacji:
Data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.