X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45998
Przesłano:

Rozjazd zwyczajny - scenariusz lekcji z geodezji inżynieryjnej z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego

Cele kształcenia (operacyjne):
Uczeń umie:
- scharakteryzować budowę rozjazdu zwyczajnego,
- narysować schemat rozjazdu zwyczajnego,
- rozpoznać matematyczne punkty rozjazdu zwyczajnego,
- odczytać symbol rozjazdu zwyczajnego,
- odczytać z dokumentacji projektowej dane do wytyczenia rozjazdu w terenie.

Cele w języku ucznia:
Podczas dzisiejszych zajęć przygotujesz dane niezbędne do wytyczenia w terenie rozjazdu zwyczajnego bazując na dokumentacji projektowej.

Kryteria oceniania – NACOBEZU:
- na schemacie rozjazdu zwyczajnego potrafisz rozpoznać trzy zespoły elementów: zwrotnica, szyny łączące, krzyżownica,
- potrafisz rozpoznać elementy geometryczne charakteryzujące rozjazd zwyczajny: długość rozjazdu, skos rozjazdu, promień toru odgałęźnego,
- potrafisz rozróżnić matematyczne punkty rozjazdu zwyczajnego: początek rozjazdu, środek rozjazdu, koniec rozjazdu w torze zasadniczym, koniec rozjazdu w torze odgałęźnym,
- potrafisz objaśnić symbol rozjazdu zwyczajnego,
- potrafisz wymienić dane dotyczące rozjazdu, które są niezbędne w celu jego wytyczenia w terenie.

Pytanie kluczowe:
Czy można wytyczyć rozjazd zwyczajny znając tylko jego symbol?

Metody nauczania:
- werbalne: pogadanka, dyskusja,
- oglądowe: prezentacja multimedialna,
- praktyczne: praca z dokumentacją projektową, platforma G-Suite,
- aktywizujące: burza mózgów, niedokończone zdania.

Środki dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna,
- dokumentacja techniczna rozjazdów i skrzyżowań,
- kryteria oceniania – NACOBEZU,
- ćwiczenie sprawdzające Classroom (platforma G-Suite),
- kostka podsumowująca.

Proces nauczania - uczenia się (przebieg zajęć):

CZĘŚĆ I:
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
- wita się z uczniami,
- sprawdza obecność,
- sprawdza pracę domową,
- prosi chętne osoby o przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć,
- podaje temat lekcji i prosi dyżurnego o zapisanie go na tablicy,
- określa cele i formy pracy na lekcji,
- zapisuje cele na tablicy,
- krótko wprowadza do nowego tematu poprzez rozmowę z uczniami dotyczącą tyczenia podtorza, tyczenia torów,

CZYNNOŚCI UCZNIÓW:
- witają się z nauczycielem,
- chętni odpowiadają,
- notują,
- dyżurny zapisuje temat lekcji na tablicy,
- słuchają,

POMOCE:
- tablica,
- kreda,

CZĘŚĆ II:
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
- omawia budowę rozjazdu zwyczajnego, jego zastosowanie, przedstawia schemat rozjazdu, objaśnia symbol rozjazdu i jego znaczenie, elementy geometryczne, metody tyczenia wyświetlając prezentację multimedialną,
- rozdaje każdemu uczniowi z osobna fragment dokumentacji projektowej dotyczącej dróg kolejowych,
- prezentuje zadanie: Wypisz z dokumentacji projektowej dane niezbędne do wytyczenia rozjazdu zwyczajnego,
- nadzoruje prace uczniów,
- w razie wątpliwości pomaga,
- prosi uczniów o wylosowanie numeru grupy,
- prosi uczniów o dobranie się w pary w obrębie jednej grupy,
- rozdaje każdej parze zestaw kryteriów oceniania,
- prosi każdą parę uczniów o ocenę prac drugiej pary oraz dołączenie informacji zwrotnej,
- nadzoruje prace uczniów,
- w razie wątpliwości pomaga, poprawia, koryguje,
- jako weryfikator dodatkowo sprawdza prace dwóch różnych uczniów,
- podaje uczniom informację zwrotną,
- prezentuje kluczowe pytanie: Czy można wytyczyć rozjazd zwyczajny znając tylko jego symbol?
- przesyła uczniom link do ćwiczenia sprawdzającego na platformie G-Suite
(zadanie Classroom),
- nadzoruje przebieg ćwiczenia,
- prezentuje poprawne odpowiedzi do zadań,

CZYNNOŚCI UCZNIÓW:
- oglądają,
- słuchają,
- notują,
- pytają,
- czytają treść dokumentacji projektowej,
- rozróżniają oznaczenia stosowane w dokumentacji projektowej,
- wypisują na kartce papieru dane niezbędne do wytyczenia rozjazdu zwyczajnego,
- dzielą się na grupy 4-osobowe losując numer grupy,
- w ramach jednej grupy dobierają się w pary,
- wymieniają się między parami notatkami,
- jedna para sprawdza prace drugiej pary bazując na kryteriach oceniania (ocena koleżeńska),
- jedna para pisze komentarz do prac drugiej pary (informacja zwrotna),
- uczniowie słuchają,
- chętni wypowiadają się (burza mózgów),
- za pomocą swoich telefonów komórkowych logują się do zadania Classroom,
- zaznaczają w telefonie poprawne odpowiedzi do poszczególnych pytań,
- wysyłają odpowiedzi nauczycielowi,
- na podstawie kryteriów oceniania dokonują oceny swojej pracy (samoocena),
- piszą komentarz dla samego siebie; co powinienem zrobić, by było lepiej (informacja zwrotna),
-dokonują refleksji nad tym, jak dalej pracować itd...(informacja zwrotna),

POMOCE:
- projektor multimedialny
- laptop
- dokumentacja projektowa dla dróg kolejowych,
- kartki formatu A4
- karteczki z numerami grup,
- platforma G-Suite
- kryteria oceniania – NACOBEZU

CZĘŚĆ III:
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
- podaje uczniowi kostkę metodyczną dotycząca podsumowania,
- prosi ucznia aby rzucił kostką, odczytał na głos zdanie i dokończył go,
- prosi o przekazanie kostki kolejnej osobie,
- podaje treść zadania domowego (przygotuj dane do tyczenia rozjazdu zwyczajnego wybraną metodą na podstawie podanego symbolu rozjazdu),
- nagradza najbardziej aktywnych uczniów,
- żegna się z uczniami,

CZYNNOŚCI UCZNIÓW:
- rzucają kostką,
- dokończają zdanie podsumowujące z kostki,
- słuchają,
- notują zadanie domowe,
- żegnają się z nauczycielem,

POMOCE:
- kostka metodyczna podsumowująca (na każdej ściance kostki jest początek innego zdania np. Dziś nauczyłem/nauczyłam się, że...; Zaskoczyło mnie, że...;
Zrozumiałem/Zrozumiałam łam, że...),
- tablica,
- kreda,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.