X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47780
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program rewalidacji - obustronny niedosłuch

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA
UCZENNICY Z OBUSTRONNYM NIEDOSŁUCHEM UCZĘSZCZAJĄCEJ
DO KLASY III

Opracowanie: mgr Grażyna Kustosz

Uczeń:
Diagnoza: Niedosłuch Obustronny

Podstawa objęcia rewalidacją:

Wymiar zajęć: 2 godziny tygodniowo

Miejsce realizacji programu:
Szkoła Podstawowa

Etap edukacyjny:
I etap edukacyjny

Czas realizacji programu:
Rok szkolny ....

Prowadzący zajęcia: Grażyna Kustosz

INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU UCZNIA

Program opracowano w oparciu o:
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny;
 spostrzeżenia nauczycieli i wychowawcy;
 obserwacje własne podczas zajęć;
 rozmowy z rodzicami;

Mocne strony:
 ogólny rozwój psychoruchowy adekwatny do wieku;
 szybkie i progresywne tempo rozwoju funkcji poznawczych;
 kompetencje językowe oraz ekspresja werbalna powyżej przeciętnej;
 umiejętności gromadzenia i odtwarzania wiedzy o świecie i otoczeniu;
 wysoki poziom umiejętności matematycznych;

Słabe strony:
 niżej rozwinięta funkcja słuchowa – niedojrzały słuch fonematyczny;
 niejednorodna formuła lateralizacji;
 obniżona sprawność grafomotoryczna;

CELE PRACY REWALIDACYJNEJ

Cel nadrzędny programu

 Pomoc uczennicy w zdobyciu wiedzy i właściwych kompetencji na miarę jej możliwości;
 Praca nad uzyskaniem optymalnego poziomu rozwoju poznawczego i społecznego

Cele rozwojowe:
 budowanie komfortu psychicznego;
 rozwijanie inteligencji emocjonalnej;
 stymulowanie rozwoju społecznego;
 rozwijanie kompetencji komunikacyjnych;
 rozwijanie adekwatnej samooceny;
 kształtowanie strategii zaradczych w sytuacjach trudnych;
 wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego;
 usprawnianie funkcji słuchowych;
 usprawnianie umiejętności grafomotorycznych;
 kompensowanie ubytku słuchu;

Cele terapeutyczne:
 wspieranie wielokierunkowej aktywności uczennicy w obszarze: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
 pomoc w osiąganiu sukcesów i odczuwaniu zadowolenia z własnej pracy;
 systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka prowadzące do osiągnięcia umiejętności samodzielnego i efektywnego uczenia się;
 wdrażanie do współpracy z rówieśnikami;
 stymulowanie rozwoju społecznego – kształtowanie poczucia przynależności do grupy szkolnej, rówieśniczej;

ZASADY PRACY

 nawiązywanie kontaktu wzrokowego w komunikacji z uczennicą;
 stawianie wymagań adekwatnych do aktualnego samopoczucia i możliwości uczennicy;
 stosowanie ćwiczeń aktywizujących różne obszary rozwoju;
 uwzględnianie zainteresowań uczennicy do planowanych zadań i ćwiczeń;
 motywowanie do usprawniania techniki pisma pod względem graficznym;
 stopniowanie trudności;
 indywidualizacja pracy;

METODY, TECHNIKI, FORMY PRACY
 trening prawidłowych zachowań w sytuacjach społecznych;
 elementy dramy;
 niedokończone zdania;
 praca z obrazem;
 nauka wierszy, rymowanek, piosenek;
 wystukiwanie układów rytmów,
 wyklaskiwanie sylab;
 twórcze techniki plastyczne;
 ćwiczenia i techniki wyobrażeniowe;
 trening kreatywności;
 praca z literaturą;
 ćwiczenia relaksacyjne;
 ćwiczenia wyobraźni;
 zagadki mimiczne i pantomimiczne;

Treści nauczania

Treści nauczania skupiają się wokół następujących bloków tematycznych:
1. Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie prawidłowych relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
2. Inspirowanie do pokonywania trudności.
3. Rozwijanie percepcji słuchowej i koncentracji uwagi poprzez ćwiczenia stymulujące pamięć i uwagę słuchową.
4. Stymulacja funkcji grafomotorycznych.
5. Rozwijanie poprawności w zakreślcie gramatyki formułowanych wypowiedzi.
6. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, parafrazowania nowych treści.
7. Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne, ćwiczenia gramatyczno-stylistyczne, ćwiczenia słownikowe i frazeologiczne.
8. Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik:
– uściślanie rozumienia znaczenia pojedynczych wyrazów;
– wzbogacanie pojęć.
9. Ćwiczenia z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych (różnicowanie dźwięków z
otoczenia, odtwarzanie dźwięków, odtwarzanie struktur rytmicznych).
10. Ćwiczenia intonacji wypowiedzi (rozpoznawanie przebiegu intonacyjnego, różnicowanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących).
11. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
12. Ćwiczenia słuchu fonetycznego i melodii wypowiedzi, ćwiczenie tempa wypowiedzi.
13. Przygotowanie do udziału w konkursach.

Ewaluacja
Ewaluacja będzie się odbywała na podstawie:
- oceny poziomu wykonywanych ćwiczeń;
- rozmów z rodzicami i nauczycielami;
- analiz wyników edukacyjnych;
- sukcesów uczennicy;

WNIOSKI Z UBIEGŁEGO ROKU

• uczennica staje się coraz bardziej otwarta, wyraża własne opinie, łączy zdobywane wiadomości, nadaje im strukturę;
• coraz chętniej nawiązuje nowe relacje, komunikuje swoje potrzeby, prosi o pomoc w sytuacjach trudnych;
• spotkania z literaturą i poezją zainspirowały uczennicę do podejmowania swobodnej ekspresji językowej;
• pod wpływem tematycznych zajęć plastycznych (związanych z zainteresowaniami uczennicy) sprawność grafomotoryczna oraz precyzja ruchów uległa znacznej poprawie;
• wzbogaceniu uległ słownik czynny uczennicy dzięki zajęciom opartym o literaturę;

REKOMENDACJE DO PRACY W KOLEJNYM ROKU:

• należy dbać o dobrą atmosferę na zajęciach (bezpieczeństwo, zaufanie, zrozumienie);
• warto realizować częste spotkania z literaturą – uczennica chętnie na ich podstawie opowiada o sobie, podejmuje spontaniczną aktywność językową, doskonali pamięć, rozwija wyobraźnię;
• należy inspirować uczennicę do podejmowania aktywności grafomotorycznej poprzez korzystanie z różnorodnych technik plastycznych;
• należy poszerzać zainteresowania literackie uczennicy, stwarzać okazje do analizowania tekstów, bohaterów;
• istotne efekty przynosi pamięciowa nauka wybranych przez uczennicę wierszy – wzbogaca słownictwo, rozwija język, pamięć, koncentrację uwagi;
• istotne i znaczące efekty przynosi udział w konkursach – buduje jej pozytywną samoocenę, pewność siebie, stymuluje rozwój poznawczy i społeczny;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.