X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48044
Przesłano:
Dział: Świetlica

Innowacja pedagogiczna "Akademia małego podróżnika - palcem po mapie"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA REALIZOWANA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej
„Akademia małego podróżnika – palcem po mapie”

Opracowała: Iwona Kubicka

Spis treści
I. Temat innowacji
II. Nazwa placówki, w której będzie realizowana innowacja pedagogiczna
III. Autor innowacji
IV. Rodzaj innowacji
V. Opis innowacji
VI. Cele innowacji
VII. Planowany czas realizacji
VIII. Metody i formy pracy
IX. Tematyka innowacji „Akademia małego podróżnika – palcem po mapie”
X. Ewaluacja wprowadzonej innowacji pedagogicznej.

I. Temat innowacji: „Akademia małego podróżnika – palcem po mapie”
II. Nazwa placówki w której będzie realizowana innowacja: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej
III. Autor innowacji: mgr Iwona Kubicka
IV. Rodzaj innowacji: metodyczna
V. Opis innowacji
Innowacja skierowana jest do uczniów klas I – III uczęszczających do świetlicy szkolnej. Zajęcia innowacyjne będą odbywały się raz w miesiącu od października do maja w roku szkolnym 2021/2022.
Inspiracją do napisania i wprowadzenia innowacji jest moja pasja poszukiwania i odwiedzania ciekawych miejsc w Polsce, które nie zawsze są bogato opisane w folderach turystycznych. W swojej pracy zawodowej często mam możliwość obserwować naturalną ciekawość dzieci, które wynika z chęci poznawania otaczającego świata. Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie dzieci czują się swobodnie, nawiązują relacje z rówieśnikami oraz poszerzają wiedzę o otaczającym świecie. Prowadzone zajęcia pozwolą zaspokoić ciekowość poznawczą dzieci, uatrakcyjnią pobyt na świetlicy szkolnej. Zajęcia innowacyjne będą stanowiły fundament do planowania ciekawych wypraw po naszym pięknym kraju. Dzieci poznają miejsca, które warto odwiedzić. Będą miały okazję porozmawiać z innymi o swoich podróżniczych doświadczeniach. Co dodatkowo wzmocni kompetencje językowe u dzieci i wzbogaci słownictwo. Niniejsza innowacja pedagogiczna posłuży kształtowaniu wśród uczniów przywiązania do kraju, poczucia przynależności i dumy z ojczyzny. Umożliwi odkrywanie pięknych i malowniczych zakątków Polski. Pozwolą się oderwać od codzienności i wyruszyć w ciekawą podróż po nieznanych zakątkach Polski. Ważnym zagadnieniem będzie także często poruszany temat postawy proekologicznej. Dzieci dowiedzą ją się jak należy się zachowywać w różnych ekosystemach przyrodniczych, poznają rośliny i zwierzęta objęte ochroną.
Podczas prowadzenia zajęć będzie wykorzystywana pacynka, której obecność wzbudzi większe zainteresowanie dzieci i zachęci je do aktywniejszego udziału w zajęciach. Zaletami wprowadzanej innowacji jest nieustanne stymulowanie rozwoju intelektualnego u dzieci oraz wspieranie koncentracji uwagi. Zajęcia rozwiną w dzieciach otwartość na nowe doświadczenia dzięki obcowaniu z bogactwem architektonicznym, kulturowym i przyrodniczym naszego kraju. Praca z wykorzystaniem mapy wpłynie pozytywnie na orientację w przestrzeni.
VI. Cel główny:
Głównym celem innowacji „Akademia małego podróżnika – palcem po mapie” jest rozwijanie wśród uczniów przywiązania do Polski i odkrywania przez uczniów piękna naszej ojczyzny.
Cele szczegółowe:
Zapoznanie uczniów z najbliższą okolicą.
Rozwijanie w uczniach umiejętności posługiwania się mapą.
Zapoznanie uczniów ze znakami i kolorami na mapie fizycznej.
Wdrażanie uczniów do prawidłowego posługiwania się i wyznaczania kierunków na płaszczyźnie i przestrzeni.
Rozwój wiedzy na temat położenia geograficznego różnych miejsc.
Rozwijanie poczucia przynależności do Polski.
Kształtowanie wrażliwości na piękno fauny i flory w naszym kraju.
Poznanie ważnych miejsc w Polsce pod względem historycznym i kulturowym.
Zaszczepienie w uczniach zamiłowania do poznawania i samodzielnego odkrywania ciekawych miejsc w Polsce.
Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
Stymulowanie logicznego i kreatywnego myślenia.
Wykorzystanie u dzieci naturalnego ciekawości poznawczej do rozwijania zainteresowań Polską.
Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi.
Kształtowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji.
Stymulowanie umiejętności współpracy w grupie.
Rozwijanie umiejętności dbałości o porządek na swoim stanowisku pracy.
Stwarzanie uczniom możliwości do samodzielnego konstruowania wypowiedzi ustanej.
Poszerzanie słownictwa u dzieci.
VII. Planowany czas realizacji:
Od 15 października 2021 do końca maja 2022
VIII. Metody i formy pracy:
Metody:
pokaz, ćwiczenia, pokaz multimedialny,
aktywizujące: burza mózgów, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, rozmowa kierowana, dyskusja, drama,

Formy:
konkursy, formy indywidualne, grupowe,

IX. Tematyka innowacji „Akademia małego podróżnika – palcem po mapie”

Temat Cele / Zadania
Październik
„Moja okolica” Poznanie walorów i bogactwa najbliższej okolicy. Zapoznanie uczniów z historią najbliższego miasta Głogowa. Zaprezentowanie uczniom najważniejszych zabytków miasta Głogów. Omówienie najważniejszych i najciekawszych miejsc w Głogowie. Przybliżenie dzieciom historii miasta i ciekawostek z nim związanych.
Listopad
„Zamki, zameczki w Polsce” – ciekawe historie wybranych zamków. Każdy zamek ma swoją tajemniczą i interesującą przeszłość. Przestawienie dzieciom ich położenia na mapie. Poznanie przez dzieci wybranych zamków i ich wyjątkowych historii. Zaprezentowanie dzieciom wirtualnych spacerów po wybranych zamkach w Polsce. Zorganizowanie konkursu pt: „Piękno polskich zamków”.
Grudzień
„Pustynia w Polsce? – dlaczego nie!!!” Zaprezentowanie dzieciom pustyni znajdujących się w Polsce i ich umiejscowienia na mapie. Dzieci poznają florę i faunę oraz charakter polskich pustyń.
Styczeń
„Najpiękniejsze miejsca na wybrzeżu.” Interesujące nadbałtyckie miejsca. Podczas tych zajęć wybierzemy się na wycieczkę polskim wybrzeżem. Poznamy okazy zwierząt zamieszkujących Bałtyk i jego okolice. Poznamy ciekawostki związane z tą częścią Polski.
Luty
Bogactwo kulturowe naszej Polski. W czasie zajęć dzieci dowiedzą się jak bogata i wszechstronna jest nasza kultura. Dzieci poznają charakter i niepowtarzalność niektórych regionów w Polsce.
Marzec
Mało znane i nieznane pomniki w Polsce? Skąd się wzięły i jaka jest ich historia. Podczas zajęć wybierzemy się na wycieczkę szlakiem niecodziennych pomników w naszym kraju. Poznamy ich historię, dowiemy się dlaczego powstały. Na zakończenie dzieci zaprojektują swój własny pomnik.
Kwiecień
Co kryją polskie jeziora? Wyprawa na Mazury i nie tylko. Wyprawa do krainy wielkich jezior, którą są Mazury.
Maj
„Jak dobrze zaplanować wycieczkę – plecak małego podróżnika”. Podczas ostatniego spotkania dzieci nauczą się planować wycieczkę. Dowiedzą się w jaki sposób należy się pakować na wędrówkę. Poznają zagrożenia jakie mogą pojawić się w czasie podróżowania i zdobędą wiedzą jak z nimi sobie radzić. Samodzielnie spróbują zaplanować wycieczkę.

Dzięki wprowadzeniu innowacji można spodziewać się następujących efektów:
Uczniowie znają swoją najbliższą okolicę i jej charakter. Potrafią wskazać Głogów na mapie Polski.
Znają, rozumieją i posługują się oznaczeniami znajdującymi się na mapie fizycznej Polski. Wskazują poznane okręgi na mapie.
Czują przynależność do swojego kraju.
Doceniają piękno świata zwierząt i roślin.
Wiedzą jak dbać o środowisko przyrodnicze.
Mają świadomość, że niektóre gatunki roślin i zwierząt są pod ochroną. Potrafią wyjaśnić to pojęcie.
Mają świadomość, że w Polsce są miejsce istotne pod względem historycznym i kulturowym.
Uczeń potrafi określić położenie wyróżnionych miejsc na mapie.
Uczeń koncentruje uwagę na określonym zadaniu.
Sprawnie potrafi współpracować w grupie.
Chętnie wypowiada się na temat własnych doświadczeń podróżniczych. Wypowiada się pełnym zdaniem.

X. Ewaluacji wprowadzonej innowacji.
Celem ewaluacji wprowadzonej innowacji będzie skontrolowanie czy podjęte działania, zastosowane metody i formy pracy spełniły oczekiwania i są zgodnie z przyjętymi założeniami. Aby zebrać niezbędne informacje będę prowadziła obserwację uczniów podczas zajęć oraz dokonam analizy wykonanych przez uczniów zadań. Innowacja umożliwi poznanie osiągnięć uczniów i poziomu wiedzy oraz pozwoli zmodyfikować działania, które nie spełnią oczekiwań.

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.