X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45907
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna "Sztuka emocji''

Karta informacyjna Innowacji pedagogicznej przeprowadzonej
w Szkole Podstawowej nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Temat innowacji pedagogicznej ,,Sztuka emocji’’

Imię i nazwisko zespołu autorskiego:
Anita Orzechowska, Sylwia Wiśniewska

Imię i nazwisko osób wdrażających innowację
Anita Orzechowska, XXXX
Czas trwania innowacji 08.12.2020 - 25.06.2021 r.

Informacje dotyczące innowacji
Rodzaj innowacji pedagogicznej
• metodyczna

Osoby objęte działaniami
•jeden oddział lub grupa uczniów.

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją
• wybrane zajęcia edukacyjne.

Opis innowacji
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej
Motywatorem do powstania niniejszej innowacji była potrzeba nauczenia się dzieci radzenia sobie z różnymi emocjami, jak również nabycie umiejętności ich rozpoznawania i nazywania. Dzięki realizacji innowacji dzieci uczyć się będą nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów oraz rozwijać umiejętności rozpoznawania i nazywania „dobrych” wartości moralnych, które powinny być drogowskazem w życiu każdego człowieka.

Cele ogólne innowacji pedagogicznej
- kształtowanie osobowości i wspieranie rozwoju uczniów;
- rozładowywanie trudnych emocji, a także wyzwalanie pozytywnych, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych
uczniów;
- stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.

Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznej
Sztuka jest zapisem ludzkich uczuć, zarówno tych najbardziej radosnych, jak również smutnych. Wychowanie przez sztukę pozwala poznawać świat wszystkimi zmysłami dotykiem, słuchem, wzrokiem, węchem. Wykorzystanie elementów arteterapii i treningu umiejętności społecznych podczas zajęć z edukacji społecznej będą ich dodatkowym komponentem, pozwalającym uczniom uzewnętrznić myśli, przeżycia.

Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej
Uczeń:
- rozpoznaje i potrafi nazwać swoje emocje;
- zachowuje się zgodnie z przyjętymi normami;
- zna różne konstruktywne metody na opanowanie złości, agresji;
- umie komunikować swoje potrzeby i uczucia w sposób werbalny i niewerbalny;
- umie dostrzegać w sobie pozytywne cechy, własną wartość;
- potrafi pokonywać przeszkody bez używania przemocy;
- wie jak w określonych sytuacjach zapanować nad swoimi emocjami;
- wie jak postępować w sytuacjach konfliktowych.

Opis innowacji pedagogicznej
Zajęcia będą miały charakter dwuetapowy. Część pierwsza będzie dotyczyła zagadnień teoretycznych związanych z daną emocją, uczuciem. Wykorzystane zostaną karty pracy, teksty biblioterapeutyczne, filmiki oraz aktywizujące formy nauczania (mapa myśli, burza mózgów, rybia ość itp.), druga zaś wyrażania ekspresji emocjonalnej, poprzez techniki plastyczne oraz scenki sytuacyjne.

Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznej
Narzędziami sprawdzającymi wyniki innowacji będą:
- obserwacja uczestników innowacji;
- ankiety;
- lapbook (wystawa szkolna);
- scenki sytuacyjne (filmiki);
- dokumentacja fotograficzna.

Finansowanie innowacji pedagogicznej
Nie dotyczy

Adnotacje Dyrektora Szkoły
Data wpływu innowacji pedagogicznej
Opinia Rady Pedagogicznej- data, numer uchwały
Podpis i data Dyrektora szkoły, zatwierdzający realizację innowacji

Poznań (data)
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.