X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4610
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach
Zgodny z wymaganiami kwalifikacyjnymi umożliwiającymi awans na stopień
nauczyciela kontraktowego na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004 r.
(Dz. U. z dn. 08.12.2004 nr 260, poz. 2593)

IMIĘ I NAZWISKO Teresa Mierzwińska
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO nauczyciel stażysta
OPIEKUN STAŻU

Czas trwania stażu: 1 września 2008 – 31 maja 2009 r.

Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

§6 ust.2 pkt 1 Znajomość organizacji zadań funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Zadania: 1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji: 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia.
2. Śledzenie informacji w Internecie i w literaturze pedagogicznej, poświęconej oświacie i awansowi nauczycieli.
Termin: Wrzesień 2008 r.
Sposób dokumentowania, Uwagi: Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji. Bibliografia literatury pedagogicznej.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
1. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu - Wrzesień2008 r.-Okres stażu. Współpraca.
3. Zapoznanie się z przedmiotowym systemem oceniania z techniki i informatyki oraz sporządzenie rozkładów materiału dla klas I, II, III i IV z informatyki oraz dla klas IV i V z techniki.
1. Konsultacje z nauczycielami.
2. Zapoznanie uczniów ze sposobami oceniania przedmiotowego.
3. Opracowanie rozkładów materiału - Wrzesień 2008r. - Rozkłady materiału dla klas I, II, III, IV i V.
4. Poznanie aktów prawnych regulujących działania szkoły oraz poznanie obowiązującej dokumentacji.
1. Analiza dokumentów:• Statutu Szkoły,• WSO,• WSOZ,• Programu Wychowawczego,• Programu Profila-ktyki,• Standardów Pracy SP1.
2. Poznanie sposobów prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji (arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, dokumentacji wychowawcy). Wrzesień-październik 2008 r.
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpie- czeństwa i higieny pracy w szkole. Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w szkole. Udział w szkoleniu BHP. Wrzesień- październik 2008 r. Potwierdzenie odbycia szkolenia. Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych, wycieczek i wyjść w teren.
6. Publikacje w Internecie. Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego. Rok szkolny 2008/2009
Adres strony www.
7. Przygotowanie dyplomów uznania za szczególne osiągnięcia uczniów, zaproszeń na uroczystości szkolne itp. Opracowanie szablonu dokumentów. Według potrzeb. Szablony dyplomów, zaproszeń.
8. Pełnienie obowiązków administratora szkolnej sieci komputerowej. Instalacja programów do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych. Cały okres stażu. Zaświadczenie dyrektora szkoły. Lista programów.
9. Opieka nad gabinetem informatycznym. Konserwacja sprzętu. Gromadzenie materiałów dydaktycznych. Wykonywanie gazetek ściennych. Dbanie o wystrój. Okres stażu. Relacja w sprawozdaniu.
10. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Promowanie własnych inicjatyw. Pomoc nauczycielom w zorganizowaniu lekcji w pracowni komputerowej. Udostępnianie i publikacja swoich przedmiotowych programów nauczania, systemów oceniania (kryteria ocen), opracowań i innych materiałów w Internecie. Okres stażu. Poświadczenia od nauczycieli. Opublikowane materiały, adresy stron publikacji.
11. Opracowanie i wdrażanie programów nauczania, wymagań edukacyjnych. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania (kryteria ocen) z informatyki i techniki. Wrzesień 2008r. Kryteria doboru oceny.
12. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w proce- sie aktywnego doskonalenia zawodowego. Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. Okres stażu.
W zależności od możliwości i propozycji.
13.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
1. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.
2. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu z uwzględnieniem zmian, ewentualna modyfikacja planu rozwoju. Okres stażu. Zaświadczenia, Sprawozdania z lekcji.

§6 Ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Obserwacja zajęć, omówienie, ewaluacja. Jedna lekcja w miesiącu. Wnioski, analizy.
2. Doskonalenie umiejętności w zakresie prowa- dzenia zajęć lekcyjnych.
1. Przygotowanie i prowadzenie lekcji i hospitowanie przez opiekuna stażu i dyrektora szkoły oraz zainteresowanych nauczycieli. Według harmonogramu hospitacji ustalonego przez dyrektora szkoły i opiekuna stażu. Przygotowanie konspektów.
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej. Prowadzenie zajęć z informatyki i techniki w szkole. Wykorzystanie Internetu na lekcji informatyki i techniki -kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Codziennie.
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz wykorzystanie Internetu do poszerzenia wiedzy. Przegląd i analiza dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników i poradników dla nauczycieli informatyki i techniki.Czytanie czasopism o tematyce informatycznej: m.in. CHIP,PC WORD oraz technicznych .Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania i pogłębiania wiedzy pedagogicznej i merytorycznej. Okres stażu. Biblioteka szkolna oraz pedagogiczna. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu poziomu pracy szkoły. W dziedzinie techniki i informatyki ciągłe doskonalenie swoich umiejętności jest koniecznością wynikającą z wciąż idącego naprzód ogromnymi krokami postępu technicznego.
Organizowanie konkursów szkolnych. Przeprowadzenie szkolnych konkursów. Przygotowanie uczniów do konkursów. Okres stażu. Regulaminy konkursów. Sprawozdanie z przebiegu konkursów. Potwierdzenia dyrektora szkoły.
Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych. Wyjścia do kina. Wyjazdy pozaszkolne. Dyskoteki i inne imprezy. W miarę potrzeb. Listy uczestników. Program.

§6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów.
1. Rozmowy z wychowawcami klas, rodzicami.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Okres stażu. Potwierdzenia pedagoga, wychowawców.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakre- sie potrzeb uczniów. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. Okres stażu. Notatki, streszczenia.

§6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi; omówienie i zapisanie jej wyników. 3-5 lekcji w okresie stażu. Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.
2. Prowadzenie lekcji w obecności dyrektora szkoły. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza, ewaluacja. 3 lekcje w okresie stażu. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć. Wnioski i uwagi do realizacji.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działań. Uwzględnienie opinii opiekuna oraz osób hospitujących zajęcia dotyczących prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem na lekcji. Okres stażu. Doskonalenie warsztatu pracy.
4. Określenie własnej drogi rozwoju zawodowego. Refleksja nad planem rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2009 r. Teczka stażysty.
5. Analiza własnych osiągnięć. Przygotowanie pisemnego sprawozdania z realizacji Planu rozwoju zawodowego. Maj 2009r. Sprawozdanie z przebiegu stażu.

Opracowała inż. Teresa Mierzwińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.