X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48152
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtórka nie musi być nudna - lekcje powtórkowe metodą stacji dydaktycznych. Innowacja z języka angielskiego

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
metodyczna

Imię i nazwisko autora:
BEATA FEŃCZAK

Temat innowacji:
„POWTÓRKA NIE MUSI BYĆ NUDNA”
-lekcje powtórkowe metodą stacji dydaktycznych

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie
Autor: Beata Feńczak
Temat: „Powtórka nie musi być nudna”- lekcje powtórkowe metodą stacji dydaktycznych
Przedmiot: język angielski
Rodzaj innowacji: metodyczna
Data wprowadzenia: wrzesień 2021
Data zakończenia: czerwiec 2022

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy V a.
Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/2022, z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, na lekcjach powtórkowych, po zakończeniu pracy z danym działem.
Niniejsza innowacja ma na celu zastosowanie metody stacji dydaktycznych podczas powtórek po zakończeniu działu z jednoczesnym przygotowaniem się do prac klasowych.
Metoda ta aktywizuje wszystkie kanały percepcji, ma zachęcać do współpracy w grupie, uczy nie tylko odpowiedzialności, ale również umożliwia uczniom pracę we własnym tempie, a zastosowana różnorodność zadań bardziej motywuje uczniów do nauki.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Powtórka nie musi być nudna” jest moją odpowiedzią na postulat zwiększenia autonomii uczniów w procesie nauczania i uczenia się języków obcych. Jedną z cech charakterystycznych tych zmian jest przesuniecie uwagi z nauczyciela na ucznia, na jego zdolności, potrzeby i strategie uczenia się. Uczeń będzie przyswajał sobie język szybciej i skuteczniej w atmosferze dającej mu poczucie bezpieczeństwa, a także świadomość własnej wartości.

Opis innowacji:
Metodę stacji dydaktycznych można wykorzystać jako formę utrwalania i powtarzania przerobionej partii materiału.
Najprościej można określić ją jako pracę na przygotowanych wcześniej stanowiskach zawierających zadania wykonywane w dowolnej, wybranej kolejności. Oprócz wspomnianego wcześniej utrwalania i powtarzania uzyskujemy efekt samokontroli, gdyż po wykonaniu zadań grupa sama sprawdza efekty swojej pracy na przygotowanej oddzielnie tzw. stacji kontrolnej. Metoda stacji daje wiele korzyści zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela.
Najważniejsze z nich to:
• Każdy uczeń bądź grupa (2-3 osoby) wybiera sobie lub odnajduje własną drogę uczenia się
• Każdy uczeń bądź grupa pracuje w swoim własnym tempie.
• Każdy uczeń może (przynajmniej częściowo) sam określić punkty ciężkości w swojej pracy i przekonać się czego jeszcze musi się nauczyć
• Pracując tą metodą uczeń sam rozpoznaje własne strategie uczenia się: ćwiczy je i wypróbowuje różne techniki
• Stanowiska pracy są miejscem ćwiczenia odpowiedzialności za grupę i kierowania nią, metoda rozwija umiejętności współpracy, komunikowania się, akceptowania przyjętych zasad;
• pozwala pracować nad różnorodnymi zadaniami w określonym czasie, a to sprzyja:
 uczeniu się,
 ćwiczeniu czytania ze zrozumieniem, pisania, mówienia,
 wykorzystywaniu technologii informatycznych;
 rozwijaniu umiejętności zarządzania czasem;
Ze względu na pracę w grupach, metoda sprawdza się w klasach z małą ilością uczniów, gdyż jedną z trudności może być właśnie chaos, spowodowany liczebnością grup.

I. Wstęp
Metoda stacji dydaktycznych zwana także „podróżą z przygodami” dostarcza uczniom wielu pozytywnych emocji, związanych z zabawą i rywalizacją. Jej ogromną zaletą jest to, że wszyscy uczniowie są aktywni przez cały czas trwania lekcji. Oprócz tego praca w grupach zapewnia poczucie bezpieczeństwa, uczy współpracy i komunikacji.
Ważne jest, aby w procesie nauczania stwarzać sytuacje, w których uczniowie mają możliwość samodzielnego myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań, wykorzystania dostępnych źródeł informacji i zdobytych doświadczeń.

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 5 a, ale może być również zastosowana w innych klasach 4-8 na wybranych lekcjach powtórkowych.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wdrożenie pracy metodą stacji zadaniowych.
- wykorzystanie różnorodnych technik, materiałów i środków dydaktycznych
- praca w grupach

III. Cele innowacji
Cel główny:
- Pobudzanie aktywności wszystkich uczniów przez cały czas trwania lekcji.
- Uaktywnianie wielu kanałów przyswajania wiedzy przez uczniów poprzez przygotowane pomoce dydaktyczne.
- Ćwiczenie różnych sprawności: rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, pisania i mówienia.
Cele szczegółowe:
- Poprawa zaangażowania podczas pracy na lekcji
- Kształtowanie u uczniów autonomii, odpowiedzialności za grupę oraz samodzielności
- Przygotowanie uczniów do prac klasowych oraz późniejszych egzaminów kończących szkołę podstawową

IV. Metody i formy
 Stacje zadaniowe zawierać będą zadania przygotowane metodami aktywizującymi, takie jak: krzyżówki, rebusy, zadania z kodem QR, zadania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej lub komputera z łączem Internetowym.
 Praca będzie odbywać się w grupach 3 osobowych lub w parach.

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
 Utrwalają materiał w sposób kreatywny, gdyż podczas lekcji zastosowane zostaną różnorodne techniki pracy oraz środki dydaktyczne.
 Mają możliwość pracy w grupie
 Uczą się współpracy, odpowiedzialności, gospodarowania czasem.
Nauczyciel:
 Wykorzystuje własnoręcznie przygotowane materiały na daną lekcję powtórkową,
 Pełni rolach mentora i eksperta, służąc wsparciem i pomocą w razie potrzeby oraz obserwując pracę uczniów
VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Tematyka będzie dotyczyć działów przewidzianych na klasę 5, opartą o podręcznik „Brainy 5”.
VII. Ewaluacja
Ewaluacja przeprowadzana będzie na bieżąco po każdej lekcji powtórkowej, poprzez rozmowy indywidualne z uczniami, natomiast w czerwcu przeprowadzona zostanie ankieta, dotycząca zastosowanej metody oraz jej skuteczności, a jej wyniki przedstawione zostaną na podsumowującej radzie pedagogicznej.
VIII. Spodziewane efekty
 Rozwój autonomii, odpowiedzialności, samodzielności w podejmowaniu decyzji
 Zaangażowanie wszystkich uczniów podczas lekcji
 Współpraca w grupach
Wpływ na uczniów:
 Zwiększenie motywacji do nauki poprzez różnorodność zastosowanych pomocy
 Rozwój autonomii, samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności oraz samooceny własnych osiągnięć.
Wpływ na pracę szkoły:
 Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez umożliwienie uczniom korzystania z różnorodnych technik i pomocy dydaktycznych, co sprzyja zwiększeniu motywacji do nauki.
 Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów

IX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z zastosowania metody stacji zadaniowych na lekcjach powtórkowych.
Bibliografia:
http://www.edukacja.edux.pl/p-5634-nowe-metody-w-nauczaniu-na-przykladzie-metody.php
http://jows.pl/artykuly/kameleon-na-macieczyli-kodowanie-metoda-stacji-zadaniowych
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZwuHJaqU2aAJ:https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/14767/4-043_057-Ko%25C5%2582odziejczyk.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy+&cd=5&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=opera
„Nowoczesne metody nauczania języków obcych nie nudzą a bawią”; Monika Janicka; Zakład Lingwistyki Stosowanej; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.