X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47087
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas pierwszych ponadpodstawowych

Wstęp:
Zajęcia wyrównawcze kierowane są do uczniów klas I, głównie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów przybyłych do naszej szkoły z zagranicy. Realizowany podczas lekcji program ma na celu wyrównanie kompetencji uczniów w zakresie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Uczniowie będą mieli szansę utrwalić poznane na wcześniejszym etapie edukacyjnym słownictwo oraz zastosować je w typowych sytuacjach życia codziennego. Zajęcia nakierowane będą również na usystematyzowanie wiedzy gramatycznej i zastosowanie jej w celu tworzenia własnych wypowiedzi ustnych oraz krótkich wypowiedzi pisemnych.
W zamierzeniu program stanowić ma uzupełnienie planowych lekcji języka angielskiego i zapewnić uczniom równy start na początku ich edukacji w szkole średniej.

Cele ogólne :
- wyrównanie poziomu kompetencji językowych uczniów klas pierwszych ,
- wspieranie nauczycieli w realizacji procesu dydaktycznego ,
- odpowiadanie na pojawiające się trudności w nauce języka angielskiego związane z wkroczeniem w kolejny etap edukacyjny,
- motywowanie i wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności lub barier językowych

Cele szczegółowe:
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (tworzenia samodzielnych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych),
- kształcenie umiejętności reagowania w typowych sytuacjach życia codziennego (np. udzielanie informacji, przepraszanie, negocjowanie itp.),
- utrwalanie nabytej już wiedzy gramatycznej i słownictwa oraz ćwiczenie nowo poznanych struktur gramatycznych,
- wyrównywanie poziomu wiedzy uczniów korzystających z zajęć wyrównawczych z poziom wiedzy pozostałych uczniów,
- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości

Przewidywane efekty:
- uczeń potrafi tworzyć spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne odpowiadające kryteriom oceniania ww. wypowiedzi na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym (opis obrazka, rozmowa sterowana, email, list prywatny itp.),
- uczeń potrafi zastosować podstawowe czasy gramatyczne w konkretnych sytuacjach,
- uczeń posługuje się podstawowym zakresem słownictwa związanego z tematami realizowanymi w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej

Formy i metody pracy:
- praca indywidualna, w parach, w grupach
- metoda komunikacyjna, gramatyczno – tłumaczeniowa, metoda projektu

Ewaluacja:
Wszystkie ćwiczenia będą sprawdzane i omawiane wraz z nauczycielem podczas zajęć.
Redagowane przez uczniów wypowiedzi pisemne będą oceniane opisowo z uwzględnieniem mocnych stron ucznia oraz obszarów wymagających poprawy.
Podstawową formą sprawdzania kompetencji uczniów jest bieżąca obserwacja ich postępów podczas zajęć .

Plan pracy:
Lp. Temat Słownictwo, gramatyka, funkcje językowe
1 Guess who is it? dane osobowe, wygląd, cechy charakteru, hobby, rodzina / czas Present Simple / zadawanie pytań, wymiana informacji
2 What is going on? podstawowe czynności / czas Present Continuous / opis obrazka / pytanie o szczegóły
3 There is much fuss about nothing. konstrukcje there is/are/was/were / określenia ilości
4 Let’s take a taxi! środki transportu,zakwaterowanie / sugerowanie, negocjowanie
5 Life is better at the beach. atrakcje turystyczne / stopniowanie przymiotników/ porównywanie, wyrażanie opinii
6 Famous criminals. przestępczość / czas przeszły Past Simple/ tworzenie pytań do brakujących informacji
7 Best day of my life. opis wydarzenia / użycie Past Simple czy Past Continuous
8 School rules. szkolne przedmioty, miejsca w szkole, zasady panujące w szkole/ czasowniki modalne/ udzielanie informacji
9 At the doctor. typowe problemy zdrowotne, pytania lekarza, odpowiedzi pacjenta/ odgrywanie scenek
10 What are you going to order? posiłki, potrawy / czasy przyszłe / zamawianie jedzenia w restauracji
11 My future plans. opisywanie życiowych celów tych najbliższych i dalszych z wykorzystaniem czasów przyszłych
12 Have you ever been abroad? opisywanie doświadczeń własnych i pytanie o doświadczenia innych osób / użycie Present Perfect z ever/never oraz Past Simple
13 I know them all. czasowniki nieregularne / ćwiczenia utrwalające
14 Computer skills. podstawowe pojęcia z obsługi komputera, aplikacji, sposoby użycia , bezpieczeństwo w sieci / projekt – tworzenie plakatu (How to stay safe online?)
15 Proud of myself. Samoocena umiejętności uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.