X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47778
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 ze zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574)

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Inne cele: rozwijanie umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy przedszkola

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany
ZADANIA, FORMY REALIZACJI, TERMIN, SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.Przypomnienie procedury awansu zawodowego
- Analiza aktów prawnych, opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego - Wrzesień 2018 ( Wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego)
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów, scenariuszy, konspektów, planów i innych dokumentów - Cały okres stażu (Świadectwa, dyplomy, scenariusze, konspekty, plany, programy, inne dokumenty)
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-Opracowanie zgromadzonej dokumentacji, analiza osiągniętych wyników, sformułowanie wniosków - Maj 2021r. (Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego za okres stażu)
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
- Poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne - Maj 2021r. (Poprawnie sformułowany wniosek)

§ 8 ust. 3 pkt 1

„Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się”

LP. ZADANIA , FORMY REALIZACJI ,TERMIN, SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Stosowanie nowoczesnych metod pracy dydaktyczno- wychowawczej
• Stosowanie metod aktywizujących, m.in. burza mózgów, drama, metoda projektu, stacje zadaniowe,
• Stosowanie elementów nowatorskich metod nauczania m.in.: ruchu rozwijającego V. Sherborne, odimiennej nauki czytania wg Ireny Majchrzak, metody gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
- Cały okres stażu (Scenariusze zajęć, publikacje na stronie internetowej przedszkola, zdjęcia, wpisy do dzienników, planów pracy)
2 Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, warsztatach, szkoleniowych radach pedagogicznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami przedszkola
• Praca w zespole WDN
• Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii
- Cały okres stażu
(Zaświadczenia, potwierdzenia dyrektora, listy obecności, protokoły spotkań)
3. Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji
• Ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu „Terapii Ręki” oraz „Masażu Shantala” - Styczeń – maj 2019r. (zaświadczenia)
4. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej

• Współredagowanie strony internetowej przedszkola- umieszczanie publikacji
• Korzystanie w pracy dydaktycznej z komputerowych zasobów baz danych oraz programów multimedialnych
• Udział w szkoleniu z zakresu obsługi tablicy interaktywnej
cały okres stażu
- październik 2018r. (Strona internetowa przedszkola zaświadczenie)

5. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej; stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi • Przygotowanie materiałów dydaktycznych
• Opracowywanie dokumentów
• Wdrażanie dzieci do zasad korzystania z technologii komputerowej i komunikacyjnej ( zgodnie z ich możliwościami)
• Korzystanie z zasobów sieci Internet - Cały okres stażu (Przygotowane pomoce, scenariusze zajęć)
6. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz podwyższenia jakości pracy przedszkola
• Opracowywanie regulaminów i dokumentów niezbędnych do rozwoju przedszkola i jego działalności statutowej z wykorzystaniem komputera;
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, projektorów oraz innych urządzeń multimedialnych
- Na bieżąco (Zaświadczenia dyrektora przedszkola, programy, wypracowane dokumenty, scenariusze zajęć)

§ 8 ust. 3 pkt 2
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli”

LP. ZADANIA,FORMY REALIZACJI, TERMIN,SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Opublikowanie w Internecie Planu rozwoju zawodowego
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
-okres stażu (Publikacja w Internecie)
2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
• Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej
• Udostępnianie nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne - Wg potrzeb, przez cały okres stażu (Biblioteczka przedszkolna,
przygotowane pomoce dydaktyczne)
3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN
• Opracowanie i wygłaszanie referatów szkoleniowych, tworzenie prezentacji multimedialnych dla nauczycieli na Radach Pedagogicznych i spotkaniach WDN
- Cały okres stażu (Referaty, prezentacje, potwierdzenia dyrektora)
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz ich omówienie
• Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami
• Upowszechnianie i promowanie własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z dzieckiem;
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z nauczycielami
- Cały okres stażu (Scenariusze zajęć, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora, wpisy do dzienników)
5. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych
• Udostępnianie scenariuszy , pomocy dydaktycznych, prywatnych zbiorów bibliotecznych
- Cały okres stażu (Scenariusze zajęć, przygotowane pomoce)
6. Udostępnianie samodzielnie opracowanych materiałów dydaktyczno- wychowawczych
• Stworzenie i udostępnienie zestawu pomocy sensorycznych do pracy z dziećmi - Po ukończeniu studiów podyplomowych (Zestaw pomocy)
7. Organizowanie imprez, uroczystości i innych przedsięwzięć przedszkolnych we współpracy z nauczycielami
• Opracowanie scenariuszy, przygotowanie pomocy dydaktycznych,
• Prowadzenie imprez, akcji,
• Przygotowywanie artykułów prasowych - Cały okres stażu, zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez i uroczystości (Kalendarz imprez i uroczystości, strona internetowa przedszkola, portale informacyjne, prasa lokalna)

§ 8 ust. 3 pkt 3
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

LP. ZADANIA,FORMY REALIZACJI, TERMIN,SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Przygotowanie dzieci do udziału w imprezach i uroczystościach przedszkolnych i/lub zewnętrznych organizowanych w środowisku lokalnym
• Opracowanie scenariuszy, przygotowanie pomocy dydaktycznych,
• Przygotowanie występów artystycznych dzieci z okazji WOŚP, „Z Kuferka Babuni”...
- Cały okres stażu, w zależności od potrzeb (Scenariusze, zdjęcia, strona internetowa przedszkola)
2. Rozpoczęcie Studiów Podyplomowych w roku szkolnym2018/2019 o specjalizacji: „Integracja sensoryczna” - uzyskanie certyfikatu terapeuty SI
• zintensyfikowanie oddziaływań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
• poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych
-Rok szkolny 2018/2019 (Dyplom ukończenia)
4. Organizowanie konkursów i przeglądów dla dzieci przedszkolnych z terenu gminy; praca w komisjach konkursowych • nawiązanie współpracy z GOK w Sadkach oraz oddziałami przedszkolnymi z terenu gminy,
• przygotowanie scenariuszy, pomocy dydaktycznych, pozyskanie sponsorów nagród dla dzieci
• pełnienie funkcji jurora konkursów organizowanych przez GOK - W okresie stażu (Scenariusze, zdjęcia, strona internetowa GOK, UG, przedszkola, pisemne podziękowania)
5. Organizowanie akcji charytatywnych
• Zbiórka darów dla oddziału pediatrycznego Szpitala Miejskiego w Wyrzysku
• Przygotowanie kartek bożonarodzeniowych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej -Listopad- grudzień 2018r. (Dokumentacja fotograficzna, potwierdzenie dyrektora)
6. Współpraca z organizacjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym • Współpraca z GOK, GBP, MOW w .., UG , PPPP
- W zależności od potrzeb, w okresie stażu (Zdjęcia, dokumentacja przedszkolna- dzienniki zajęć)

§ 8 ust. 3 pkt 4a
„ Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

LP. ZADANIA,FORMY REALIZACJI,TERMIN,SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Opracowanie i wdrożenie Programu Terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci przedszkolnych
• Program „Ramowy Program Terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci przedszkolnych realizujących zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju” -Rok szkolny 2019/2020
(Opracowany program)
2 Opracowanie artykułu dla rodziców
• Opracowanie artykułu dla rodziców ze wskazówkami w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami SI - Po ukończeniu studiów podyplomowych (Artykuł dla rodziców)

§ 8 ust. 3 pkt 4b
„ Wykonywanie zadań opiekuna stażu opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela - doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej”

LP. ZADANIA,FORMY REALIZACJI,TERMIN,SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich i/lub stażu nauczycielskiego
• Wypełnianie zadań związanych z praktyką
• Udostępnianie własnego warsztatu pracy
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
-W zależności od potrzeb w okresie stażu (Potwierdzenie dyrektora, dziennik praktyk i inne dokumenty związane z praktyką)

Zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego:

........................................ Podpis Dyrektora

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.