X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46926
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej - Uczniowie są aktywni

Szkoła Podstawowa
im ks. Czesława Przystasia
w Lutoryżu

Raport
z ewaluacji wewnętrznej
prowadzonej
w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIE
2. Uczniowie są aktywni

ZESPÓŁ DO SPRAW EWALUACJI:
-p. Justyna Lis-Gubernat - Przewodnicząca
-p. Irena Rzepka, p. Dorota Gołojuch, p. Wioletta Haba

Lutoryż, 23 czerwca 2017 r.
SPIS TREŚCI

I. ZAKRES EWALUACJI
II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWLUACJI
III. WYNIKI I ICH INTERPRETACJA
IV. WNIOSKI
V. ZAŁĄCZNIKI

I. ZAKRES EWALUACJI

W roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację wewnętrzną wymaganie 2 - „Uczniowie są aktywni”.
Celem ogólnym ewaluacji było ustalenie poziomu spełnienia wymagań przez szkołę
Cele szczegółowe to:
1. Zebranie informacji na temat aktywności uczniów w szkole i poza nią,
2. Poszerzenie oferty form aktywności uczniów,
3. Zachęcanie uczniów do aktywności w zajęciach prowadzonych w szkole,
4. Wspomaganie uczniów do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju.
Jako charakterystykę wymagania przyjęto poziom B i D i sformułowano główne problemy badawcze:
• Szkoła stwarza warunki do różnych form aktywności uczniów
• Uczniowie wykazują różne formy aktywności w szkole i poza nią
• Uczniowie inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły oraz angażują w nie inne osoby
a następnie sformułowano pytania kluczowe:

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI
W oparciu o główne problemy badawcze opracowano następujący plan ewaluacji:

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2016/2017

Wymaganie
Uczniowie są aktywni

Przedmiot ewaluacji
(poziom D i B)  Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.
 Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.

Cele ewaluacji: Cel główny:
Ustalenie poziomu spełnienia przez szkołę wymagania ewaluacji
Cele szczegółowe:
1. Zebranie informacji na temat aktywności uczniów w szkole i poza nią,
2. Poszerzenie oferty form aktywności uczniów,
3. Zachęcanie uczniów do aktywności w zajęciach prowadzonych w szkole,
4. Wspomaganie uczniów do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju.

Problemy badawcze:

Szkoła stwarza warunki do różnych form aktywności uczniów
Uczniowie wykazują różne formy aktywności w szkole i poza nią.
Uczniowie inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły oraz angażują w nie inne osoby

Ewaluację przeprowadzono w czerwcu 2017 r. wg harmonogramu:
Harmonogram ewaluacji
Zadania Odpowiedzialni Termin Uwagi
1. Opracowanie narzędzi badawczych - ankiet Zespół zadaniowy
1 – 6 czerwca 2017 r.
2. Zbieranie informacji (przeprowadzenie badań ankietowych) Zespół zadaniowy 12 – 19 czerwca 2017 r.

3. Analiza i opracowanie zbiorczej informacji /sprawozdania/ raportu z ankiet. Zespół zadaniowy 20 – 23 czerwca 2017 r.
4. Przedstawienie raportu Dyrektorowi szkoły. Przewodnicząca zespołu

czerwiec 2017 r.
5. Prezentacja raportu Radzie Pedagogicznej.

W oparciu o przygotowany plan opracowano następujące narzędzia badawcze:
• Ankiety dla nauczycieli
• Ankieta dla rodzica

III. WYNIKI I ICH INTERPRETACJA
Główny problem
Uszczegółowione pytanie badawcze
Otrzymane wyniki
1. Szkoła stwarza warunki do różnych form aktywności uczniów Czy szkoła zapewnia uczniom uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych?
- ankieta dla nauczyciela
100% nauczycieli uważa, że szkoła zapewnia uczniom uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

- ankieta dla ucznia Na pytanie: Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?
Tak –odpowiedziało 65% dziewcząt i 61% chłopców.

Kiedy i w jakiej formie uczniowie oraz ich rodzice zostali poinformowani
o ofercie zajęć pozalekcyjnych?
- ankieta dla nauczyciela
100% nauczycieli odpowiedziało, że rodzice zostali poinformowani o ofercie zajęć pozalekcyjnych na pierwszym zebraniu a uczniowie na pierwszej lekcji, na początku roku szkolnego.

Czy oferta zajęć pozalekcyjnych jest zróżnicowana i wynika z potrzeb uczniów?

- ankieta dla nauczyciela
100% nauczycieli twierdzi, że oferta zajęć pozalekcyjnych jest zróżnicowana oraz wynika z potrzeb uczniów.
- ankieta dla ucznia
Nie wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Na pytanie: Dlaczego nie uczęszczasz na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne? Uczniowie podawali powody:
- brak czasu
- brak chęci
- nie odpowiadają ich potrzebom,
- są za późno,
- są za długie.

Czy i w jaki sposób aktywność uczniów jest analizowana i oceniania? -ankieta dla nauczyciela
100% nauczycieli potwierdza, że analizuje i ocenia aktywność uczniów.
Na pytanie: W jaki sposób Pan/Pani analizuje aktywność uczniów ? nauczyciele odpowiadali:
- na posiedzeniach Rady Pedagogicznej – 90%
- w indywidualnych rozmowach z innymi nauczycielami– 90%
-na zebraniach z rodzicami– 90%
- na forum klasy– 70%
Na pytanie: W jaki sposób Pan/Pani ocenia aktywność uczniów ? nauczyciele odpowiadali:
- pochwała na forum klasy – 100%
- pochwała na zebraniu z rodzicami – 80%
- ocen z zachowania – 60%
- ocena z przedmiotu – 50%
- pochwała na forum szkoły – 20%

OCENA WYNIKÓW:

CO ROBIMY DOBRZE

1. Wszyscy nauczyciele naszej szkoły zapewniają uczniom uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.
2. Rodzice otrzymują informację o ofercie zajęć pozalekcyjnych na pierwszym zebraniu a uczniowie na pierwszej lekcji, na początku roku szkolnego.
3. Nauczyciele naszej szkoły uważają, że oferta zajęć pozalekcyjnych jest zróżnicowana oraz wynika z potrzeb uczniów.
5. Większość uczniów naszej szkoły uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.
4. Wszyscy nauczyciele analizują i oceniają aktywność uczniów.

CO JEST NASZYM PROBLEMEM DO ROZWIĄZANIA
1. Nie wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych z powodu:
- brak czasu
- brak chęci
- nie odpowiadają ich potrzebom,
- są za późno,
- są za długie.

Główny problem
Uszczegółowione pytanie badawcze
Otrzymane wyniki
2. Uczniowie wykazują różne formy aktywności w szkole i poza nią. Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole?

- ankieta dla nauczyciela
Zdaniem 80% nauczycieli, uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, 20% nauczycieli jest przeciwnego zdania.
- ankieta dla ucznia
Na pytanie: Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?
Tak –odpowiedziało 65% dziewcząt i 61% chłopców.
Najchętniej uczestniczą dziewczęta z klas II i III – 61% oraz chłopcy z klasy I -22%.

Jakie jest uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych?
- ankieta dla nauczyciela
Na pytanie: W jakich formach aktywności uczniowie najchętniej uczestniczą? nauczyciele wskazali na:
- zajęcia sportowe -100% nauczycieli
- uroczystości szkolne – 100%
- uroczystości klasowe – 100%
- dyskoteki szkolne- 90%
- uroczystości klasowe - 70%
- koła przedmiotowe – 40%
- zajęcia wyrównawcze – 1%
- konkursy przedmiotowe -1%
- zajęcia artystyczne – 0%
- projekty dydaktyczne – 0%
Na pytanie: Na jakim etapie odbywają się różne formy aktywności ? - nauczyciele wskazali na:
- etap szkolny -100%
- etap powiatowy – 90%
- etap rejonowy – 70%
-przeglądy artystyczne – 70%
- etap ogólnopolski – 50%
Nauczyciele naszej szkoły prowadzą różne zajęcia pozalekcyjne np.:
- zajęcia wyrównawcze
- przygotowania do egzaminu
- koła przedmiotowe
- zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci uzdolnionych
- poczet sztandarowy
- zajęcia biblioteczne
- pokazy na dniach otwartych

- ankieta dla ucznia
Na pytanie: W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczysz?, uczniowie wymieniali:
- z fizyki, chemii, sportowych, biologii, języka polskiego i historii (15% - 30%). matematyki, języka angielskiego, religii, zajęcia artystyczne, pływanie, siłownia, tańca ( 2% - 10%)
Na pytanie: Czy uczestniczyłeś w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub konkursach artystycznych? - TAK odpowiedziało 77% uczniów, w tym 80% dziewcząt i 73% chłopców.
Uczniowie wymieniali następujące konkursy i zawody:
- sportowe, plastyczne, muzyczne, o patronie szkoły, przedmiotowe (matematyczny, fizyczny, historyczny, geograficzny)

Jak uczniowie i rodzice oceniają atrakcyjność zajęć prowadzonych w szkole?

- ankieta dla ucznia
Na pytanie: Dlaczego uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne? uczniowie odpowiadali:
- chcę podnieść swoją ocenę z przedmiotu - 56%
- chcę rozwijać swoje zainteresowania – 46%
- chcę poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, testu, kartkówki – 44%
- zajęcia pozalekcyjne są dla mnie formą aktywnego spędzania wolnego czasu – 23%
- chcę przygotować się do konkursu – 17%
Na pytanie : Czy odpowiada Ci oferta zajęć pozalekcyjnych w twojej szkole?
TAK - odpowiedziało 46%
NIE - odpowiedziało 13%
CZĘŚCIOWO - odpowiedziało 38%
W skali 1 - 6 uczniowie ocenili atrakcyjność zajęć w naszej szkole średnio na 3,7

W czym przejawia się aktywność uczniów na zajęciach?
- ankieta dla nauczyciela
Zdaniem nauczycieli największa aktywność uczniów przejawia się poprzez udział w:
- udział w uroczystościach szkolnych i klasowych – 90%
- udział konkursach – 50%
- projektowanie i wykonanie dekoracji (np. gazetki) – 40%
- wystrój dyskoteki i uroczystości szkolnych – 40%
- udział w delegacji reprezentującej szkołę – 20%
- rozwiązywanie testów egzaminacyjnych i konkursowych -10%

OCENA WYNIKÓW:

CO ROBIMY DOBRZE
1. Uczniowie chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności w szkole i poza nią.
2. Aktywność uczniów odbywa się na różnych szczeblach: od szkolnego do ogólnopolskiego oraz w różnego rodzaju przeglądach artystycznych.
3. Nauczyciele naszej szkoły prowadzą różne zajęcia pozalekcyjne.
4. Największa aktywność uczniów przejawia się poprzez udział w uroczystościach szkolnych i klasowych, konkursach, projektowaniu i wykonaniu dekoracji, wystrój dyskotek i uroczystości szkolnych, udział w delegacji reprezentującej szkołę oraz rozwiązywanie testów egzaminacyjnych i konkursowych.

CO JEST NASZYM PROBLEMEM DO ROZWIĄZANIA
1. Nie wszyscy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.
2. Uczniowie atrakcyjność zajęć oceniają średnio (3,7)
Główny problem
Uszczegółowione pytanie badawcze
Otrzymane wyniki
3. Uczniowie inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły oraz angażują w nie inne osoby
Czy w szkole są realizowane działania zainicjowane przez uczniów (imprezy, wycieczki, uroczystości)?

- ankieta dla ucznia
Na pytanie: Czy byłeś pomysłodawcą działań na terenie szkoły związanych z organizacją imprez szkolnych, uroczystości, wycieczek itp.?
TAK – odpowiedziało 48%
NIE – odpowiedziało 52% uczniów
Na pytanie: Jakie zajęcia chciałbyś, aby były zorganizowane w przyszłym roku szkolnym? Uczniowie zaproponowali:
- sportowe – 67%
- taneczne – 21%
- fotograficzne – 21%
-informatyczne – 19%
A także: teatralne , muzyczne, plastyczne, elektroniczne, kucharskie, dziennikarstwa, przedmiotowe (jęz. polski, języki obce, matematyki, fizyki, chemii, biologii, historii)
- ankieta dla nauczyciela
Zdaniem 60% nauczycieli uczniowie naszej szkoły samodzielnie podejmują formy aktywności, zaś 30% jest odmiennego zdania.
Przykłady aktywności uczniów wskazane przez nauczycieli:
• projekty i wykonanie dekoracji,
• udział w uroczystościach szkolnych i klasowych,
• udział w konkursach i zawodach,
• projekty i wykonanie prezentacji multimedialnych,
• projekty i wykonanie ozdób świątecznych i okolicznościowych,
Pomysły uczniów są brane pod uwagę i realizowane przez 100% nauczycieli.

Czy uczniowie realizują działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły oraz angażują w nie inne osoby
- ankieta dla ucznia
Z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów wynika, że uczniowie biorą udział w wielu konkursach przeglądach i zawodach sportowych co wpływa na ich rozwój fizyczny i intelektualny. W różnych formach aktywności uczniowie działają zarówno indywidualnie jak i zespołowo angażując w nią innych uczniów, nauczycieli i rodziców.

- ankieta dla nauczyciela
100% nauczycieli jest zdania, że działania pozalekcyjne podejmowane w szkole mają wpływ na rozwój uczniów.
100% nauczycieli uważa również, że aktywność uczniów wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.
Wszyscy nauczyciele zauważają, że uczniowie angażują w swoją aktywność również inne osoby, np.: innych uczniów, nauczycieli, rodziców, a także zapraszanych gości.

WSTĘPNA OCENA WYNIKÓW:

CO ROBIMY DOBRZE
1. Uczniowie naszej szkoły samodzielnie podejmują formy aktywności, np.: projekty i wykonanie dekoracji, udział w uroczystościach szkolnych i klasowych, udział w konkursach i zawodach, projekty i wykonanie prezentacji multimedialnych, projekty i wykonanie ozdób świątecznych i okolicznościowych i inne.
2. Pomysły uczniów są brane pod uwagę i realizowane przez wszystkich nauczycieli.
3. Działania pozalekcyjne podejmowane w szkole mają wpływ na rozwój uczniów.
4. Aktywność uczniów wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.
5. Uczniowie angażują w swoją aktywność również inne osoby, np.: innych uczniów, nauczycieli, rodziców, a także zapraszanych gości.
6.Wielu uczniów naszej szkoły jest pomysłodawcą działań związanych z organizacją imprez szkolnych, uroczystości, wycieczek itp.
7. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach przeglądach i zawodach sportowych co wpływa na ich rozwój fizyczny i intelektualny. W różnych formach aktywności uczniowie działają zarówno indywidualnie jak i zespołowo angażując w nią innych uczniów, nauczycieli i rodziców.

CO JEST NASZYM PROBLEMEM DO ROZWIĄZANIA
1. Nie wszystkie zajęcia organizowane w naszej szkole wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wszystkim uczniom.

IV. WNIOSKI Z EWALUACJI

 Szeroka jest oferta zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczy większość uczniów .
 Szkoła stwarza możliwość uczestniczenia w różnorodnych formach wspierających rozwój dzieci.
 Nauczyciele starają się uwzględniać potrzeby i możliwości uczniów.
 Uczniowie biorą udział w zajęciach i zawodach sportowych.

V. ZAŁĄCZNIKI

Aktywność uczniów w szkole
ankieta dla ucznia
Klasa:.............
Dziewczyna Chłopiec (podkreśl))
1. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?
 Tak
 Nie
2. czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?
 Tak
 Nie
 Nie zawsze
3. W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczysz? ( w szkole lub poza szkołą)
........................................
........................................
........................................
........................................
4. Czy uczestniczyłeś w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub konkursach artystycznych?
 Tak
 Nie
W jakich? (wymień) ........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
5. Dlaczego uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne? (zaznacz x dla wybranych odpowiedzi)
 chcę rozwijać swoje zainteresowania
 chcę podnieść swoją ocenę z przedmiotu
 chcę poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, testu, kartkówki
 chcę przygotować się do konkursu
 zajęcia pozalekcyjne są dla mnie formą aktywnego spędzania wolnego czasu

6. Czy odpowiada Ci oferta zajęć pozalekcyjnych w twojej szkole?
 Tak
 Nie
 Częściowo
7. Czy byłeś pomysłodawcą działań na terenie szkoły związanych z organizacją imprez szkolnych, uroczystości, wycieczek itp.?
 Tak
 Nie
8. Jeśli nie uczęszczasz na dodatkowe zajęcia ( koła zainteresowań) napisz dlaczego ........................................
........................................
........................................
........................................
9. Jakie zajęcia chciałbyś, aby były zorganizowane w przyszłym
roku szkolnym?
........................................
........................................
........................................
........................................
10. Czy zajęcia pozalekcyjne, w których uczestniczyłeś w tym roku szkolnym były dla Ciebie atrakcyjne ? Oceń w skali 1-5
1 2 3 4 5

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Aktywność uczniów w szkole
ankieta dla nauczyciela

Szkoła stwarza warunki do różnych form aktywności uczniów
1. Czy zdaniem Pana/Pani szkoła zapewnia uczniom uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych? tak , nie , w ograniczonym zakresie 
2. Kiedy i w jakiej formie uczniowie oraz ich rodzice zostali poinformowani
o ofercie zajęć pozalekcyjnych?
........................................
3. Czy Pana/Pani zdaniem oferta zajęć pozalekcyjnych jest zróżnicowana?
tak , nie 
4. Czy Pana/Pani zdaniem oferta zajęć pozalekcyjnych wynika z potrzeb uczniów?
tak , nie 
5. Czy aktywność uczniów jest przez Pana/Panią analizowana i oceniania?
tak , nie 
6. W jaki sposób aktywność uczniów jest przez Pana/Panią analizowana?
 na forum klasy,
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
w indywidualnych rozmowach z innymi nauczycielami,
na zebraniach z rodzicami,
inaczej: ........................................
7. W jaki sposób aktywność uczniów jest przez Pana/Panią oceniania?
 oceną z zachowania,
oceną z przedmiotu
pochwała na forum klasy,
 pochwała na forum szkoły,
 pochwała nadebraniu z rodzicami,
inaczej: ........................................
Uczniowie wykazują różne formy aktywności w szkole i poza nią.
8. Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole? tak , nie  9. W jakich formach aktywności uczniowie najchętniej uczestniczą? zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, koła przedmiotowe zajęcia wyrównawcze, uroczystości szkolne, uroczystości klasowe konkursy przedmiotowe, konkursy artystyczne, wycieczki, projekty dydaktyczne, dyskoteki, inne: ........................................
10. Na jakim etapie odbywają się różne formy aktywności: szkolne powiatowe, rejonowe, ogólnopolskie, przeglądy artystyczne, inne ........................................ 11. Jakie zajęcia pozalekcyjne Pan/Pani prowadzi? ........................................
12. W czym przejawia się aktywność uczniów na zajęciach?
(np.: udział w konkursie przedmiotowym, w akademii, zaprojektowanie i wykonanie gazetki szkolnej, wystrój sali na dyskotekę itp.)
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
Uczniowie inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły oraz angażują w nie inne osoby
13. Czy uczniowie samodzielnie podejmują formy aktywności, które przyczyniają się do ich rozwoju? tak , nie 
Proszę podać przykład takiej aktywności: ........................................
........................................
14. Czy pomysły uczniów są brane pod uwagę i przeznaczane do realizacji?
tak , nie 
15. Czy Pana/Pani zdaniem działania pozalekcyjne podejmowane w szkole mają wpływ na rozwój uczniów?
tak , nie , w niewielkim stopniu 
16. Czy Pana/Pani zdaniem aktywność uczniów wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły?
tak , nie , w niewielkim stopniu 
17. Czy uczniowie angażują w swoją aktywność inne osoby ( innych uczniów, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości)?
tak , nie , w niewielkim stopniu 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.