X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4826
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Katarzyna Monika Maciejewska

Plan rozwoju zawodowego

Nazwa i adres szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Antoniach
Ul. Szkolna 6
07- 410 Ostrołęka
woj. mazowieckie

Opiekun stażu:
Anna Agnieszka Pędzich

Terminarz:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2008r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2009r.

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


( § 6 ust. 1 pkt 1) Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły podstawowej

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w internecie i prasie poświęconej oświacie Wrzesień 2008 Napisanie niniejszego planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowy, hospitacje, opracowanie planu rozwoju zawodowego, ustalenie z opiekunem stażu współpracy, terminów spotkań i hospitacji Wrzesień 2008 oraz
na bieżąco Współpraca z opiekunem stażu, kontrakt wzajemnej współpracy, harmonogram hospitacji
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją Prowadzenie dzienników lekcyjnych, dziennika zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen, konspektów, protokołów z posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz zapoznanie się z:
- statutem szkoły
- programem dydaktyczno-wychowawczym
- regulaminem Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego
- wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO) Wrzesień 2008 oraz
na bieżąco Zapisy w dziennikach, konspekty, arkusze ocen, protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej
Zapoznanie się z programem profilaktyki Analiza programu profilaktyki Październik 2008
Poznanie przepisów dotyczących prawa i higieny pracy Zapoznanie się z przepisami BHP i instrukcją przeciwpożarową

Stosowanie się do zasad BHP podczas codziennej realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych Październik 2008

Na bieżąco w trakcie trwania stażu Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP
Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących kryteriów ocen w programie nauczania dla wybranych podręczników Wrzesień 2008 Ujęcie oczekiwanych od ucznia umiejętności w planach wynikowych oraz przedstawienie opracowanych kryteriów ocen dyrekcji
Przygotowanie projektu sprawozdania z przebiegu stażu Sporządzenie sprawozdania opisującego przebieg i realizację niniejszego planu rozwoju Czerwiec 2009 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności Na bieżąco Wspomniane dokumenty
Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego Skierowanie wniosku do dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego Czerwiec 2009 Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego


( § 6 ust. 1 pkt 2) Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli Obecność na lekcjach opiekuna stażu lub innych nauczycieli, omówienie zajęć

Omówienie zajęć z opiekunem lub innym nauczycielem podczas rozmowy pohospitacyjnej

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności nauczycieli Dwa razy w miesiącu przez okres stażu Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje
Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka z edukacją kulturalną, medialną, regionalną, prozdrowotną, ekologiczną, proeuropejską,itp. Na bieżąco Uwzględnienie w rozkładzie materiału
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom Na bieżąco portale internetowe,
Niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena Na bieżąco Kontakty interpersonalne min. z uczniami i gronem pedagogicznym

( § 6 ust. 1 pkt 3) Prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności opiekuna lub Dyrektora

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły Opracowanie scenariusz zająć

Przeprowadzenie konsultacji z opiekunem stażu- analiza hospitowanego zajęcia, ewaluacja. Raz w miesiącu przez okres stażu Scenariusz zajęć

Arkusze hospitacji zajęć
Zastosowanie metod aktywizujących (projekty). Przystosowanie sali do nauki, stworzenie pomocy naukowych, wyeksponowanie prac uczniów i późniejsze z nich korzystanie Metoda projektowa Na bieżąco Wyeksponowane prace uczniów zdobiące sale i służące jako pomoce naukowe
Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach  Studiowanie literatury metodycznej
 Hospitacje Na bieżąco Konspekty, arkusze obserwacji lekcji
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem Rozmowy, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów
Lekcje poświęcone wszelkim dostępnym źródłom i formom samodzielnej nauki języka Na bieżąco Konspekty
Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, również obcokrajowców Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych Na bieżąco Konspekty
Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych, wystrój sal. Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły i pozostałymi nauczycielami Na bieżąco Wystrój sal i korytarzy, stopniowo organizowana biblioteczka (książki, czasopisma)
Tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając podręczniki, zeszyty ćwiczeń, czasopisma, słowniki, testy diagnostyczne, plany wynikowe Przegląd oferty wydawniczej w katalogach lub internecie, analiza wybranych zestawów podręczników, modyfikacja i tworzenie planów wynikowych orz rozkładów materiału Wrzesień 2008 Wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki i zeszyty ćwiczeń, zestawy testów dostosowane do odpowiednich grup, wybrane czasopisma i słowniki, a z nich konkretne ćwiczenia;
Plany wynikowe i rozkłady materiału do wybranych podręczników
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków Na bieżąco Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy
Analiza i samoocena swoich zachowań Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne, przeprowadzanie ankiet wśród uczniów Na bieżąco Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji i ankiety

( § 6 ust. 1 pkt 4) Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego

Samodzielne pogłębianie wiedzy
Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych Podjecie studiów uzupełniając magisterskich w Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: filologia angielska, specjalność: językoznawstwo Na bieżąco Zaświadczenie z uczelni
Podnoszenie kompetencji zawodowych przez udział w różnych formach doskonalenia Uczestnictwo w różnych szkolnych formach doskonalenia zawodowego- warsztaty, kursy Na bieżąco Zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń, warsztatów
Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej Praca z komputerem z wykorzystaniem internetu w pracy nad: rozwojem zawodowym, przygotowaniem lekcji oraz na lekcjach z uczniami Na bieżąco Scenariusze lekcji,
Publikacje w internecie
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania Na bieżąco oraz w przeszłości Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z psychologiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających Na bieżąco Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, Na bieżąco Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach

Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami moich uczniów, ich rodzicami Na bieżąco Obecność na zebraniach i radach pedagogicznych
Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych Dzień Edukacji Narodowej
Pierwszy dzień wiosny Scenariusze z uroczystości
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej Na bieżąco
Wyniki we współpracy z uczniem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.