X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45874
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr Kinga Motyl - Blada
nauczyciel wychowawca
• ZAJMOWANE STANOWISKO - Nauczyciel Matematyki
• POSIADANY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO - Nauczyciel Mianowany
• WYMIAR REALIZOWANEGO STAŻU - 2 lata i 9 miesięcy
• OKRES TRWANIA STAZU - Od 1.09.2018 do 31.05. 2021
• PODSTAWA PRAWNA - Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 1574)

WSTĘP
Możliwość awansu i uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie a jednocześnie okazję do autorefleksji nad tym jakim nauczycielem jestem.
Uważam, że prawie trzyletnia praca według niniejszego planu podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze a przede wszystkim przyniesie korzyści uczniom, rodzicom i szkole.

CELE STAŻU
Cel Główny:
Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w wyniku postępowanie kwalifikacyjnego.

Cele Szczegółowe:
1. Poznawanie nowych przepisów dotyczących systemu oświaty
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
5. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem z innymi.
§ 8 ust.3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno – wychowawczej. 1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń i programów multimedialnych.
2. Wykorzystanie technologii do przeprowadzenia spotkań z rodzicami.
3. Przygotowywanie materiałów, pomocy dydaktycznych, kart pracy na zajęcia.
4. Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, informacji dla rodziców.
5. Przygotowywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń.
6. Korzystanie z dorobku zawodowego innych nauczycieli, czerpanie pomysłów z zamieszczonych artykułów, scenariuszy do własnych działań.
Cały okres stażu
Korzystanie z Internetu, pozyskiwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji.
1. Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych do pracy z dziećmi.
2. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
3. Komunikowanie się i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
4. Śledzenie i wykorzystywanie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie. Cały okres stażu
Wykorzystanie nośników audiowizualnych w pracy.

1. Praca z tablicą interaktywną - wykorzystywanie prezentacji multimedialnych.
2. Przygotowanie zestawu prezentacji multimedialnych dla uczniów. Cały okres stażu
Współpraca z administratorem portali społecznościach

1. Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły artykułów z różnych wydarzeń szkolnych, własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą. W szczególności zamieszczanie: wyników konkursów; zdjęć (z uroczystości szkolnych, wycieczek, spotkań, konkursów itp.)
Cały okres stażu
§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN
Współpraca z nauczycielami, wychowawcami.
1. Współpraca w organizowaniu uroczystości, przedstawień, imprez szkolnych i prowadzeniu konkursów.
2. Wymiana doświadczeń pedagogicznych, dzielenie się własnymi pomysłami, wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
3. Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
4. Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń. Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Cały okres stażu
Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowo-wychowawczego 1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami
2. Udział w pracach zespołu podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia, konstruowania analiz egzaminów próbnych i ósmoklasisty oraz pisania planów naprawczych.
Cały okres stażu
Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
1. Udział w konferencjach prowadzonych przez specjalistów. Cały okres stażu
Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż. 1. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
2. Udostępnianie zgromadzonych materiałów - udzielanie instruktaży indywidualnych. Cały okres stażu
§ 8 ust. 3 pkt 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Uspołecznianie i rozwój osobowości dzieci poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, pozaszkolnych, wycieczkach.
1. Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych, poza szkolnych oraz wycieczek.
Cały okres stażu
Przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach.
1. Aktywizowanie dzieci do wykonywania zadań dodatkowych. Cały okres stażu
Współpraca z różnorodnymi instytucjami. 1. Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Muzeum Regionalne, Powiatowy Urząd Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, itp. Cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZADANIA FORMY REALIZACJI CZAS
Opracowanie i wdrożenie Programów: „Mądra głowa -zabawy z matematyką”, „Matematyka bez granic”
1. Opracowanie programu.
2. Realizacja programu.
2019/2020
2020/2021
Opracowanie i wdrożenie programów w ramach Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.
1. Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych. IX.2018
IX. 2019
IX. 2020

§ 8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Wykonywanie zadań opiekuna stażu. Nawiązanie współpracy z nauczycielem stażystą. 1. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
2. Zawarcie kontraktu z nauczycielem stażystą.
3. Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.
4. Prowadzenie lekcji w obecności nauczyciela stażysty.
5. Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji przez nauczyciela stażystę
IX 2018 - V 2020

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzone lub zmodyfikowane w miarę potrzeb wynikających z życia placówki.

Plan opracowała:
Kinga Motyl - Blada

Zatwierdzam do realizacji:

.................................... ........................................
Data i miejscowość Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.