X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 479
Przesłano:

Jakie są współczesne zagrożenia zdrowia człowieka?

1.1 Wskazówki organizacyjno-metodyczne

Cele ogólne:
Wyposażenie uczniów w wiedzę o współczesnych zagrożeniach
zdrowia człowieka, skutkach oraz sposobach ich zapobiegania:

Cele operacyjne:

Po lekcji uczeń powinien znać:
- pojęcia.
- choroba cywilizacyjna,
- choroba społeczna,
- choroba zawodowa,
- czynniki wpływające na zachorowalność, rozumieć:
- jaki wpływ środowisko naturalne i środowisko pracy ma na zdrowie i życie człowieka?
- potrzebę profilaktyki,

umieć:
- przekonać siebie i innych do prowadzenia higienicznego trybu życia,
- wyrażać własne sądy i opinie,
- dokonywać selektywnego wyboru materiału,
- pracować w grupie i indywidualnie,
- rozwiązywać problemy w sposób twórczy,
- omówić wykonany w grupie plakat, Metody:
- wykład, pogadanka,
- dyskusja kielecka,

Środki dydaktyczne:
- podręcznik, Adamczyk G., Breitkopf B., Worwa Z.,
„Przysposobienie obronne dla szkół ponadpodstawowych",
- foliogramy,
- paski i arkusze papieru,
- flamastry,

Formy pracy:
- zbiorowa,
- indywidualna,
- grupowa,1.2 Scenariusz lekcji

Czas
Czynności nauczyciela
Czynności uczniów

2 minuty
I. Czynności organizacyjne:
1. Powitanie
2. Sprawdzenie obecności i wpisanie tematu lekcji do dziennika. Odpowiadają na powitanie.
Potwierdzają obecność.
Zapisują temat w zeszytach.
4 minuty

II. Część wstępna:
Nauczyciel prosi o przedstawienie krótkiego wykładu wyznaczonego ucznia.Prezentuje foliogramy
Słuchają i robią notatki.
Oglądają foliogramy.
2 minuty

III. Wprowadzenie do tematu głównego
Pogadanka wprowadzająca
-zasady prowadzenia dyskusji
Słuchają
7 minut 20 minut

IV. Realizacja tematu głównego.
1. Przedstawia pytania i wyznacza czas.
2. Dzieli klasę na trzy grupy i przydziela numer
pytania.Nadzoruje pracę uczniów.
Piszą odpowiedzi anonimowi na pasku papieru, dyżurni zbierają odpowiedzi i segregują.
Zmieniają miejsca.
Wykonują zadanie plakatowe i prezentują na forum klasy efekt pracy.
1 minuta1 minuta

V. Podsumowanie
Wyznacza ucznia do podsumowania lekcji.
Dyktuje zadanie domowe: Napisz w jakim zawodzie chciałbyś pracować i jakie wiążą się z nim zagrożenia?
Słuchają i ewentualnie zapisują wnioski w zeszytach
Zapisują w zeszytach.
5 minut

VI. Badanie ewaluacyjne Rozdaje ankiety.
Wypełniają ankiety
1 minuta

VII. Pożegnanie Żegna się z klasą.
Żegnają nauczyciela


WYNIKI BADAŃ EWALUACYJNYCH

Badanie ankietowe.
Badaniem objęto 23 uczniów z klasy II LO w ZSZ w Szczucinie. Zgodnie z
przyjętą procedurą badawczą używając 12 pytań kwestionariusza ankiety,
spróbowano ocenić stopień realizacji celów lekcji, reakcje interpersonalne pomiędzy nauczycielem i uczniami, stopień uaktywnienia uczniów oraz ogólną postawę nauczyciela podczas prowadzenia lekcji z przysposobienia obronnego poddanej niniejszemu procesowi badawczemu.
Aby lepiej zobrazować wyniki badań posłużono się parametrami liczbowymi (%), wynikami punktowymi (stopień na skali pomiarowej).
Dokładne i szczegółowe odpowiedzi na pytania ankiety zilustrują poniższe tabele.
Tytuł każdej z nich odpowiada treści pytania zamieszczonego w kwestionariuszu.

Tabela 1. Czy nauczyciel potrafi zaciekawić lekcją ?

Stopień na skali pomiarowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
N 3 9 11 23
% 13,0 39,2 47,8 100
Zdaniem uczniów nauczyciel potrafił zaciekawić ich tematem lekcji.
Został oceniony bardzo wysoko w badanej czynności. Wszystkie oceny oscylowały w granicach oceny wysokiej i bardzo wysokiej.Tabela 2. Czy nauczyciel potrafił uświadomić cele- zadania lekcji

Stopień na skali pomiarowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
N 4 3 5 11 23
% 17,4 13,0 21,7 47,8 100

Otrzymane wyniki w zakresie uświadomienia uczniowi celów lekcji skupiają się na wyższych stopniach skali pomiarowej. Większość uczniów bo aż 16 co stanowi 69,55 ogółu wystawia nauczycielowi ocenę bardzo wysoką. Tylko 4 osoby oceniły tę czynność na 7 punktów.

Tabela 3. Czy nauczyciel potrafił wyzwolić moją aktywność ?

Stopień na skal pomiarowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
N 4 7 4 3 5 23
% 17,4 30,4 17,4 13,0 21,7 100

Odpowiedzi na to pytanie wskazują, w jakim stopniu nauczyciel potrafił
uaktywnić młodzież podczas prowadzonej przez siebie lekcji. Jak widać z tabeli zdecydowana większość bo dokładnie 53,18 badanych postawiło ocenę wysoką lub bardzo wysoką.
Świadczy to o tym, że uczniowie w czasie tej konkretnej lekcji byli
aktywni. Na uwagę jednak zwraca fakt, że aż 37,82 badanych wystawiło
nauczycielowi ocenę przeciętną. Widać też równomierny procentowy rozkład badanej populacji pod względem stawianej oceny, przeciętnej, wysokiej czy bardzo wysokiej. Duży odsetek ocen średnich świadczy o tym, że wielu uczniów było niezdecydowanych jak ocenić zaproponowaną przez nauczyciela formę pracy na lekcji.


Tabela 4. Czy nauczyciel potrafił zaangażowań mnie twórczo ?

Stopień na skali pomiarowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
N 4 6 3 5 5 23
% 17,4 26,1 13,0 21,7 21,7 100
W zakresie zaangażowania uczniów podczas lekcji, podobnie jak w poprzednim pytaniu pojawiły się oceny przeciętne, 43,47 badanej klasy. Potwierdza to tezę o niezdecydowaniu młodzieży w ocenie takich cech jak aktywność i zaangażowanie twórcze ucznia na lekcji. Generalnie jednak nauczyciel prowadzący badaną lekcję oceniony został wysoko. Pięciu uczniów wystawiło najwyższy stopień na skali pomiarowej czyli 10 punktów. Łącznie, aż 43,46
badanych oceniło lekcję wysoko lub bardzo wysoko.

Tabela 5. Czy nauczyciel potrafił aktywnie słuchać ucznia

Stopień na skali pomiarowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
N 5 4 4 10 23
% 21,7 17,4 17,4 43,5 100
Jak wynika z tabeli zdecydowana większość uczniów wystawiła oceny
wysokie bądź bardzo wysokie. Ponad 78,25 badanych oceniło tę czynność na 8, 9 lub 10 w dziesięciostopniowej skali pomiarowej.
Zdaniem uczniów uczestniczących w lekcji nauczyciel potrafił aktywnie
słuchać ich wypowiedzi.


Tabela 6. Czy nauczyciel potrafił okazywać życzliwość i sympatię ?

Stopień na skali pomiarowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
N 3 5 6 9 23
% 13,0 21,7 26,1 39,1 100
Odpowiadając na to pytanie ankiety uczniowie bardzo dobrze ocenił
życzliwość i sympatię nauczyciela prowadzącego lekcję przysposobienia
obronnego. Prawie wszyscy uczestnicy tej lekcji wystawili oceny wysokie lub bardzo wysokie, a 9 badanych postawiło maksymalne stopnie na skali pomiarowej.


Tabela 7. Czy nauczyciel potrafił sprawiedliwie ocenić ?

Stopień na skali pomiarowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
N 1 2 3 7 8 2 23
% 4,3 8,7 13,0 30,4 34,8 8,7 100
Jak wynika z tabeli uczniowie dość wysoko ocenili sprawiedliwość i
sposób oceniania ich przez nauczyciela prowadzącego lekcję. Choć 10 z nich postawiło 9 i 10 punktów, to jednak widać , że oceny rozłożyły się stosunkowo regularnie na pozostałych wartościach skali punktowej w zakresie 5-10 punktów.
Mimo, że zauważa się przewagę ocen wysokich i bardzo wysokich, to jednak 3 uczniów postawiło norę przeciętną, co świadczy o tym, że ocenianie jest jedną z najtrudniejszych czynności, jakie musi wykonywać nauczyciel podczas lekcji


Tabela 8. Czy nauczyciel potrafił stawać wymagania ?

Stopień na skali pomiarowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
N 1 2 2 6 8 4 23
% 4,3 8,7 8,7 26,1 34,8 17,4 100
Z zaprezentowanych wyników widać, że uczniowie w miarę wysoko ocenili
tę czynność nauczyciela, 4 uczniów tj. 17,39 ogółu wystawiło maksymalną notę. Trzech uczniów oceniło tę czynność nauczyciela na 5 lub 6 punktów co stanowi 13,03 % ogółu.


Tabela 9. Czy nauczyciel potrafił być rzeczowym i zorganizowanym ?

Stopień na skali pomiarowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
N 1 1 1 5 15 23
% 4,3 4,3 4,3 21,7 65,2 100
Jak widać zdecydowana większość tj. 86,49 ogółu uczniów oceniła, że
nauczyciel prowadzący lekcję był rzeczowy i zorganizowany. 15 uczniów
oceniło tę czynność na 10 punkt

Tabela 10. Czy nauczyciel potrafił zrealizować cele lekcji ?

Stopień na skali pomiarowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
N 2 6 15 23
% 8,7 26,1 65,2 100
Zdaniem 21 uczniów twierdzących, że nauczyciel w pełni zrealizował
przedstawione na początku lekcji cele operacyjne. Tylko dwóch uczniów
postawiło 8 punktów. Wszystkie oceny skupiły się w przedziale 8- 10 punktów.
Jest to najwyżej oceniona czynność nauczyciela w badanej lekcji z
przysposobienia obronnego.

Oprócz powyżej prezentowanych 10 pytań kwestionariusz zawierał dwa pytania otwarte, na które uczniowie mogło udzielić dowolnej odpowiedzi. Pytanie 11 było następujące: „Co najbardziej podobało Ci się w trakcie lekcji, a co najmniej" ?. Odpowiedzi na to pytanie były bardzo podobne. Oto przykłady w kryterium, co najbardziej podobało Ci się w trakcie lekcji:

- Praca w grupach - 20 odpowiedzi
- Miła atmosfera - 15 odpowiedzi
- Sposób prowadzenia lekcji- 17 odpowiedzi
- Wspólne tworzenie plakatu - 16 odpowiedzi
Natomiast w kryterium, co najmniej podobało Ci się w lekcji padły następujące odpowiedzi:
- Zamieszanie podczas podziału na grupy- 12 odpowiedzi
- Obecność kamery- 1 odpowiedź
- Nieciekawe pytania- 1 odpowiedź 9 uczniów nie udzieliło odpowiedzi.
Ostatnie 12 pytanie brzmiało następująco: „Przedstaw inne propozycje, uwagi". Na to pytanie odpowiedziało 15 uczniów. Odpowiedzi były niemal takie same. Uczniowie pisali , że częściej powinny być lekcje prowadzone z podziałem na grupy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.