X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45826
Przesłano:

Jesteśmy Kościołem. Konspekt katechezy dla kl. VIII

Temat: Jesteśmy Kościołem.

Cele katechetyczne – wymagania ogólne podstawy programowej:
I. Analiza i interpretacja biblijna. Uczeń nabywa podstawową wiedzę z zakresu analizy tekstu biblijnego i umiejętności interpretacji religijnej perykop biblijnych.
II. Chronologia, analiza i interpretacja historiozbawcza. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami historii zbawienia; dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością; tworzy krótkie wypowiedzi o postaci i wydarzeniu historycznym, posługując się poznanymi pojęciami; przedstawia własne stanowisko i próbuje je uzasadnić; odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, ilustracji; pozyskuje informacje oraz selekcjonuje je i porządkuje; stawia pytania dotyczące przyczyn i skutków analizowanych wydarzeń z historii zbawienia i współczesnych.
IV. Kształtowanie sumienia, postaw moralnych oraz samooceny. Uczeń w oparciu o posiadaną wiedzę wypracowuje względnie stałe zachowania, reakcje poznawcze, emocjonalnie umotywowane wartościami najwyższymi, odnosząc je zwłaszcza do miłości Boga, Kościoła, Ojczyzny i rodziny; osiąga pewną integrację życia psychicznego, fizycznego, uczuciowego, intelektualnego i religijnego; nabywa umiejętność oceny swego postępowania moralnego, konfrontując je z nauką Bożą; rozumie potrzebę podejmowania odpowiedzialnych wyborów.
V. Tworzenie wypowiedzi na tematy religijne. Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na zajęciach, związane z poznawanymi tekstami biblijnym i innymi tekstami o charakterze religijnym i własnymi zainteresowaniami; dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi.
Treści – wymagania szczegółowe z podstawy programowej
a) Wiadomości
- obrazy biblijne Kościoła
b) Umiejętności – Uczeń:
- charakteryzuje najważniejsze obrazy biblijne Kościoła,
– opisuje życie współczesnych chrześcijan.
Zadanie katechezy: wychowanie do życia wspólnotowego.
Zadania nauczyciela religii: przedstawienie Kościoła jako wspólnoty ludu Bożego

Metody i formy pracy: modlitwa „Pozdrowienie Anielskie”, opis sytuacji życiowej na podstawie komiksu; praca w grupach (praca z tekstem biblijnym, analiza artykuły prasowego z „gościa Niedzielnego”); rozmowa kierowana, krótka dyskusja; refleksja i modlitwa - Papieskie intencje misyjne.
Środki dydaktyczne: Pismo Święte List św. Jakuba Apostoła 2, 14-17; podręcznik do religii „Odsłonić twarz Chrystusa” wydawnictwa WAM, s. 24-25, w tym artykuł ks. Tomasza Jaklewicza „Trójca- tajemnica do poznania”, „Gość Niedzielny” 2007, nr 22a; fragment filmu
„CZYM DLA CIEBIE JEST? – KOŚCIÓŁ na: https://www.youtube.com/watch?v=ADU3Fupc7X8, tablica interaktywna; arkusze papieru, kolorowa prasa katolicka.

Cele przekazane uczniom – kryteria sukcesu
Na dzisiejszej katechezie
a) dowiesz się:
- Czy sama wiara bez dobrych uczynków jest prawdziwie chrześcijańska?
- W jaki sposób chrześcijanie tworzą wspólnotę Kościoła?
- „Kiedy człowiek staje się sobą?”
- Jak Kościół może świadczyć o Chrystusie we współczesnym świecie?
- Co jest misją Kościoła?
- Czy misja Kościoła jest narzuceniem innym wiary chrześcijańskiej?
b) pogłębisz rozumienie wychowanie do życia wspólnotowego.

WSTĘP
1. Powitanie. Modlitwa „Pozdrowienie Anielskie”.
2. Czynności organizacyjne.
3. Powtórzenie z ostatniej lekcji – biblijne określenia i obrazy kościoła (Zadanie 1. str. 26 ćwiczeń).
4. Sprawdzenie zadania domowego (Zadanie 2. str. 26 ćwiczeń).
3. Wprowadzenie do katechezy- przedstawienie tematu i głównych celów lekcji.

II. ROZWINIĘCIE

1. Zapoznanie się z komiksem na str. 24 podręcznika - opis ukazanej sytuacji życiowej i odpowiedź na pytanie „Czy mając taki pogląd, jak ukazany w komiksie chłopak, buduje się wspólnotę?

2. Obejrzenie fragmentu filmu „CZYM DLA CIEBIE JEST? – KOŚCIÓŁ na: https://www.youtube.com/watch?v=ADU3Fupc7X8 ( Odpowiedź na pytanie).

3. Praca w grupach
Grupa I – Na podstawie Listu św. Jakuba Apostoła 2, 14-17 odpowiedzcie na pytanie: „Czy sama wiara bez dobrych uczynków jest prawdziwie chrześcijańska?”.

Grupa II – Korzystając z tekstu Klucz do życia wspólnoty, podręcznik str. 24 odpowiedz na pytanie „W jaki sposób chrześcijanie tworzą wspólnotę Kościoła?”

Grupa III – Na podstawie artykuł ks. Tomasza Jaklewicza „Trójca- tajemnica do poznania”, „Gość Niedzielny” 2007, nr 22a - Ku bliźniemu i ku Bogu, podręcznik str. 24 odpowiedz na pytanie „Kiedy człowiek staje się sobą?”

Grupa IV – Na podstawie zdjęć umieszczonych w podręczniku na str. 24-25 wypisz przykłady, jak Kościół może świadczyć o Chrystusie we współczesnym świecie.

Grupa V – Praca z tekstem – „Masz wiadomość” str. 24 podręcznika. Odpowiedz na pytania:
Co jest misją Kościoła?
Czy misja Kościoła jest narzuceniem innym wiary chrześcijańskiej?

4. Prezentacja i podsumowanie pracy w grupach.

6. ZESZYT ĆWICZEŃ
W notatkach zapisz:

Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie”
Jk 2, 17

III. ZAKOŃCZENIE
1. Zadanie domowe:
Wykonam zadanie 1 i 2 w ćwiczeniach str. 26.
2. Refleksja i modlitwa- Papieskie intencje misyjne (fragment) – str. 25 podręcznika

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.