X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47963
Przesłano:

Uczymy ratować. Pierwsza pomoc przedmedyczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - innowacją pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Uczymy ratować”

Pierwsza pomoc przedmedyczna
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

WSTĘP

We współczesnym świecie posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy stało się niezbędne. Już od najmłodszych lat należy rozpocząć działalność dydaktyczno – wychowawczą dzieci w zakresie edukacji prozdrowotnej oraz bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Od posiadanej wiedzy i umiejętności zależy, czy potrafimy zadbać o własne bezpieczeństwo oraz czy uratujemy czyjeś życie. Dzieci od najmłodszych lat muszą znać zasady bezpiecznego zachowania się i powinny mieć świadomość zagrożeń jakie mogą stanąć im na drodze. W codziennym życiu możemy być świadkiem zagrożeń jaki i sami możemy być ich uczestnikiem. Sytuacje takie dotyczą również̇ dzieci. Wielokrotnie to one ratowały życie i zdrowie, pomagając osobom w nagłym stanie zagrożenia życia, udzielając im pierwszej pomocy lub wzywając pomoc.
Postanowiłyśmy podzielić się swoja wiedzą zdobyta na kursach z zakresu pierwszej pomocy i wdrożyć ją w proces nauczania uczniów naszej szkoły. Program innowacyjny pod nazwą „Uczymy ratować” przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu.

CELE INOWACJI

Cele ogólne:

Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, z zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Kształtowanie postawy dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych. Uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:
- wie, jak należy zachować się w niebezpiecznych sytuacjach życiowych,
- zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
- pamięta o zasadach bezpieczeństwa podczas udzielanie pierwszej pomocy,
- potrafi ocenić stan poszkodowanego,
- zna numery ratunkowe,
- potrafi nadać komunikat do służb ratunkowych,
- potrafi udrożnić drogi oddechowe i sprawdzić oddech,
- potrafi wykonać prawidłowe oddechy ratownicze,
- potrafi wykonać uciśnięcia klatki piersiowej,
- potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
- potrafi zatamować krwotok z nosa,
- zna zasady postepowania przy oparzeniach,
- wykazuje gotowość pomocy innym,
- parafii zachowywać się odpowiedzialnie,
- rozwija umiejętność empatii i odporności na stres,
- rozwija umiejętność podejmowania właściwych decyzji w trudnej sytuacji,
- potrafi pracować indywidualnie i w zespole,
- wykonuje ćwiczenia na fantomie,
- słucha i wykonuje polecenia nauczyciela,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach.

ZAKRES INNOWACJI
Planowana innowacja programowa obejmuje zajęcia z elementami ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy przedmedycznej. Jej adresatami są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu zgodnie z podaną tematyką. Każde zajęcia będą trwały 45 min. Czas realizacji: od 1.10.2021. do 1.03.2022.

SPOSOBY REALIZACJI

Metody:
wykład informacyjny, pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna
Formy:
praca jednostkowa, grupowa
Środki dydaktyczne:
fantom, rękawiczki jednorazowe, ustniki, bandaże, chusta trójkątne, folia NRC, nożyczki, plastry, gaza, karty pracy, plansze, komputer, rzutnik

EWALUACJA INNOWACJI
Z końcem terminu realizacji innowacji przeprowadzona będzie ewaluacja. Odbędzie się w formie praktycznej sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzony zostanie test wiadomości teoretycznych. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. Wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy ukończenia innowacji. Za działania związane z ewaluacją odpowiedzialni będą̨ autorzy programu.
W celu ewaluacji zostaną wykorzystane następujące narzędzia:
- test wiadomości z zakresu przekazanych treści (jednokrotnego wyboru),
- kwestionariusz ankiety dla dzieci i rodziców

TEAMTYKA ZAJĘĆ

1. Apteczka pierwszej pomocy.
Nazywa środki pierwszej pomocy i stosuje je u poszkodowanego.
2. Pomagam poszkodowanemu.
- właściwie zachowuje się na miejscu wypadku, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
- ocenia przytomność u poszkodowanego,
- wymienia numery telefonów alarmowych,
- wzywa pomoc,
- udrażnia drogi oddechowe u osoby nieprzytomnej
- sprawdza oddech u poszkodowanego
- wykonuje oddechy zastępcze
- uciska klatkę piersiową
- stosuje pozycje bezpieczna ustalona
3. Krwotok z nosa.
Stosuje prawidłowa pozycję i ucisk.
4.
5. Oparzenia.
- wymienia przyczyny oparzeń
- schładza miejsce oparzenia
- zna zasady postepowania z oparzonym

OCZEKIWANE EFEKTY

Uczniowie w znacznym stopniu poszerzają swoje wiadomości na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Potrafią zgodnie z nimi udzielić właściwej pomocy poszkodowanemu. Wykonują poprawnie resuscytację krążeniowo-oddechową. W sytuacjach trudnych potrafią opanować stres dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom. Doskonalą umiejętność pracy w zespole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.