X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47642
Przesłano:

Opinia o uczniu do poradni

Pieczątka szkoły/placówki

Opinia szkoły/placówki o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia

Opinia przygotowana przez :
£ nauczyciela,
£ wychowawcę grupy wychowawczej
£ specjalistę prowadzącego zajęcia z dzieckiem

Imię i nazwisko dziecka/ucznia ..............

PESEL

Data i miejsce urodzenia dziecka/ucznia: ................
Adres zamieszkania dziecka/ucznia: .....................
Imiona i nazwisko rodziców: ...............
Adres zamieszkania rodziców ............
Tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego.............
Nazwa i adres szkoły /placówki do której dziecko uczęszcza: ............
Klasa..............
Informacja o powtarzaniu klasy/wydłużeniu etapu edukacyjnego (której klasy) : ...............
Informacja o wcześniejszych badaniach w poradni, wydanych opiniach, orzeczeniach : (nr orzeczenia, gdzie i kiedy wydane)................

1. Informacja (n-la, wychowawcy specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem/uczniem)
o rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz o możliwościach psychofizycznych , w tym o mocnych stronach i uzdolnieniach

Uczeń pracuje na lekcjach z różnym zaangażowaniem i z różnymi efektami. Jeśli jest spokojny, opanowany, funkcjonuje prawidłowo, wtedy też dużo lepsze są efekty jego pracy. Skupia się na przekazywanych treściach, potrafi udzielać trafnych spostrzeżeń dotyczących omawianych utworów lub postaw bohaterów. Niekiedy odnosi się do przykładów z życia wziętych. Uczeń ma problemy z czytaniem, literuje lub sylabizuje, nie czyta płynnie, tempo jest wolne. W dobrym tempie przepisuje, ma trudności z pisaniem ze słuchu, popełnia wtedy liczne błędy. Po naprowadzeniu przez nauczyciela, jest w stanie napisać krótkie formy wypowiedzi pisemnych. Pisze niestarannie, niekiedy omija lub myli litery, popełnia liczne błędy ortograficzne, fonetyczne. Uczeń ma talent muzyczny. Bardzo dobrze gra na bębnach afrykańskich a także na zestawie perkusyjnym. Bardzo dobre poczucie rytmu i trzymanie tempa. Lubi grać na występach publicznych. Wypowiada się chętnie w kwestiach, które go interesują, np. na temat muzyki, ulubionych twórców – ma dużą wiedzę o ulubionych artystach. Lubi też zajęcia techniczne, jest pracowity, poproszony o pomoc, zawsze chętnie pomaga.

2. Informacja o funkcjonowaniu dziecka/ucznia (w przedszkolu, placówce, szkole) w tym
o występujących trudnościach
Często zakłóca przebieg zajęć, głośno rozmawia z kolegami, śmieje się, czasami przedrzeźnia nauczycieli, niekiedy śpiewa. Są też sytuacje, gdy bywa agresywny wobec kolegów, straszy ich pobiciem, używa wulgaryzmów. Tylko zdecydowana, konkretna postawa nauczycieli/wychowawców negująca tego typu zachowanie, sprawia, że nie dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, niekiedy jednak w takich sytuacjach, uczeń opuszcza bez pozwolenia klasę. Czasami przejawia lekceważący stosunek do swoich obowiązków, bywa arogancki lub wulgarnie odnosi się do nauczycieli/wychowawców, pali papierosy.

3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub okresowa ocena funkcjonowania dziecka/ucznia
XXXXXX jest chłopcem nieco infantylnym, impulsywnym, agresywnym i czasami wulgarnym, zarówno w kontakcie z rówieśnikami, jak i dorosłymi. Nie umie nawiązać należytego dystansu wobec nauczycieli i wychowawców. Na zajęciach grupowych nie zawsze potrafi odpowiednio zaangażować się w proponowane ćwiczenia. Ma problemy z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych pod względem emocjonalnym. Jednak potrafi też się zmobilizować i zachowywać właściwie, z powagą, stosownie do sytuacji. Jego zachowanie i codzienne funkcjonowanie cechuje zmienność. Dużo lepiej funkcjonuje w relacjach z osobami, które zna i nawiązał z nimi relacje oparte na życzliwości, akceptacji.

4. Informacja o formach i działaniach podjętych (przez n-li, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem) w celu poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce

Uczeń objęty zajęciami socjoterapeutycznymi, terapią pedagogiczną, rewalidacją, zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi z polskiego i matematyki, zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno – społeczne, spotkaniami z pedagogiem i psychologiem. Uczestniczył także w zajęciach rozwijających zainteresowania – warsztatach bębniarskich oraz licznych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych w internacie ośrodka.

5. Okres pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku/uczniowi

....................

6. Efekty podjętych działań i udzielanej uczniowi
Codzienne funkcjonowanie i zachowanie ucznia cechuje zmienność. Potrafi się zmobilizować, odpowiednio zachowywać, pracować na lekcjach z efektami. Można z nim przeprowadzać interesujące rozmowy, niekiedy miewa trafne i ciekawe spostrzeżenia w różnych kwestiach. Angażuje się w różne przedsięwzięcia, występy okolicznościowe, np. jasełka, gdzie występował, grał na bębnie, śpiewał solo i pomagał w przygotowaniach dekoracji.
7. Wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem mające na celu poprawę funkcjonowania ucznia/dziecka
W dalszym ciągu zasadne jest rozwijanie u chłopca umiejętności zakresie komunikowania się, budować samoocenę, rozwijać umiejętność radzenia sobie z emocjami, wdrażać i uczyć ponoszenia odpowiedzialności za wyrażane emocje oraz zachowania o znamionach agresji werbalnej. Należy stymulować ogólny rozwój ucznia wykorzystując przede wszystkim mocne strony i zainteresowania (muzyka, gra na bębnach). Zwracać uwagę na modelowanie zachowania, zapoznawać z wartościami, trenować też umiejętności społeczne, prawidłowe funkcjonowanie w nim. Ważne jest nawiązanie z nim relacji opartych na życzliwości, akceptacji z wykorzystaniem poczucia humoru, dystansu do pewnych zachowań ucznia , ale też należy wykazać się postawą stanowczą, konsekwentnie negować i korygować zachowania niewłaściwe.

8. Inne ważne informacje dotyczące dziecka/ucznia / tzw. kontekst środowiskowy

Uczeń już od lat wychowuje się w placówce opiekuńczej, nie ma właściwych wzorców osobowych w najbliższej rodzinie.

9. Opinię sporządzono: (właściwe zakreślić):
o na wniosek rodzica / opiekuna prawnego
o na wniosek szkoły za zgodą rodzica
o na pisemny wniosek dyrektora poradni

10. Oryginał opinii przekazuje się poradni a rodzic otrzymuje kopię (ze szkoły/ z placówki)

Imię i nazwisko osoby/osób sporządzających opinię:

........................................
Data, podpis i pieczątka dyrektora

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenie MEN z dnia 28.08.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zgodnie z § 7. 2. z rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743) „ ...opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o jej wydanie. Kopię opinii przekazuje się rodzicom/ opiekunom...”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.