X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47833
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o
stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Marzena Borkowska
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Nauczyciel przedmiotów ogólnych i zawodowych na kierunku fryzjer.
Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: Zespół Szkół Specjalnych Nr 89
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2022r.

CELE STAŻU

- rozwijanie i doskonalenie kompetencji zawodowych,
- zwiększenie efektywności działań rewalidacyjno -wychowawczych w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną oraz w stopniu lekkim ,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin

Sposób dokumentacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
• Karta Nauczyciela.
(Dz. U. z 2018 r. poz.967 i 2245 oraz z 2019 r poz.730 i 1287 )rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami.
• Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
Sierpień, wrzesień 2019 r.

Cały okres stażu.

• Znajomość przepisów
prawa oświatowego,
• sformułowanie wniosku
o rozpoczęcie stażu
i sporządzenie planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Gromadzenie materiałów i dokumentów.
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Na bieżąco, okres stażu.
• Potwierdzenia ,zaświadczenia , opracowane materiały
• Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły.

3.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu zawodowego.
Maj 2022r
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

4.
Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

• Wypełnienie wniosku.
Czerwiec 2022r
• Wniosek

5.
Bieżąca analiza
zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły.
• Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, planów, regulaminów, szkolnego systemu oceniania itp.
• Opracowanie wraz z zespołem nauczycieli Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
• Udział w pracach zespołu specjalistów ds. IPET.
• Udział w RP szkoleniowych Zespołu szkół poświęconych problemom uzależnień współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym
• Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno- wychowawczych.

Cały okres stażu
• Potwierdzenia udziału w RP

6.
Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
• Systematyczne zapoznawanie się z literaturą naukową.
Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela.

• Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

7.
Komisje i zespoły zadaniowe.
Praca w komisjach przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego.

• Aktywna praca w zespole przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów ogólnokształcących, praca w zespołach ewaluacyjnych.
• Praca zespołach wychowawczych .
Cały okres stażu.

• Potwierdzenie

8.
Współpraca
z Samorządem Uczniowskim.
• Pomoc w organizacji imprez szkolnych (konkursów )dla młodzieży.
Cały okres stażu, wg harmonogramów konkursów.
• Dokumentacja fotograficzna i opisowa.

9.
Organizacja wycieczek.
• Wycieczki o charakterze integracyjnym, naukowym.

Cały okres stażu.
• Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

10.
Praca z uczniem zdolnym.
• Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów.
• Prowadzenie koła fryzjerskiego.
Cały okres stażu.
• Opis działania

11.
Praca z uczniem słabym.
• Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla cudzoziemców w celu podnoszenia wyników, oraz przygotowania do egzaminu.
• Organizacja pomocy koleżeńskiej.
Od września 2019 r. do czerwca 2022r.
(w miarę potrzeb)
• Potwierdzenie Dyrektora Szkoły,

12.
Systematyczna współpraca z rodzicami.
• Nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami, spotkania indywidualne, uroczystości klasowe.

Cały okres stażu.
• Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

13.
Promocja szkoły w najbliższym środowisku .
• Przygotowanie prezentacji z imprez i uroczystości prowadzonych przez siebie.
• Udział w dniach otwartych szkoły.
Cały okres stażu.
• Potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1.
Zastosowanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy rewalidacyjno-wychowawczej oraz w organizacji warsztatu pracy.

• Przygotowywanie materiałów i pomocy dostosowanych do możliwości percepcyjnych wychowanków.
• Wykorzystywanie tablicy interaktywnej oraz programów komputerowych (Word, Power Point) do tworzenia pomocy w pracy dydaktycznej.
• Wykorzystywanie podczas zajęć środków audiowizualnych, filmów edukacyjnych, płyt CD.
• Przygotowywanie scenariuszy do zajęć usprawniających pracę nauczyciela- terapeuty.
• Wykonywanie materiałów dekoracyjnych na tablice klasowe.

Cały okres stażu.

• Zdjęcia, plansze poglądowe, prezentacje multimedialne.

• Scenariusze w dokumentacji placówki, zdjęcia.

2.
Korzystanie z poczty elektronicznej jako narzędzia komunikacji z rodzicami.
• Korzystanie z poczty elektronicznej jako narzędzia komunikacji z rodzicami. Dziennik elektroniczny.

Cały okres stażu
• Potwierdzenie odczytu wiadomości przez dyrektora.

3.
Wykorzystanie technologii komputerowej
do dokumentowania przebiegu awansu zawodowego.
• Bieżące dokumentowanie przebiegu stażu.
• Szybkie zdobywanie aktualnych informacji.
• Opracowanie materiałów dotyczących przebiegu stażu.

Cały okres stażu
• Sprawozdania, analizy ankiety, wnioski itp.

4.
Promowanie ośrodka na portalu społecznościowym.

• Promocja działalności oraz wydarzeń z życia szkoły w tym wymiana informacji na portalu społecznościowym (facebook)
Cały okres stażu

• Krótkie filmiki, zdjęcia zamieszczone na portalu.

5.
Wykorzystywanie sieci WWW do wymiany doświadczeń w pracy, a także jako źródła pomocy i materiałów dydaktycznych.
• Śledzenie zasobów sieci WWW (forów, grup dyskusyjnych, portali tematycznych), wymiana doświadczeń, poszukiwanie pomysłów w celu uatrakcyjnienia zajęć.
• Publikacja różnorodnych materiałów w Internecie, gromadzenie ciekawych materiałów pedagogicznych.
Cały okres stażu

• Zaświadczenie o publikacji w portalu
• Przykładowe pomoce dydaktyczne.
• Wykaz stron internetowych.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1.

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Przeprowadzenie zajęć otwartych wykorzystując urządzenia multimedialne i ewaluację w formie ankiety: lekcje koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli
(w szczególności dla nauczycieli stażystów , nauczycieli kontraktowych)
• Udostępnianie nauczycielom fachowej literatury.

Cały okres stażu.
• Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze lekcji, informacje zwrotne.

2.
Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowo-wychowawczego.
• Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów zawodowych.
• Udział w pracach zespołu podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia, konstruowania analiz egzaminów próbnych oraz pisania planów naprawczych.

Cały okres stażu.
• Notatki.

3.
Konsultacje z innymi nauczycielami, specjalistami.
• Wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami oraz materiałami do pracy rewalidacyjno-wychowawczej.

Opis działań, notatki.
• Opis działań, notatki.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1.
Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie wdrażania nowego. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
• Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny,
sms – owy, angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej, udział w imprezach klasowych i szkolnych
• Wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy z pedagogiem, psychologiem szkolnym.
Cały okres stażu.
• Zapisy w dzienniku lekcyjnym, lista obecności.

2.
Dostosowanie programu pracy
z uczniem z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
Cały okres stażu.
(w razie potrzeby)
• Program.

3.
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu koła fryzjerskiego.
• Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

Wrzesień 2019 r
• Program.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1.
Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE
w zakresie egzaminu.
• Zakresie pełnienia funkcji egzaminatora.
• Realizacja zadań członka zespołu egzaminacyjnego.
w okresie stażu
wg harmonogramu OKE
• Certyfikat egzaminatora
i wpisanie na listę egz. OKE
• Zaświadczenie o pracy w komisji.

§ 8. ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1.
Zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć z fryzjerstwa.

• Wzbogacenie programu nauczania o elementy technologii kosmetologii.
• Program zajęć wyrównawczych rozszerzonych.

Rok Szkolny 2019/2022

• Potwierdzenia.

2.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

• Organizowanie zajęć dodatkowych oraz tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych.

Cały okres stażu.

• Regulamin konkursów , dyplomy.

3.
Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych aktywnościach kultury.

• Kino, teatr.
Cały okres stażu.
• Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

4

.
Pomoc w przygotowywaniach szkolnych akcji.

• Organizowanie wystaw i pokazów o tematyce związanej z akcją.
Zgodnie z harmonogramem szkoły.

• Potwierdzenia.

5.
Zajęcia otwarte dla studentów kierunków pedagogicznych.
• Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych
Cały okres stażu.
• Scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1.
Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych, terapeutycznych lub innych
na terenie ośrodka.
• Zdiagnozowanie wybranych problemów.
• Ustalenie środków zaradczych i ich zastosowanie.
• Przedstawienie propozycji rozwiązania.
• Indywidualna praca z dzieckiem
i jego środowiskiem, współpraca z rodzicem.
• Wnioski.
• Wprowadzenie działań naprawczych.
Cały okres stażu.
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.

Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

Zatwierdzam do realizacji: ...... ..................................
Podpis nauczyciela

Data: ...................................... ......................................
Podpis i pieczątka dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.