X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47535
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel współorganizujący kształcenie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31.09.2024r.
Posiadane kwalifikacje:
Studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – „Pedagogika specjalna” – specjalizacja: oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe – „Terapia pedagogiczna”, „Edukacja i rewalidacja uczniów ze spektrum autyzmu”
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe: instruktor rekreacji ruchowej ze specjalizacją hipoterapia, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalizacją jazda konna, kierownik wycieczek szkolnych

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
Osobisty rozwój;
Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm).

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Działania i zadania nauczyciela
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Formy realizacji
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.

Termin realizacji
I semestr roku szkolnego

Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja*
 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Zaświadczenia.

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.

 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień
Wrzesień
Cały okres stażu
Maj

 Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Dokumentacja.
 Sprawozdanie z realizacji planu.

3. Doskonalenie warsztatu własnej pracy – samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia.

 Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
 Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych..

Cały okres stażu

 Zaświadczenia.
 Wykaz interesujących książek.
 Wykaz stron internetowych.
 Materiały, pomoce, zdjęcia.

4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.

 Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
 Prowadzenie ciągłej obserwacji dziecka.
 Tworzenie dokumentów uczniów w mojej klasie;
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
 Pisanie protokołów.
 Inne.

Cały okres stażu

 Dzienniki zajęć.
 Plany pracy.
 Dokumenty szkolne.
 Semestralne sprawozdania, wnioski do pracy.
 Protokoły.

5. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.

 Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, burzy mózgów, debaty za i przeciw, drzewa decyzyjnego, metaplanu, metody sześciu myślących kapeluszy, map myśli, map skojarzeń, rysowania ilustracji i komiksów, sporządzania plakatów, układania rebusów, puzzli, kuli śnieżnej, gier dydaktycznych, itp.
 Wykorzystanie w procesie dydaktycznym programów komputerowych o charakterze edukacyjnym oraz Internetu.
 Korzystanie na zajęciach z laptopa, tabletu, tablicy interaktywnej, używanie na zajęciach materiałów zarejestrowanych na różnych nośnikach.
 Śledzenie nowości wydawniczych, portali internetowych na temat pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, gromadzenie informacji tematycznych.

Cały okres stażu

 Scenariusze zajęć.
 Pomoce.
 Zdjęcia, prace uczniów.
 Wykaz stron internetowych.

6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.

 Uczestniczenie i prowadzenie spotkań grupowych, klasowych we współudziale rodziców.
 Pedagogizacja rodziców.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 Zajęcia otwarte dla rodziców.
 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w wydarzeniach.

Cały okres stażu

 Zdjęcia.
 Adnotacje w dziennikach.
 Podziękowania.

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 Organizowanie wycieczek i wyjazdów do różnych instytucji i miejsc np. warsztaty w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, itp.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowej Dębie.
 Współpraca z logopedą, pedagogiem.
 Współpraca z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Nowej Dębie udział w inscenizacjach, seansach kinowych, warsztatach, wystawach, konkursach, akcjach.

Cały okres stażu

 Adnotacje w dzienniku.
 Kronika.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.

8. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

 Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji z wykorzystaniem komputera, opracowanie kart pracy, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem dostępnych portali internetowych o charakterze edukacyjnym i wychowawczym.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

Cały okres stażu

 Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
 Dokumentacja.
 Sprawozdania.
 Scenariusze, plany.
 Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.

9. Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej szkoły.

 Publikowanie informacji z życia klasy, ważnych wydarzeń na stronie internetowej szkoły.

Cały okres stażu

 Strona szkoły zamieszczona w Internecie.

10. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.

 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audioboki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z uczniami).
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń za pomocą smartfona, aparatu cyfrowego.

Cały okres stażu

 Płyty DVD i CD, audioboki, plansze interaktywne.
 Potwierdzenia Dyrektora.
 Zdjęcia.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Działania i zadania nauczyciela
1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.

Formy realizacji
 Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Termin realizacji
Październik

Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja*
 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.

 Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Wzbogacanie biblioteki
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

Cały okres stażu

 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
 Potwierdzenie Dyrektora

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.

 Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.

Cały okres stażu

 Scenariusze.
 Lista obecności nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora.

4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, w tym także z zakresu wspomagania ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 Współpraca z nauczycielami w zakresie dostosowania treści programowych, metod i form pracy z uczniem posiadającym orzeczenie lub opinię PPP.
 Współpraca w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych, testów sprawdzających do indywidualnych możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.

Cały okres stażu

 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Działania i zadania nauczyciela
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.

Formy realizacji
 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

Termin realizacji
Cały okres stażu

Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja*
 Scenariusze zajęć.
 Obserwacje.

2. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

Cały okres stażu

 Wpisy do dziennika.
 Dokumentacja pracy z dzieckiem ze SPE.

3. Działania warunkujące optymalny rozwój uczniów

 Analiza dokumentacji psychologiczno – pedagogicznej.
 Tworzenie oraz aktualizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych dostosowanych do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia.
 Kontrola funkcjonowania dziecka pod kątem postępów lub ich braku.
 Dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie prowadzonych zajęć.

Cały okres stażu

 IPETY, WOFU
 Obserwacje.
 Oceny efektywności przeprowadzonych zajęć.

4. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.

 Organizowanie: wyjazdów integracyjnych oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
 Organizowanie wyjść.

Cały okres stażu

 Adnotacje w dzienniku,
 Kronika.
 Karty wycieczek.
 Zdjęcia.

5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
 Współorganizowanie uroczystości dni otwartych.

Cały okres stażu

 Strona internetowa.
 Zdjęcia.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Działania i zadania nauczyciela
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

Formy realizacji
 Opracowanie i wdrożenie własnego Programu z zakresu pracy indywidualnej z uczniem z autyzmem.
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.

Termin realizacji
Cały okres stażu

Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja*
 Program.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Działania i zadania nauczyciela
1. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli protokolarzy.

Formy realizacji
 Przygotowanie harmonogramu spotkań nauczycieli tworzących protokoły z rad pedagogicznych dokumentów.
 Systematyczne spotkania zespołu nauczycieli w celu tworzenia i porządkowania dokumentacji szkoły.
 Nadzorowanie nadsyłania przez nauczycieli dokumentów niezbędnych do tworzenia szkolnej dokumentacji.

Termin realizacji
Cały okres stażu

Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja*
 Plan harmonogramu spotkań;
 Terminarz odbytych spotkań.
 Wykaz protokołów napisanych przez zespół.

2. Praca w zespole integracyjnym.

 Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
 Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.

Cały okres stażu

 Zaświadczenia.
 Potwierdzenia w protokołach pracy zespołu.

*Rubryka może być pominięta

**Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.