X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45841
Przesłano:

Plan pracy wychowawcy klasowego - klasa I w zawodzie technik ekonomista wychowawca

Lp.

Tematyka zajęć
Formy i cele
Odpowiedzialny
Wspomagający
Termin realizacji/
ilość godzin

Uwagi

1.
Prawo oświatowe, plan pracy szkoły. Organizacja zespołu klasy
Zaznajomienie uczniów z planem pracy szkoły
Przypomnienie uczniom ich praw i obowiązków
Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania zachowania
Ustalenie wspólnie z młodzieżą problematyki zajęć na godzinie wychowawczej
Przeprowadzenie wyborów Samorządu Klasowego
Omówienie zadań dyżurnych

Wychowawca

Wrzesień

Zajęcia prowadzone na początku września mają charakter informacyjny

2.
Bezpieczeństwo w szkole i poza nią
Przypomnienie o zachowaniu bezpieczeństwa podczas lekcji, przerw, w drodze do szkoły i ze szkoły
Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego funkcjonowania na terenie szkoły

Podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków
Spotkania z kompetentnymi osobami na tematy związane z zagrożeniami, jakie niesie współczesna cywilizacja

Wychowawca

Pedagog szkolny

Pielęgniarka
Policja
psycholog
Wrzesień

Październik, listopad

Pierwszy semestr
Zajęcia prowadzone w formie pogadanki

Emisja filmu

Warsztaty

3.
Symbole narodowe
Zwrócenie uczniom uwagi na sposób zachowania się podczas uroczystości szkolnych i państwowych
Przypomnienie słów hymnu
Kształtowanie postaw patriotycznych
Wyrabianie szacunku do symboli narodowych

Wychowawca
Nauczyciel historii
Listopad

Pogadanka na temat odpowiedniego stroju i sposobu zachowania się podczas hymnu w czasie apeli szkolnych

4.
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Obchody świąt narodowych
Organizowanie zwiedzania ważnych zabytków Oleśnicy

Wyrabianie w uczniach poczucia dumy, że są Polakami, na podstawie prezentowania sylwetek sławnych Polaków – ich wkładu w kulturę narodową i naukę

Wychowawca
Nauczyciel historii

Wychowawca

Wychowawca
Nauczyciel historii

Październik

Październik

Listopad

Listopad

Rok szkolny
Przygotowanie przez uczniów prezentacji o zabytkach Oleśnicy.

Prezentacja multimedialna o sławnych Polakach

Pogadanka na temat historii powstania świąt narodowych

5.
Aktywność i współpraca w grupie

Powierzenie uczniom przygotowania wigilii klasowej
Zachęcanie uczniów do udziału w życiu klasy i szkoły
Zachęcanie uczniów do udziału w szkolnych kołach zainteresowań
Wspieranie działań twórczych w różnych rodzajach aktywności ucznia
Wychowawca

Nauczyciele innych przedmiotów
Wychowawca
Grudzień

Cały rok
Przygotowanie wigilii klasowej

6.
Myślenie wartościujące, honor, odwaga cywilna, godność oraz umiejętność wypowiadania się
Rozwijanie samooceny

Tworzenie sytuacji sprzyjających dyskusji, wypowiadaniu opinii i sądów, negocjowaniu i dochodzeniu do kompromisu
Wychowawca
Styczeń

Czerwiec

Cały rok
Wpływ młodzieży na semestralna i końcową ocenę z zachowania

7.
Umiejętność oceny własnych zachowań
Dyskusja na temat kultury języka i zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego
Rozwijanie samooceny
Wychowawca
Cały rok
Pogadanka na temat użytkowania wspólnej własności, norm społecznych i współżycia z innymi

8.
Porządek, ład, estetyka, punktualność

Przypomnienie regulaminu szkoły i zarządzeń regulujących życie szkoły
Zwracanie uczniom uwagi odnośnie porządku po lekcji
Pogadanka na temat spóźniania się
do szkoły
Wychowawca

Wychowawca
Nauczyciele innych przedmiotów
Na bieżąco

Wrzesień

Pogadanka na temat skutków spóźniania się do szkoły oraz pozostawiania po sobie nieporządku w klasie

9.
Przemoc i agresja
Uświadomienie uczniom skutków, jakie niesie za sobą stosowanie przemocy wśród ludzi
Dostarczenie wiedzy na temat zachowanie się w sytuacjach zagrożenia
Wyjaśnienie uczniom zasadności noszenia identyfikatorów w szkole

Wychowawca
Psycholog
Luty
Dyskusja na temat radzenia sobie z przemocą i przejawami agresji

10.
Tolerancja między ludźmi
Kształtowanie postaw tolerancji
Omówienie skutków, jakie niesie za sobą postawa nietolerancyjna

Wychowawca
Marzec

Pogadanka na temat tworzenia klimatu tolerancji wobec innych

11.
Odżywianie się a funkcjonowanie człowieka
Propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu odżywiania się

Zwrócenie uwagi na skutki nieprawidłowego stylu życia
Dyskusja na temat bulimii i anoreksji
Poznanie zasad zdrowego odżywiania

Wychowawca

Pielęgniarka
Marzec

Kwiecień

Projekcja filmu

Projekcja filmu

Pogadanka z pedagogiem szkoły
12. Miasto, wieś, region z którego pochodzę. Rozbudzanie zainteresowania regionem i jego ciekawymi miejscami Wychowawca Kwiecień Uczniowie zbierają informacje o swoim miejscu zamieszkania, prezentacja własnych poszukiwań

13.
Znajomość zasad savoir-vivre

Rozbudzanie zasad dobrego wychowania

Wychowawca
Maj
Zadanie projektowe - wyszukiwanie i prezentowanie przez uczniów przykładowych sytuacji

14.
Odpowiedzialność za siebie i innych
Przypomnienie przepisów BHP
Uświadomienie uczniom znaczenia przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji
Omówienie zagrożeń związanych z nieprawidłowym zachowaniem się podczas wypoczynku letniego
Wychowawca
Czerwiec

Pogadanka na temat odpowiedzialności za siebie i innych

Opracowała: mgr Joanna Leśniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.