X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 472
Przesłano:

Plan wynikowy i system oceniania z zajęć praktycznych

Szkoła: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Pile
Zawód: Elektryk
Klasa: I
Podstawa programowa:
Program 40/01 SZ,LZ, SP/ MEN

Podstawa programowa: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 r.

Dział 1: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz technika przeciwporażeniowa

Temat: 1.1. Organizacja i regulamin zajęć praktycznych.
1.2. Szkolenie w zakresie bhp.
1.3. Podstawowe pomiary elektryczne.

Plan wynikowy

Wymagania konieczne – na ocenę: dopuszczający
Uczeń stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń praktycznych, nie powoduje zagrożenia dla innych osób, przestrzega regulaminu zajęć praktycznych, zna podstawy zachowania się przy ratowaniu porażonych prądem elektrycznym, potrafi wymienić i odróżnić odpowiednie przyrządy do pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych, właściwie odczytuje oznaczenia na miernikach.
Wymagania podstawowe – na ocenę: dostateczny
Uczeń zna warunki odbywania ćwiczeń praktycznych i przestrzega przepisy bhp, prowadzi dzienniczek zajęć, potrafi: określić podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robót elektrycznych, wymienić wartości napięć uznanych za bezpieczne, wymienić w odpowiedniej kolejności czynności obejmujące postępowanie w razie ratowania porażonych prądem elektrycznym, przygotować i użyć mierniki analogowe i cyfrowe do pomiaru napięć, prądów, rezystancji i mocy w obwodach prądu stałego i przemiennego .
Wymagania rozszerzone – na ocenę: dobry
Uczeń spełnia wymagania podstawowe i ponadto potrafi: wymienić podstawowe środki ochrony od porażeń i odpowiednio je klasyfikuje, dobiera zakresy przyrządów podczas pomiarów elektrycznych, właściwie oblicza stałą miernika i wartość wskazaną, dzienniczek zajęć prowadzi systematycznie.
Wymagania pełne – na ocenę: bardzo dobry
Ponad wymagania rozszerzone uczeń odróżnia zastosowane środki ochrony od porażeń, potrafi omówić oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki, zna wartości napięć niebezpiecznych przy odpowiednich warunkach środowiskowych, potrafi omówić odpowiednie środki ochrony od porażeń, samodzielnie łączy układy pomiarowe , potrafi zinterpretować wyniki.
Wymagania dopełniające – na ocenę celujący
Ponad wymagania pełne uczeń potrafi dobrać odpowiedni rodzaj środków ochrony od porażeń, biegle zna przepisy bhp, potrafi odpowiednio nazwać i obliczyć błędy pomiarowe.

Dział 2. Obróbka ręczna. Technika wykonywania połączeń

Temat: 2.1. Pomiary podstawowych wielkości mechanicznych.
2.2. Trasowanie i cięcie.
2.3. Wiercenie otworów.
2.4. Wiercenie otworów pod gwinty.
2.5. Gwintowanie otworów i sworzni.
2.6. Gięcie i prostowanie prętów i płaskowników.
2.7. Wykonywanie połączeń gwintowych i nitowych.
2.8. Piłowanie płaszczyzn równoległych i prostopadłych.
2.9. Piłowanie otworów.
2.10.Piłowanie precyzyjne.
2.11 Lutowanie i pobielanie.
2.12.Podstawy spawania.

Plan wynikowy

Wymagania konieczne – na ocenę: dopuszczający
Uczeń przestrzega przepisy bhp w czasie ćwiczeń, nie stwarza zagrożenia dla innych osób, dba o właściwy stan techniczny narzędzi, narzędzi używa zgodnie z ich przeznaczeniem, potrafi: nazwać narzędzia do obróbki ręcznej, odczytać podstawowe oznaczenia na rysunku technicznym. Podczas ćwiczeń programowych uczeń wymaga ciągłych instrukcji nawet przy prostych czynnościach, dobór materiałów i narzędzi wykonuje pod nadzorem, potrzebuje wskazówek przy interpretacji rysunku i wykonywaniu poszczególnych operacji składających się na zadanie.

Wymagania podstawowe – na ocenę: dostateczny
Uczeń przestrzega przepisy bhp, samodzielnie czyta proste rysunki techniczne , dobiera i rozróżnia narzędzia oraz materiały, potrafi posługiwać się suwmiarką, potrzebuje licznych wskazówek podczas ćwiczeń, właściwie używa narzędzi i gospodaruje materiałami.

Wymagania rozszerzone – na ocenę: dobry
Ponad wymagania podstawowe uczeń potrafi wytrasować zgodnie z rysunkiem
technicznym, zachowuje odpowiednią kolejność czynności i kolejność
zastosowania odpowiednich narzędzi przy obróbce, zna rodzaje pilników,
większość zadań potrafi wykonać samodzielnie, ćwiczenia wykonuje dokładnie, dba
o porządek na stanowisku.

Wymagania pełne – na ocenę: bardzo dobry
Uczeń potrafi samodzielnie wykonać detale nawet o dużym stopniu trudności, narzędziami posługuje się sprawnie, a wykonane elementy cechuje wysoka dokładność, posługuje się poradnikami, swobodnie rozpoznaje i dobiera narzędzia ( wiertła, gwintowniki, pilniki) do rodzaju lub naddatku materiału , potrafi opisać budowę narzędzi stosowanych przy realizacji ćwiczeń.

Wymagania dopełniające – na ocenę: celujący
Uczeń samodzielnie planuje i wykonuje wszystkie operacje w poszczególnych ćwiczeniach, biegle posługuje się wiedzą teoretyczną, a zadania wykonuje z dużą precyzją.

Dział 3. Montaż, demontaż, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji
elektrycznych

Temat: 3.1. Czytanie dokumentacji technicznej i sporządzanie schematów
montażowych.
3.2. Prace pomocnicze przy wykonywaniu instalacji elektrycznej
wtynkowej.
3.3. Kucie bruzd pod przewody i rurki.
3.4. Układanie przewodów w bruzdach, układanie rurek.
3.5. Gipsowanie przewodów.
3.6. Kucie wnęk pod puszki i skrzynki rozdzielcze.
3.7. Osadzanie puszek pod tynk i w tynku.
3.8. Osadzanie rozdzielnic.
3.9. Układanie przewodów pod tynk.
3.10. Łączenie układów instalacyjnych jednobiegunowych.
3.11. Łączenie układów instalacyjnych świecznikowych.
3.12. Łączenie układów instalacyjnych schodowych.
3.13. Łączenie układów instalacyjnych krzyżowych.
3.14. Montaż opraw oświetleniowych.
3.15. Łączenie obwodów gniazd.
3.16. Montaż osprzętu instalacyjnego.
3.17. Usuwanie usterek w obwodach oświetlenia.
3.18. Konserwacja elektronarzędzi i sprzętu
elektromonterskiego.
3.19. Prace pomocnicze na linii kablowej.
3.20. Łączenie skrzynek rozdzielczych.
3.21. Usuwanie usterek w instalacji elektrycznej.

Plan wynikowy.

Wymagania konieczne – na ocenę: dopuszczający
Uczeń przestrzega przepisy bhp, potrafi: ustalić czy urządzenia są wyłączone spod napięcia, nazwać materiały i narzędzia stosowane w ćwiczeniach, rozpoznać podstawowe oznaczenia i symbole elektryczne w dokumentacji, rozpoznać rodzaj układu instalacyjnego z dokumentacji, przyporządkować kolory żył przewodów (L,N,PE), narysować schemat montażowy układu jednobiegunowego i obwodu gniazd, wykonać czynności i operacje jedynie po bieżących instrukcjach nauczyciela.

Wymagania podstawowe – na ocenę: dostateczny
Ponad wymagania konieczne uczeń potrafi: rozpoznać przewody i materiały( oznaczenia i symbole), narysować i przekształcać schematy ideowe w montażowe układów świecznikowych, schodowych i krzyżowych, połączyć (ze schematem) w puszce rozgałęźnej układ świecznikowy i jednobiegunowy, podłączyć i zamontować gniazda 230V i 400V . Prace instalacyjne, konserwacyjne oraz naprawy uczeń wykonuje etapami i według instrukcji nauczyciela.

Wymagania rozszerzone – na ocenę: dobry
Ponad wymagania podstawowe uczeń : swobodnie rozpoznaje symbole w dokumentacji, rysuje schematy ideowe i montażowe mieszanych układów instalacyjnych, układy schodowe i krzyżowe łączy ze schematem, jednobiegunowy i świecznikowy – bez schematu, na podstawie dokumentacji określa przewody i materiały potrzebne w ćwiczeniu, potrafi narysować schemat świetlówki i nazwać jej elementy, etapy prac instalacyjnych wykonuje przy nielicznych instrukcjach nauczyciela, prace wykonuje estetycznie, właściwie gospodaruje materiałami, utrzymuje porządek na stanowisku pracy.

Wymagania pełne - na ocenę: bardzo dobry
Ponad wymagania rozszerzone uczeń wykonuje zadania o większym stopniu trudności, biegle posługuje się dokumentacją - w tym właściwie przelicza skalę, łączy układy instalacyjne bez korzystania ze schematów, planuje i wykonuje prace samodzielnie, potrafi zlokalizować miejsca prostych usterek w instalacji elektrycznej.
Wymagania dopełniające – na ocenę: celujący
Ponad wymagania pełne uczeń przejawia własną inicjatywę podczas ćwiczeń, proponuje swoje rozwiązania, posiada i wykorzystuje nadprogramową wiedzę, dobrze organizuje pracę zespołową.

Ocena może zostać obniżona gdy uczeń: nie prowadzi systematycznie
dzienniczka zajęć praktycznych, nie przestrzega przepisów bhp i regulaminu warsztatów, nie przestrzega norm materiałowych i czasu, nie dba o należyty stan narzędzi, sprzętu i odzieży ochronnej, nie przejawia odpowiedzialności i zaangażowania w pracy.


Opracował mgr inż. Stanisław Ciołek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.