X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46005
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela:
Nazwa placówki:
Stanowisko: Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych
Data rozpoczęcia stażu:1 września 2020 roku
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu:
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.

Posiadane kwalifikacje:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1.Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
2.Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.

§ 7. 1. pkt 1. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Zadania:

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

Formy realizacji:

Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia
26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami;

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego;

Prowadzenie teczki dokumentującej działania związane z awansem zawodowym i dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sporządzenie sprawozdania i prezentacji dorobku zawodowego;

Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji do organu prowadzącego.

2. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, pedagogami szkolnym.

Formy realizacji:

Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.

Formy realizacji:

Udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach, szkoleniach, kursach doskonalących)

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli(rady szkoleniowe)

4.Doskonalenie i tworzenie własnego warsztatu pracy.

Formy realizacji:

Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych, kart pracy, sprawdzianów, testów.

Stosowanie nowoczesnych metod pracy, wykorzystanie multimediów.

Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

5. Uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów szkolnych.

Formy realizacji:

Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych oraz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia.

6. Poznanie sytuacji uczniów. Diagnozowanie środowiska rodzinnego.

Formy realizacji:

Rozmowy z uczniami. Obserwacja uczniów.

Kontakty z rodzicami uczniów z niepełnosprawnością(rozmowy indywidualne wynikające z potrzeb i zainteresowań)

Konsultacje z innymi nauczycielami.

Zapoznanie z dokumentacją dzieci (orzeczeniami, opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów.

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, Wielospecjalistycznych Ocen Funkcjonowania Uczniów; Udział w spotkaniach i konsultacjach z nauczycielami i specjalistami dotyczących pracy z dziećmi.

Opracowanie semestralnych i rocznych ewaluacji osiągnięć dziecka.

Współpraca ze specjalistami (psycholog, pedagog, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych)

7. Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowywania i prowadzenia dokumentacji szkolnej i do awansu zawodowego.

Formy realizacji:

Prowadzenie dziennika elektronicznego.

Tworzenie Indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów.

Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych, konspektów, kart pracy, sprawdzianów.

Opracowywanie dokumentacji niezbędnej w procesie awansu zawodowego.

§ 7. 1. pkt 2. Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych

Zadania:

1.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

Formy realizacji:

Obserwacja - Rozmowy z rodzicami i uczniami.
Organizowanie zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Integrowanie uczniów.

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Forma realizacji:

Analiza aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela (karta nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia), śledzenie zmian w prawie oświatowym, znajomość praw dziecka zawartych w konwencji o prawach dziecka; Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich,
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP,
- współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich,
- organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych.

3. Realizowanie zadań wynikających z planu wychowawczego i profilaktycznego .

Formy realizacji:

Współpraca z nauczycielami i specjalistami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, praca w zespole ds. diagnozy i opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego, pomoc w organizacji projektów profilaktycznych i wychowawczych.

4. Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Formy realizacji:

Współpraca z nauczycielami w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb uczniów zgodnie z orzeczeniami PPP.

5. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

Formy realizacji:

pracowanie pomocy i zabaw dydaktycznych, kart pracy do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących.

Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu, metody problemowe, graficznego zapisu.

Korzystanie z portali internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli w celu doskonalenia warsztatu pracy;

6. Użycie technologii multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Formy realizacji:

Korzystanie podczas zajęć z różnych sprzętów
elektronicznych (tablica multimedialna, komputer, radio CD).

Wykorzystanie i zachęcenie uczniów do korzystania z platform edukacyjnych.

§ 7. 1. pkt 3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone

1.Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.

Forma realizacji:

Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć

Przedstawienie opiekunowi scenariusza zajęć
do konsultacji

Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły

Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć.

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Formy realizacji:

Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć

Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji

Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Ewaluacja – omówienie przebiegu zajęć

§ 7. 1. pkt 4. Przeprowadzenie co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć

Zadania:

1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Forma realizacji:

Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

Dokonanie ewaluacji prowadzonych zajęć otwartych

Podpis nauczyciela Podpis opiekuna stażu Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.