X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46842
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program indywidualnej pracy rewalidacyjnej

Dziecko: X.
Diagnoza: Niepełnosprawność ruchowa w tym afazja

Podstawa objęcia rewalidacją: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Orzeczenie nr ......wydane dn..... r. przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, Specjalistyczną Poradnię dla Dzieci z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem,
wymiar zajęć: 1 godzina tygodniowo (2x30 minut)
Plan opracowano na okres wychowania przedszkolnego w oparciu o: IPET, wywiad z nauczycielami wychowawcami i specjalistami, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, własne obserwacje.

SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. Mocne i słabe strony dziecka
3. Obszary wymagające usprawnienia
4. Cele ogólne
5. Cele szczegółowe
6. Założenia programu
7. Metody pracy
8. Treści programowe
9. Harmonogram zajęć
10. Ewaluacja

1. Wstęp.
Główne założenia programu obejmują szeroko pojętą rewalidację, czyli całokształt podejmowanych i usystematyzowanych działań, mających na celu przywrócenie dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwie pełnej sprawności. Jest to proces edukacyjny, terapeutyczny i wychowawczy z zaplanowanymi celami, uwzględniającymi wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rewalidacja polega więc na usprawnianiu zaburzonych funkcji rozwojowych i w swym zakresie obejmuje szereg oddziaływań natury pedagogicznej i społecznej mających za cel przywrócenie w miarę możliwości jednostce niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Program został oparty o zasady akceptacji, pomocy, indywidualizacji i współpracy z rodziną.
Artur został przebadany w PPP w zakresie rozwoju poznawczego za pomocą Skali Integracji Standfor- Binet 5. Stwierdzono przebieg rozwoju umysłowego dziecka mieszczący się w przedziale ufności od niepełnosprawności intelektualnej umiarkowanego stopnia do niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego.

2. Mocne i słabe strony dziecka
Mocne strony ucznia Trudności strony ucznia
Rozwój fizyczny: chętnie bierze udział w grach i zabawach Rozwój fizyczny: niepełnosprawność ruchowa w tym afazja, opóźniony rozwój psychoruchowy, słaby kontakt wzrokowy

Rozwój emocjonalno-społeczny: rozumie polecenia nauczyciela, lubi przebywać w grupie dzieci, chętnie się z nimi bawi
Rozwój emocjonalno-społeczny: dziecko silnie lekowe, z tego powodu objęta opieką poradni PPP od 2016 r.
kłopot z komunikowaniem swoich potrzeb, zacina się, krzyczy, jej reakcje są nieprzewidywalne, często płacze, potrzebuje długiego czasu wyhamowania

Rozwój poznawczy: obecnie nie wymaga komunikacji alternatywnej zalecanej w orzeczeniu gdyż bardzo dobrze komunikuje się z otoczeniem, dobrze się wysławia,
jest chętna do budowania z klocków, układania mozaiki, wypowiadania się zwłaszcza na temat rodziny. chętnie opowiada o bracie
Rozwój poznawczy: słaba koncentracja uwagi,
słabe skupienie uwagi na komunikatach werbalnych, niski poziom reakcji słuchowych

3. Obszary wymagające usprawnienia
- obszar procesów poznawczych- uwaga, pamięć, myślenie
- obszar umiejętności społecznych i emocjonalnych
-obszar umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji
- obszar umiejętności komunikacyjnych
- obszar funkcji wzrokowych i słuchowych oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej
- obszar umiejętności z zakresu motoryki małej oraz orientacji w przestrzeni
- obszar rozwijania uzdolnień

4. Cele ogólne
- dążenie do jak najpełniejszego rozwoju dziecka
- usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych
- przystosowanie dziecka do aktywnego życia w środowisku
-wyciszenie stanów lękowych

5. Cele szczegółowe:
• kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji
• wyposażenie dziecka w system komunikacji obrazkowej (obecnie nie wymaga)
• kształtowanie kompetencji do satysfakcjonującego komunikowania się z otoczeniem
• rozwijanie mowy werbalnej
• rozwijanie funkcji poznawczych, słuchowych,
• rozwijanie odporności emocjonalnej i wiary we własne siły i indywidualne możliwości
• niwelowanie napięcia emocjonalnego,
• odkrywanie i rozwijanie indywidualnych możliwości i uzdolnień

6. Założenia programowe
Program zajęć rewalidacyjnych został opracowany dla ucznia ze zdiagnozowaną afazją.
Zajęcia te odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 30 min. Podczas realizacji programu będziemy dążyć do usprawnienia zaburzonych funkcji i osiągnięcia opracowanych celów. Scenariusze zajęć będą opracowywane, zgodnie z zaleceniami z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. w oparciu o : książeczki z cyklu „Szukaj i znajduj” wyd. Wilga
drewniane puzzle 9-o elem. I 12-o elementowe, program „Sokole oko”, książeczki mini PUS „Skoncentruj się”, "Poznaję świat-Emocje od 2 r.ż" z cyklu Kapitan Nauka wyd. Edgar, "Emocje karty", grę karciano- towarzyską "Lodołamacz", "Las expresions" wyd. Akros, gry planszowe "Odkrycia" i "Emocje" wyd. Epideixis itp.

7. Metody pracy
• aktywizujące
• czynnościowe
• eksponujące
• M. Dobrego Startu
• el. „Ruchu rozwijającego W. Sherborne
• el.SI
• bajkoterapia
• el. TUS
• metodę Dennisona

8. Treści programowe:
1. Sfera poznawcza:
a) percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo- ruchowa
▪ dostrzeganie elementów z bliższego i dalszego otoczenia, obserwowanie zmian:„
▪ Co się dzieje dookoła nas?” dokładna obserwacja otoczenia, dostrzeganie różnic, obserwacja pór roku, tworzenie kalendarza pogody, wskazywanie i rozpoznawanie figur, symboli, znaków graficznych
▪ rozwijanie umiejętności dostrzegania elementów składowych całości, wydłużanie czasu koncentracji: wyszukiwanie takich samych symboli, w otaczającej rzeczywistości, na obrazkach, dobieranie znanych liter i cyfr do podanego wzoru, wyszukiwanie figur niepasujących do danego zbioru
▪ rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, pamięci wzrokowej: układanie obrazków wg wzoru i z pamięci, memory, dopasowywanie fragmentu obrazka do całości, układanie prostych puzzli, układanie rytmów, wyodrębnianie elementów, symboli, dobieranie obrazków wg różnych kryteriów, Różnicowanie i układanie wg różnych kryteriów, segregowanie przedmiotów, symboli graficznych
▪ Rozwijanie spostrzegawczości, dostrzeganie różnic i podobieństw: porównywanie par obrazków, zgadywanki, porównywanie par wyrazów, wskazywanie podobieństw, uzupełnianie braków na obrazkach, porównywanie liczebności zbiorów, odwzorowywanie, wykorzystanie m. Dobrego Startu i programu Sokole oko
b) Ćwiczenia percepcji słuchowej. Rozwijające słuch fonemowy, analizę i syntezę słuchową:
▪ Rozwój percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo- ruchowej: wyodrębnianie zdań w mowie, wyrazów w zdaniu przy pomocy klocków wystukiwanie rytmów, układanie rytmów, ćwiczenia dźwięko- naśladowcze, rymowanie
▪ Rozwijanie wypowiedzi u dziecka: „układanie historyjek obrazkowych- opowiadanie o tym co widzę na obrazku, zwiększanie liczby wyrazów w zdaniu, tworzenie zdań z słów podanych przez nauczyciela, układanie zdań na podstawie podanego warunku, stosowanie bajek terapeutycznych- rozmowa na temat rozumienia tekstu, dokańczanie zdań, dobieranie wyrazów które się rymują,
c) Rozwój myślenia i mowy:
• poszerzanie czynnego i biernego słownika dziecka: określanie ogólnej nazwy przedmiotów, nazywanie poszczególnych przedmiotów, zabawy tematyczne
• Kształtowanie myślenia abstrakcyjnego i krytycznego oraz przyczynowo skutkowego: określanie związku przedmiotu z czynnością, układanie historyjek obrazkowych, rozmowa na temat zdjęć w książce „Uczę się rozumieć innych”, dostrzeganie sytuacji nieprawdziwych na podstawie zdjęć i opowiadań, prowokowanie samorzutnych wypowiedzi dziecka, zabawa w dokańczanie zdań
d) Orientacja przestrzenna:
• kształtowanie orientacji w kierunkach oraz pamięci ruchowej, rozwijanie wyobraźni kinestetyczno wzrokowo ruchowej: zabawy i ćwiczenia równoważne z użyciem krążka rehab., ćwiczenia tułowia, zabawy „skąd dochodzi odgłos ”gimnastyka mózgu Denninsona, zabawy na podłodze wg W.Sherborne, , określanie stron swojego ciała, określanie stron i perspektywy misia, taniec lustrzane odbicie z użyciem technologii komputer, wierszyki na kierunki i stronność
• wdrażanie do zmniejszenia napięcia stawowo mięśniowego: użycie gniotek różnego typu, wymachy dłoni, krążenia dłoni, skubanie, składanie, ugniatanie, przebieranie palcami, zabawy paluszkowe, sznurki dziurki – przewlekanie sznurówek
• Ćwiczenia grafomotoryczne: rysowanie wg poleceń słownych, określanie kierunku na kartce, rysowanie znaków graficznych, labirynty, ćw. Tymichowej w różnych pozycjach
Wykorzystanie technologii informacyjnej w celu usprawnienia sfery poznawczej.
2. Sfera ruchowa:
a) Motoryka mała:
• zabawy plastyczne: lepienie z mas plastycznych różnego rodzaju, malowanie palcami, mieszanie barw,u gniatanie kulek, darcie papieru
• rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej, sprawności graficznych, wytrwałości do pracy: ściskanie piłeczek, obrysowywanie rożnych części dłoni, wykonywanie szlaczków z wypowiadanie sekwencji słownych, wypełnianie konturów, wydzieranie, naklejanie, wycinanie, nawlekanie, tworzenie obrazków ze sznurka
• rozwijanie sprawności manualnych: zabawy konstrukcyjne: klocki, puzzle, układanie loteryjek, domina cyfrowego, tworzenie budowli
b) Motoryka duża: doskonalenie różnych rodzajów chodu, dotykanie jedną częścią ciała drugiej, przekraczanie osi ciała (lewa ręka dotyka prawy bark itd.)
3. Sfera emocjonalno- społeczna:
a) Ćwiczenie umiejętności społecznych i emocjonalnych: elementy treningu TUS, zabawy na uspokojenie, ćwiczenia odprężające, ćwiczenia doskonalące umiejętności związane z interakcjami społecznymi, wdrażaniem do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia oraz rozwijające zdolność oceny własnego działania na podstawie książki „Uczę się rozumieć innych”,
ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające, łagodzące napięcia emocjonalne oraz stres, rozmowy terapeutyczne podnoszące samoocenę ucznia oraz jego wiarę we własne możliwości, z
ćwiczenia kształtujące umiejętność wyrażania własnych emocji zgodnie z wymogami społecznymi, ćwiczenia kształtujące i rozwijające umiejętność empatii – „ Ja w roli innego człowieka ”, bajkoterapia – opowieści o lisku Fenku.

9. Harmonogram zajęć:
Zajęcia rewalidacyjne będą odbywały się 2 x w tygodniu po 30 minut.

10.Ewaluacja
Każdorazowo będzie polegała na obserwacji dziecka na zajęciach.
W styczniu i czerwcu podczas dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.