X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47338
Przesłano:
Dział: Analiza

Analiza ankiety "Diagnoza kompetencji uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych"

ANALIZA ANONIMOWEJ ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

„Diagnoza kompetencji uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych”

We wrześniu 2021 r. przeprowadzono wśród uczniów liceum anonimową ankietę dotyczącą ich kompetencji w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.Do ankietowania wykorzystano formularz google – który został udostępniony uczniom w formie online.
Badaniu poddano 108 uczniów z klas I – III liceum.
W pierwszym pytaniu zapytano uczniów czy posiadają prywatne konto użytkownika na portalach społecznościowych ( Facebook, Twitter, Instagram , Snapchat , Viber ).
Jak wynika z zebranych danych uczniowie posiadają prywatne konta na portalach społecznościowych. Najwięcej uczniów korzysta z konta na Instagramie (92%), Facebooku(89%) (78%) oraz Snapchacie (83%).
Drugie pytanie dotyczyło tego jak często uczniowie korzystają ze wskazanych przez siebie portali. Z analizy ankiety wynika, że najczęściej jest to: Instagram (70%),Snapchat (68%)Facebook ( 64%).
Pytanie trzecie dotyczyło treści zamieszczanych przez uczniów w Internecie.Z poniższej analizy wynika, że uczniowie naszego liceum często dodają komentarze i polubienia (53%) ankietowanych), zdjęcia własne często umieszcza (14%) uczniów, ale już rzadko (68%). (45%) uczniów nigdy nie wstawiało zdjęć znajomych oraz innych osób.
Ponad połowa uczniów liceum ocenia własne umiejętności komputerowe wysoko oraz bardzo wysoko (57%).
Umiejętności komputerowe są średnie u 40% ankietowanych.
W kolejnym pytaniu uczniowie oceniali własne umiejętności komputerowe w zakresie wyszukiwania informacji, oceny rzetelności informacji, krytycznego i refleksyjnego wykorzystania Internetu oraz czytania i interpretacji tekstu elektronicznego. Z odpowiedzi uczniów wynika, że ich umiejętności są wysokie w zakresie czytania i interpretacji tekstu elektronicznego (67%) oraz wyszukiwania informacji (50%). Uczniowie średnio radzą sobie z oceną rzetelności sytuacji (50%) oraz krytycznym i refleksyjnym wykorzystaniem Internetu (42%).
Z odpowiedzi uczniów na pytanie 6: „Czy znasz zagadnienia dotyczące kwestii praw autorskich w Internecie” wynika, że 68% z nich zna te prawa. Pozostali ankietowani uważają , że znają te zagadnienia tylko częściowo.

Jednak przy korzystaniu z zasobów Internetowych Prawa Autorskie przestrzegane są tylko przez połowę naszych uczniów, pozostali przestrzegają te prawa zaledwie czasami.

Analiza odpowiedzi uczniów na pytanie: „Czy korzystając z komunikacji elektronicznej lub Internetu miałaś/miałeś do czynienia z jednym ze zjawisk przedstawionym w poniższej tabeli, wskazuje że uczniowie rzadko spotykają się z tymi zjawiskami, duża grupa uczniów uważa, że takich zjawisk nie spotyka nigdy.

Dane z ankiety wskazują, że 36% uczniów często spotyka łańcuszki szczęścia,a 25 % uczniów treści promujące zachowania destrukcyjne. 25% uczniów wskazało, że miało do czynienia rzadko z przemocą w czasie korzystania z komunikacji elektronicznej lub Internetu.Ankietowani uczniowie nigdy nie doświadczyli zjawiska sekstingu oraz groomingu.
Kolejne pytanie skierowane do uczniów dotyczyło spotykanych przez nich form cyberprzemocy. 74% ankietowanych podaje swoje dane osobowe podczas korzystania z Internetu lub portali społecznościowych, pozostali uczniowie podają swoje prawdziwe dane czasami.

Ankietowani uczniowie w świecie wirtualnym korzystają najczęściej z następujących form komunikacji oraz wypowiedzi:

Portale społecznościowe (88%),Komunikatory internetowe (55%), Blog (17% ), Fora internetowe (11% )Grupy dyskusyjne (6%)

92% uczniów odpowiadając na pytanie : ”Czy wiesz w jaki sposób można chronić swoje dane osobowe w Internecie? Stwierdziło, że wie jak należy się chronić.
Z odpowiedzi ankietowanych na kolejne pytanie dotyczące tego czy są zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności w zakresie bezpieczeństwa internetowego wynika, że 60% uczniów chciałoby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.
Ankietowani uczniowie uważają, że uczniowie naszej szkoły mają wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby skutecznie bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy. Odpowiedzi twierdzące na to pytanie udzieliło 73% uczniów.
Z odpowiedzi na kolejne pytanie wynika, że 73% uczniów naszego liceum chce uczestniczyć w zajęciach dotyczących bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych.
W kolejnym pytaniu spytano uczniów: czy w zeszłym lub obecnym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły podczas zajęć poruszali takie kwestie jak:
-Cyberprzemoc (56% )
-Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych(78% )
-Prawo autorskie (67% )
-Ochrona danych osobowych (78% _
Z zamieszczonych powyżej danych wynika, że takie kwestie były poruszane. Najwięcej uczniów bo 78% wskazało, że nauczyciel na zajęciach poruszał zagadnienia dotyczące praw autorskich oraz bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych.
W następnym pytaniu zapytano uczniów czy powyższe kwestie były również poruszane przez ich wychowawców na godzinach wychowawczych.
-Cyberprzemoc (67%)
-Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych (40%)
-Prawo autorskie (55% )
-Ochrona danych osobowych (44%)
Z powyższych wynika, że wychowawcy poruszyli te kwestie. Najwięcej uczniów, bo 67% wskazało zagadnienie dotyczące cyberprzemocy.
W kolejnym pytaniu spytano uczniów jak często korzystają z komputera, Internetu, portali społecznościowych, komunikatorów internetowych oraz gier on – line.
Najwięcej uczniów codziennie lub rzadziej korzysta z portali społecznościowych (91%) oraz Internetu (90%).
Odpowiedzi uczniów na pytanie, jakie urządzenia wykorzystują do pracy, nauki, rozrywki, portali społecznościowych, komunikacji internetowej oraz gier on – line wskazują, że komputer wykorzystywany jest przez naszych licealistów do rozrywki, komunikacji internetowej (100%) oraz gier on –line (83%). Telefon uczniowie wykorzystują najczęściej do nauki (75%) oraz obsługi portali społecznościowych (70). Wykorzystanie tabletu przez uczniów jest najrzadsze. 27% ankietowanych wykorzystuje tablet do gier on – line.
45% uczniów udzielając odpowiedzi na kolejne pytanie : „Czy Twoi rodzice interesują się tym do czego wykorzystujesz komputer i Internet?: potwierdziło, że rodzice się tym interesują. Ponadto 50% rodziców ankietowanych uczniów interesuje się również tym, jakie treści zamieszczają ich dzieci w Internecie.

Rekomendacje
1.Zorganizowanie dla uczniów spotkania profilaktycznego w zakresie właściwego korzystania z mediów społecznościowych przyczyni się do podniesienia świadomości uczniów o odpowiedzialnym z nich korzystaniu.
2.Należy zaplanować w planach wychowawców tematykę lekcji wychowawczych uwzględniającą zagadnienia z zakresu odpowiedniego korzystania z mediów społecznościowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.