X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46322
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: dr Joanna K.
Nazwa i adres placówki: ZSO
Dyrektor:
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2020r.
Czas trwania stażu: 1 rok 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu:31. 05. 2022

Zastrzega się możliwość modyfikacji PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.

Posiadane kwalifikacje:
• Dyplom ukończenia studiów magisterskich ....
• Dyplom ukończenia studiów podyplomowych ....

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
• podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy ,
• doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej,
• realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki,
• pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (Dz.U. z2018r.,poz.967 i2245 oraz z 2019r.,poz. 730i 1287)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019r., poz.1650)

§ 8 ust. 3 pkt 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

L.p. ZADANIA I DZIAŁANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UZYSKANE EFEKTY, WYPRACOWANE DOKUMENTY
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
- Plan rozwoju zawodowego.
Sierpień 2020

Wrzesień 2020
Wrzesień 2020
- Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego

- Zatwierdzony przez Dyrektora projekt planu rozwoju zawodowego
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego - Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z opracowanym planem rozwoju zawodowego
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2020

Okres stażu

Maj 2022 - Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego

- Sprawozdanie z realizacji planu.
3. Dokładna, wnikliwa analiza zadań i potrzeb placówki. analiza własnej pracy - Analiza dokumentacji w placówce: Statut Szkoły, Plan Pracy Szkoły, Plan wychowawczo-profilaktyczny, Regulamin Szkoły
- Uwzględnienie potrzeb placówki w planie rozwoju

- Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć Wrzesień 2020

Wrzesień 2020

Okres stażu - Wykaz dokumentów

- Plan rozwoju zawodowego
- Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
4. Doskonalenie pracy zawodowej i pogłębianie wiedzy oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły - Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, e-webinariach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej i portali internetowych
- Samodzielna praca nad doskonaleniem warsztatu we własnej pracy artystycznej (sympozja, plenery, wystawy)
- Dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami z innymi nauczycielami, rodzicami
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych Okres stażu

- Zaświadczenia z różnych form doskonalenia zawodowego
- Wzbogacanie własnej wiedzy
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

- Opracowywanie scenariuszy zajęć, konspektów, pomocy dydaktycznych oraz innych materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć

- Dbanie o estetykę sali lekcyjnej przeznaczonej do zajęć artystycznych

- zaprojektowanie i wykonanie dekoracji na uroczystości szkolne

- Projektowanie i prowadzenie Kroniki Szkoły (w formie dokumentu i w wersji elektronicznej)

- Organizowanie wyjść i wycieczek wzbogacających tematykę zajęć Okres stażu

Scenariusze, konspekty, materiały, prezentacje multimedialne

Dokumentacja zdjęciowa

Kronika Szkoły

Listy wyjść
6. Uczestnictwo w pracach organów placówki. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji Szkoły. - Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach WDN.
- Współudział w tworzeniu dokumentacji szkoły Według potrzeb
Protokoły

7. Wykorzystywanie nowatorskich metod aktywizujących i innowacyjnych form pracy. - Uczestniczenie w konkursach plastycznych, akcjach artystycznych.
- Rozwijanie zdolności plastycznych uczniów,
- Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa
w konkursach. Okres stażu - Scenariusze zajęć
- Zdjęcia, prace plastyczne
- Zaświadczenia
8.
Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji.
- Pobieranie bieżących informacji z Internetu: min. korzystanie ze stron internetowych Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- Publikowanie materiałów na stronach portali edukacyjnych , śledzenie stron internetowych MEN oraz portali edukacyjnych Okres stażu
Szybkie zdobywanie informacji, wykorzystanie ich w pracy

9. Wykorzystanie technologii komputerowej przy organizowaniu własnego warsztatu pracy. - Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych scenariuszy, pomocy dydaktycznych, materiałów dla dzieci

- Opracowanie planu rozwoju, sprawozdania z realizacji planu, zaproszeń, podziękowań, dyplomów.

- Wykorzystywanie w pracy nowoczesnych metod, programów komputerowych, narzędzi komunikacji z wykorzystaniem technologii informatycznej

- Przygotowanie przy pomocy komputera materiałów na gazetkę ścienną
-Prowadzenie zajęć dla uczniów
z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji Power Point, nagrań DVD oraz CD, wykorzystywanie podczas zajęć filmów, muzyki, oraz programów edukacyjnych.
Przygotowanie materiałów w formie elektronicznej ( informacje tekstowe, zdjęcia) do umieszczenia na stronie internetowej szkoły.
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych i materiałów do zajęć przy użyciu programów komputerowych
- przygotowanie materiałów (wykonanie projektu i przygotowanie do wydruku stron Kroniki Szkolnej) Systematycznie, na bieżąco

Podnoszenie jakości pracy szkoły.
Podnoszenie poziomu jakości pracy własnej.

Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Lekcje w atrakcyjnej wizualnie formie

Kronika Szkolna (wersja dokumentu i wersja cyfrowa)
10. Korzystanie z edukacyjnych i specjalistycznych serwisów internetowych - Wykorzystanie programów edukacyjnych i materiałów multimedialnych na zajęciach.
- umiejętność wykorzystania elementów zdalnego nauczania w działaniach dydaktycznych
Okres stażu Wzbogacanie własnej wiedzy
Urozmaicenie pracy z dziećmi poprzez stosowanie np. prezentacji multimedialnych, e-materiałów ułatwiających opanowanie wiedzy
11. Komunikowanie się za pomocą Internetu
- Przesyłanie prac i dokumentów drogą elektroniczną
- Wymiana doświadczeń i pomysłów
z innymi nauczycielami
- Udział w forach dyskusyjnych Okres stażu

- Efektywna komunikacja z nauczycielami, Rodzicami i Uczniami (skrzynka poczty elektronicznej, dziennik elektroniczny, czat)

§ 8 ust. 3 pkt. 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami - Udział w pracach zespołu, szkoły wg potrzeb
- Organizacja imprez i wydarzeń na terenie szkoły

- Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych szkoleniowych

- Konsultacje z nauczycielami innych
przedmiotów oraz dzielenie się doświadczeniami

- Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne Okres stażu

Według potrzeb

Okres stażu

Okres stażu
Protokoły spotkań.
Scenariusze i dokumentacja zdjęciowa

Podnoszenie jakości pracy szkoły

Podnoszenie poziomu jakości pracy własnej
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i szkoleń w ramach WDN - Wspólne planowanie, rozwiązywanie problemów (spotkania podczas Rady Pedagogicznej, spotkania w zespole humanistycznym)
- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
- Prowadzenie obserwacji zajęć otwartych z zaproszonymi gośćmi, uroczystości i imprez szkolnych pod kątem realizacji działań związanych z priorytetowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym
- Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy z uroczystości szkolnych, filmów edukacyjnych
- Prezentacja referatu na zespole samokształceniowym,
- Publikowania materiałów edukacyjnych, metodycznych w prasie, czasopismach oświatowych, książkach, internecie Okres stażu Scenariusz
Lista obecności nauczycieli

§ 8 ust 3 pkt 3 Poszerzenie zakresu działań Szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
1. Bieżące i systematyczne diagnozowanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz zdolności dzieci - Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia.
- Diagnozowanie dzieci, pomoc w rozpoznawaniu trudności w zakresie udzielanej w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne
- Dostosowanie się do zaleceń PPP
- Organizowanie zajęć przy użyciu nowoczesnego sprzętu informatycznego.
- Wykorzystanie tablicy multimedialnej jako innej formy prowadzenia zajęć Tworzenie sytuacji dydaktycznych, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
Przygotowywanie dzieci, angażowanie rodziców i nauczycieli do udziału w konkursach Okres stażu Wpisy do dziennika.
Scenariusze zajęć
Dyplomy
Podziękowania

2. Współpraca z nauczycielami przedmiotowymi, specjalistami - Konsultacje z nauczycielami i Pedagogiem i psychologiem
- Spotkania o charakterze doradczym W miarę potrzeb Podnoszenie jakości pracy szkoły
Podnoszenie poziomu jakości pracy własnej
3. Udział w akcjach charytatywnych - Aktywny udział w organizowaniu pomocy i zbiórkach W miarę potrzeb Potwierdzenie
4. Podjęcie współpracy z placówkami ze środowiska lokalnego - Współpraca z Biblioteką, BWA lub Rondem Sztuki prowadzonym przez ASP Katowice, WST w Katowicach, Domem Kultury i innymi organizacjami kulturalnymi z regionu
- Włączanie się w organizację imprez środowiskowych organizowanych przez Szkołę
- Organizacja działań twórczych i akcji artystycznych w środowisku Okres stażu
Zdjęcia, dokumentacja
na stronie internetowej
szkoły, listy wyjść

5. Organizacja konkursów szkolnych -zgodnie z potrzebami
- EkoArt – w ramach Sprzątania Świata (wrzesień 2020)
- Mój wymarzony zawód (listopad 2020) Okres stażu
Informacja na gazetce szkolnej i na stronie Szkoły
6. Praca z dziećmi z trudnościami Prowadzenie zajęć dodatkowych W miarę potrzeb Dokumentacja pracy
7. Praca z dziećmi zdolnymi. Promowanie talentów plastycznych uczniów
- Przygotowanie dzieci do konkursów
- Eksponowanie prac dzieci.
- prowadzenie kół przedmiotowych,
-Udział w konkursach Okres stażu
Zdjęcia, dyplomy
8. Organizacja (współudział w organizowaniu) imprez grupowych i środowiskowych. Prezentowanie osiągnięć dzieci
w środowisku lokalnym - zgodnie z potrzebami Szkoły W miarę potrzeb Podnoszenie poziomu atrakcyjności placówki. Zdjęcia.
9. Promowanie placówki w środowisku lokalnym - Współpraca ze szkołami, biblioteką, domami kultury
- współorganizacja Dnia Otwartego
- Organizacja imprez o charakterze lokalnym Okres stażu
Protokoły,
zdjęcia, listy wyjść
10. Angażowanie rodziców w życie placówki. Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych, dydaktycznych - Wdrażanie rodziców do prac na rzecz placówki
- Włączanie rodziców do organizowanych przedsięwzięć
- Spotkania indywidualne
- Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych
- Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka: Okres stażu
Protokoły, scenariusze,
Zdjęcia

Większe efekty w terapii dziecka
11. Zorganizowanie i prowadzenie galerii plastycznej gazetki szkolnej Prezentacja twórczości uczniów w przestrzeni Szkoły i w Internecie (szkolny FB) Okres stażu
Zdjęcia
Kształcenie potrzeby piękna i ładu

12, Udział, koordynowanie, przygotowanie i prowadzenie projektów lokalnych, projektów finansowanych z Unii Europejskiej, Organizacja warsztatów i akcji artystycznej na moście Przyjaźni w Cieszynie dla uczniów V LO i młodzieży z zagranicy w ramach międzynarodowego projektu Erasmus
W /g harmonogramu projektu realizowanego w V LO w Katowicach Zdjęcia. Protokoły, dokumentacja projektu .

§ 8 ust. 3 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań Opracowanie i wdrożenie własnego programu „Kreatywny dla przyszłości” Okres stażu Własny program zatwierdzony przez posiedzenie Rady Pedagogicznej do realizacji

§ 8 ust. 3 pkt. 4d Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań Opracowanie autorskiej pracy z zakresu rozwoju dziecka Okres stażu
Publikacja

Akceptuję: Opracowała:

Katowice, dnia ........................................ 2020 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.