X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46538
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Autor: Aneta Gudajczyk

Opiekun stażu: mgr Katarzyna Sobczyk
Nazwa placówki, w której nauczyciel odbywa staż: Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie.
Stanowisko pracy: nauczyciel – wychowawca świetlicy
Posiadane wykształcenie: licencjat psychopedagogika
mgr wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2021r.

§7 ust.2 pkt 1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku
z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

1. Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych: Andrzejki, Bal karnawałowy

2. Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach świetlicowych

3. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

5. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.

6. Samokształcenie – czytanie prasy, literatury fachowej i poradników metodycznych.

7. Opieka nad samorządem uczniowskim
8. Opiekun pocztu sztandarowego

Termin realizacji:
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Scenariusze imprez świetlicowych
Dyplomy, podziękowania
Notatki własne
Poświadczenie
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
Adresy stron internetowych, spis literatury

§7 ust.2 pkt 2 Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1. Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi uczniów.
2. Kształtowanie współpracy w grupie.
3. Dobieranie metod, środków pracy do potrzeb uczniów.
4. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce:
 odrabianie z dziećmi zadań domowych;
 praca z dziećmi słabszymi – wyrównywanie braków edukacyjnych.
5. Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanymi planami pracy.
6. Organizowanie konkursów na świetlicy szkolnej.

Termin realizacji:
Okres stażu
Okres stażu
Sposób dokumentowania:
Notatki własne
Plany pracy
Wpisy w dzienniku

§ 7 ust.2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

1. Stosowanie w pracy metod aktywizujących podczas prowadzenia zajęć w świetlicy:
 burza mózgów
 kula śnieżna
 drama
 metoda problemowa
 metoda sytuacyjna
2. Kształtowanie osobowości ucznia poprzez stosowanie metod zabawowych .
3. Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez stosowanie powyższych metod.
4. Angażowanie uczniów w twórczy proces edukacyjny poprzez aktywizację dzieci .
5. Współpraca uczniów poszczególnych klas podczas stosowania powyższych metod- ukierunkowanie dzieci młodszych przez starsze w procesie edukacyjnym.

Termin realizacji:
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Notatki własne
Scenariusze lekcji

§ 7 ust.2 pkt 4 Umiejętność dokonywania ewaluacji pracy własnej i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego- analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu :
 zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
 przygotowanie planu rozwoju zawodowego
 obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
 prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (opracowanie scenariuszy, konsultacja, analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności).
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z zasadami i wymogami.
5. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej świetlicy:
 opracowanie rocznego planu świetlicy z podziałem na miesiące a także ramowego planu dnia z uwzględnieniem specyfiki zadań szkoły, jej zasobów oraz potrzeb uczniów.
6. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
7. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,

warsztatach, kursach, szkoleniach,

szkoleniowych radach pedagogicznych
8. Przygotowanie sprawozdania (omówienie projektu sprawozdania z opiekunem stażu)
Termin realizacji:
Wrzesień 2018
Wrzesień 2018
Według ustalonego harmonogramu
Okres stażu
Okres stażu (według harmonogramu
ofert doskonalenia zawodowego WODN)

Sposób realizacji;
Notatki własne
Wniosek
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Karty obserwacji lekcji
Scenariusze lekcji
Dzienniki lekcyjne
Pomoce dydaktyczne
Zaświadczenia

§ 7 ust.2 pkt 5 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1. Organizacja zajęć otwartych
 przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców świetlicy
2. Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez świetlicowych
 Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym wychowawcą zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych
3. Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań i innych materiałów dydaktycznych
Termin realizacji;
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Sposób realizacji/;
Scenariusze lekcji, potwierdzenie obecności nauczycieli
Scenariusze zajęć, regulaminy konkursów
Potwierdzenie wykorzystanych materiałów

§7 ust.2 pkt 6 Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Zapoznanie się z dokumentacją
uczniów zgromadzoną w szkole
- obserwacja własna uczniów, rozmowy z uczniami, wychowawcami,
rodzicami, wnioski z Rad Pedagogicznych
- konsultacje z innymi nauczycielami
- współpraca z pedagogiem i
psychologiem szkolnym
- zapoznanie się z sytuacją rodzinną
uczniów
- motywowanie do dalszego rozwoju
uczniów zdolnych
- przeciwdziałanie konfliktom
- poznanie zainteresowań uczniów, ich
mocnych i słabych stron
2. W miarę potrzeb spotkania z rodzicami.
3. Organizowanie zbiórek charytatywnych

Termin:
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Sposób dokumentowania:
Notatki własne
Notatki własne
Wpisy w dzienniku
Notatki własne

§7 ust.2 pkt 7 Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego, m.in.
 Karta Nauczyciela (26 stycznia 1982r.)
 Ustawa o systemie oświaty
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły (analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu profilaktycznego, programu wychowawczego)
3. Znajomość prawa świetlicowego – stosowanie przepisów w działalności świetlicy ( regulamin, akty prawne), prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela świetlicy
4. Stosowanie aktów prawa oświatowego podczas tworzenia planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, a także przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego.

Termin:
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Sposób realizacji:
Notatki własne

§7 ust.2 pkt 8 Umiejętność korzystania w pracy , zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Odwiedzanie stron internetowych o tematyce oświatowej i portali edukacyjnych.
2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.
3. Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd świetlicy poprzez tworzenie dekoracji związanych z porą roku oraz gazetek tematycznych.
4. Przygotowanie materiałów do świetlicy w wersji elektronicznej.
5. Poszukiwanie szkoleń, warsztatów, konferencji
6. Poszukiwanie inspiracji do zajęć
7. Wykorzystanie portali edukacyjnych w samokształceniu

Termin:
Okres stażu

Sposób realizacji:
Przykładowe scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, wzory dyplomów.
Notatki własne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.