X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46998
Przesłano:

Propozycja organizacji zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej

PROPOZYCJA ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE ... W ... NA ROK SZKOLNY

opracowanie: Aleksandra Strońska

SKŁAD ZESPOŁU:
Przewodnicząca Zespołu:
Zastępca przewodniczącej:
Członkowie zespołu:
1.(...), 2.(...),3. (...), 4.(...), 5.(...), 6.(...).
Adnotacja o rezygnacji w pracy zespołu
Nazwisko
Rezygnacja (data)
Podpis
1.
2.
3.

CELE ZESPOŁU
CEL GŁÓWNY: Podniesienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych członków zespołu metodą samokształceniową.
Cele szczegółowe:
wymiana doświadczeń (zajęcia koleżeńskie),
opracowanie jednolitego systemu oceniania w klasach 1-3,
wdrażanie organizacji i metod pracy grupowej,
wymiana doświadczeń dotyczących pracy grup samokształceniowych działających poza terenem gminy ...

NARZĘDZIA I METODY PRACY

Obowiązkowe spotkania w terminach ustalonych.
Zgłaszanie propozycji, formułowanie planów najbliższych działań, podejmowanie inicjatyw.

Udział: kursach doskonalących, konferencjach, spotkaniach, wykładach.

Nawiązanie współpracy z innymi zespołami samokształceniowymi działającymi w gminie poprzez kontakt osobisty lub dzięki pomocy Dyrektora Szkoły.

Odszukanie publikacji naukowych zawierających opis pracy zespołu o charakterze samoształceniowym.

Zapraszanie na spotkanie zespołu gości z prelekcjami, wykładami.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
Zespół na spotkaniu w dniu.(...) ustalił, że będzie się spotykał w terminach określonych w harmonogramie.
Zespół może zmienić ustalony terminarz.
Nie wyklucza się doraźnych spotkań zespołu dla omówienia spraw pilnych i ważnych w terminach uzgodnionych.

TERMINY SPOTKAŃ
Ustalone w dniu
Zmienione w dniu
Zmienione w dniu
Zmienione w dniu

LISTA OBECNOŚCI NA SPOTKANIACH ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO
Nazwiska członków
Data spotkania
Data spotkania
Data spotkania
Data spotkania
Data spotkania

WZÓR PROTOKOŁU ZEBRANIA ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO
Protokół z zebrania odbytego w dniu (...)
Obecni (według listy obecności).
Na spotkaniu omówiono:
Na spotkaniu ustalono:

Podpis sporządzającego protokół:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO:
Przygotowanie propozycji organizacji pracy zespołu do omówienia z zespołem i akceptacji przez Dyrektora Szkoły.
Przygotowanie propozycji planu pracy do omówienia i ustalenia z zespołem.
Organizowanie okresowych spotkań zespołu.
Zwoływanie doraźnych (poza harmonogramem) spotkań i posiedzeń zespołu.
Inspiracja działalności pracy zespołu.
Koordynacja prac zespołu.
Nawiązanie współpracy z innymi zespołami działającymi w gminie.
Informowanie na bieżąco p. dyrektor o postępie prac zespołu i o wynikach spotkań, trudnościach i nieprawidłowościach w pracy zespołu.
Pozostałe kompetencje jak u każdego członka.

OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZESPOŁU
Obowiązkowy i aktywny udział w spotkaniach i pracach zespołu.
Zgłaszanie swoich propozycji co do celów, metod pracy i tematów pracy zespołu.
Realizacja zadań wyznaczonych przez przewodniczącego lub zastępcę.
Dzielenie się swoją nowo nabytą, wiedzą mogącą wzbogacić wiedzę i podnieść kwalifikacje członków zespołu.
Aktywna współpraca z wszystkimi członkami zespołu.
Przystępowanie do realizacji celów lub zadań wyznaczonych przez zespół w zakresie zaproponowanym przez poszczególnych członków (organizacja spotkań, wyjazdów, kursów, itp.).
Zgłaszanie na zebraniach propozycji ewentualnych zmian ustalonych wcześniej celów i metod pracy.

SUGEROWANE TERMINY SPOTKAŃ

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.