X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47006
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na stopień nauczyciela mianowanego, 2015r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU
§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Zadania do wykonania
1. Aktywna realizacja zadań dydaktycznych szkoły.
Formy realizacji
udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
udział w pracach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
uczestniczenie i praca w zebraniach zespołu samokształceniowego do spraw wczesnoszkolnych
Termin
wg harmonogramu
Sposób dokumentowania
potwierdzenie opiekuna stażu, notatki
2. Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań.
Realizacja podstawowych funkcji placówki
i wynikających z nich zadań poprzez: zebrania ogólne, współpraca z rodzicami, konsultacje indywidualne, współorganizowanie imprez
szkolnych, warsztatów.
wg harmonogramu okres stażu

wykaz konsultacji
spis zorganizowanych przedsięwzięć
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

- sprawowanie opieki wychowawczej w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć w terenie, wyjazdów.
- udział w tworzeniu planów: wychowawczego, profilaktycznego, planu wycieczek, wymagań na poszczególne oceny
- współpraca ze świetlicą szkolną
udział w przygotowaniu różnych imprez, uroczystości: rozpoczęcie roku szkolnego, pasowania na ucznia, Dzień Chłopca, Wigilia klasowa, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, bal karnawałowy
okres stażu, zgodnie z kalendarzem uroczystości
zapisy w dziennikach, karty wycieczek
potwierdzenie opiekuna stażu
potwierdzenie kierownika świetlicy

protokoły, scenariusze
4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
pomoc w organizowaniu przedsięwzięć szkolnych
okres stażu
potwierdzenie opiekuna Samorządu Uczniowskiego
§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Podnoszenie
kompetencji i umiejętności
zawodowych. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
-udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)

-ukończenie studiów podyplomowych Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

- studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli
okres stażu
potwierdzenia/ zaświadczenia dyplom ukończenia studiów spis literatury/stron
2. studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli
-udział w dyskusjach z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej
- wymiana doświadczeń i poszukiwanie nowych rozwiązań
okres stażu
potwierdzenia
sprawozdania

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Wnikliwa analiza prawa oświatowego i aktualizacja wiedzy z tego zakresu.
- analiza dokumentów (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych)
- aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
- zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych
IX/X 2014r.
rejestr przeanalizowanych przepisów, kserokopie niektórych aktów prawnych
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpracan z opiekunem stażu i doradcą metodycznym.
- konsultacje z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć
- współpraca z doradcą metodycznym ds. nauczania wczesnoszkolnego w zakresie pełnienia funkcji członka komisji konkursów i doskonalenia warsztatu nauczyciela
IX 2014r. okres stażu
Kontrakt, harmonogram współpracy, potwierdzenie

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli/ udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
- omówienie obserwowanych zajęć
okres stażu
wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna
- omawianie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
okres stażu
scenariusze zajęć, wnioski
z przeprowadzonych zajęć (notatka)
3. Praca w zespole samokkształceniowym.
- Udział w dyskusjach z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.
- Wymiana doświadczeń i poszukiwanie nowych rozwiązań.
okres stażu potwierdzenie
4. Podnoszenie kompetencji i umiejętności
zawodowych. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
- udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
- studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli
- ukończenie studiów podyplomowych Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
- okres stażu
Potwierdzenia, dyplom ukończenia studiów

5. Diagnoza własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz dokonywanie ewaluacji działań dydaktycznych.

- analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)
- analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów
- opracowanie testów, ankiet
okres stażu
ankiety, testy
6.Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych: testów, plansz, kart pracy, dyplomów
- dobieranie skutecznych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
- urządzenie sali lekcyjnej, dbanie o wystrój klasy
okres stażu
zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć, zestaw przykładowych metod oraz narzędzi ewaluacji wykorzystywanych w czasie zajęć
7. Poznanie i wypełnienie procedury awansu zawodowego. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
- gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
okres stażu
teczka nauczyciela kontraktowego
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Diagnoza postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów. Zapoznanie się
z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych
- poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez grupę klasową, poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów
- konsultacje z pedagogiem, psychologiem szkolnym
w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
- rozmowy indywidualne z uczniami
-współpraca, konsultacje z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem, wspólne rozwiązywanie problemów, analizowanie wyników nauczania
- wykorzystanie bajkoterapii w pracy wychowawczej
- prowadzenie zajęć relaksacyjnych
- realizacja programu profilaktycznego Bezpieczeństwo z Kubusiem Puchatkiem
- opracowanie i wygłaszanie referatów na spotkaniu z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców
okres stażu wg potrzeb
bieżąca dokumentacja, notatki, wykaz odbytych konsultacji, potwierdzenia,protokoły z zebrań z rodzicami, bajki terapeutyczne, scenenariusze, protokoły zebrań

2. Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych
- aktualizacja wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się
- uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
- opracowanie zajęć, pogadanek na temat wybranych zagrożeń życia we współczesnych czasach okres stażu
wykaz różnych źródeł informacji,zestaw informacji na temat lokalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej, karty wycieczek, scenariusze

3. Praca na rzecz środowiska lokalnego.
- organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole
- współpraca z wychowawcami innych klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym (zapoznanie się z dokumentacją przechowywana przez pedagoga szkolnego, psychologa dotycząca uczniów z trudną sytuacją rodzinną)
okres stażu ,wg potrzeb
notatki, protokoły

4. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.

- realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
- opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
- opracowanie i realizacja programu zajęć edukacyjno-wyrównawczych Lepiej pisze, czytam i liczę okres stażu, wg potrzeb ,notatki własne
5.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
- sprawowanie opieki wychowawczej w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć w terenie, wyjazdów.
- udział w przygotowaniu różnych imprez, uroczystości: rozpoczęcie roku szkolnego, pasowania na ucznia, Dzień Chłopca, Wigilia klasowa, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, bal karnawałowy.
- współpraca ze świetlicą szkolną.
- współpraca z Samorządem, pomoc w organizowaniu przedsięwzięć szkolnych.

6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
- obserwacja i analiza możliwości uczniów
- organizowanie lub współorganizowanie wycieczek
- organizowanie i przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
- współtworzenie gazetki szkolnej (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
- udział w zajęciach oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej
- praca z uczniem zdolnym
- współpraca z biblioteką szkolna – promocja czytelnictwa
okres stażu
notatki ,karty wycieczek, potwierdzenia, dyplomy uczniów, zestaw oferty zajęć dydaktycznych biblioteki.
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
- nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
- korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
- przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
- przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
- wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
- przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia
-dokumentowanie przebiegu stażu
okres stażu
scenariusze, dyplomy,testy pisane przy pomocy komputera

2. Współtworzenie strony internetowej szkoły. Przygotowywanie materiałów, opracowanie graficzne.
Prowadzenie elektronicznej kroniki na stronie internetowej szkoły.
okres stażu strona internetowa

2.Publikacje w Internecie.

- umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
strona internetowa (wydruki)
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
- korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, i innych
okres stażu
wydruki
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
okres stażu
potwierdzenia udziału, zaświadczenia

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
- studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
- sporządzanie notatek z przeczytanych książek
okres stażu
notatki, streszczenia

3. Realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykorzystując zdobytą wiedzę.

- dostosowywanie tempa pracy, poziomu zadań i ćwiczeń do możliwości rozwojowych ucznia, planowanie oraz realizacja indywidualnych metod pracy z uczniami.
- wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania, konieczności ewentualnego kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP oraz tworzenie programów pracy z tymi uczniami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
okres stażu
dokumentacja podjętych działań
dokumentacja do PPP

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza, aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej i umiejętne posługiwanie się nimi w praktyce.
- dalsza analiza dokumentów prawa oświatowego, które wymienione zostały w § 7 ust.1 pkt.3
- analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, w tym: WSO, Procedura oceniania zachowania ucznia, Programu Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły, Regulamin Ucznia
IX/X 2014r.
potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
dokumentacja szkolna
2. Uczestnictwo w pracach organów placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
- realizacja podstawowych funkcji placówki i wynikających z nich zadań poprzez: zebrania ogólne, współpracę z rodzicami, konsultacje indywidualne, współorganizowanie imprez szkolnych.
wg harmonogramu
okres stażu
wykaz konsultacji, spis zorganizowanych przedsięwzięć
3. Realizacja działań dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, uczestnictwow kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

- udział w pracach Rady Pedagogicznej, poświęconych tworzeniu, modyfikowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych
- udział w pracach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, udział w tworzeniu planów: wychowawczego, profilaktycznego, planu wycieczek, wymagań na poszczególne oceny.
- uczestniczenie i praca w zebraniach zespołu samokształceniowego do spraw wczesnoszkolnych
- dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie)
- współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, takimi jak Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
- Udział w pracach różnorodnej komisji egzaminacyjnych, konkursowych
okres stażu
listy obecności, sprawozdania
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.