X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46326
Przesłano:

Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Klasa: I – nauczanie specjalne indywidualne
Semestr: I

Ocena semestralna
ZACHOWANIE
Uczeń zazwyczaj jest przygotowany do zajęć. Ma odrobione prace domowe. Jego nieobecności są usprawiedliwione. Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Pyta o samopoczucie i relacje rodzinne kolegów, koleżanek i nauczycieli. Bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach integrujących z innymi uczniami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

EDUKACJA POLONISTYCZNA
Czytanie – technika czytania : Potrafi przegłoskować i przesylabować proste wyrazy i złożyć je w całość. Czyta wyrazy i zdania.
Czytanie ze zrozumieniem : Nie rozumie samodzielnie czytanego tekstu, potrzebuje pomocy nauczyciela by znaleźć odpowiedź na zadane pytanie.
Pisanie – pisanie tekstów : Potrafi zapisać wszystkie litery pismem drukowanym. Nie zachowuje kształtu liter pisanych i połączeń literowych. Myli wielkie litery z małymi.
Pisanie z pamięci : Stara się poprawnie zapisywać wyrazy ze słuchu i z pamięci.
Mówienie : Wypowiada się zdaniami. Nie zawsze udziela odpowiedzi na pytania. Recytuje teksty z pamięci.
EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA:
Posiada bardzo ogólną wiedzę o środowisku społeczno- przyrodniczym. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). Potrafi wymienić nazwy poznanych warzyw i owoców, zna pory roku, jednak ma trudności z wymienieniem ich kolejności. Odczytuje znaczenie podstawowych znaków drogowych. Okazuje szacunek innym osobom. Stara się współpracować w grupie.

EDUKACJA MATEMATYCZNA :
Wykonuje dodawanie i odejmowanie popełniając błędy. Liczy na konkretach, myli poszczególne działania. Ma trudności z rozwiązywaniem prostych równa jednodziałaniowych w postaci okienka. Nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie, z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy graficzne.
Z pomocą nauczyciela wykonuje proste obliczenia pieniężne. Zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy. Ma trudności z nazwaniem obecnego dnia i miesiąca.

EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA :
Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę możliwości obsługuje je.

EDUKACJA MUZYCZNA:
Zapamiętuje teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu. Odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych. Nie potrafi zbyt długo skupić uwagi. Często sam przełącza wysłuchiwane utwory.

EDUKACJA RUCHOWA :
Lubi zabawy ruchowe. Nie umie współpracować w grupie. Bardzo szybko zmienia rodzaj ćwiczeń i zabaw.

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE:
Potrafi samodzielnie stworzyć krótkie teksty i różne rysunki w poznanych programach graficznych i tekstowych. Nie zawsze stosuje się do zaleceń ograniczenia korzystania z komputera i Internetu.

RELIGIA:
bardzo dobry
JĘZYK ANGIELSKI :
W zakresie języka angielskiego uczeń wykazuje aktywność, odrabia prace domowe, komunikuje się ustnie i pisemnie oraz pisze testy sprawdzające wiedzę w stopniu wysokim. Uczeń w pełni korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach. Twórczo rozwiązuje problemy, świetnie radzi sobie w komunikacji pisemnej i ustnej. Wykazuje duże zainteresowanie nauką języka angielskiego, jest zawsze przygotowany do lekcji oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach.
Gratulacje!

Data ................................. Podpis wychowawcy:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.