X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45760
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta na temat pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Ankieta dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Szanowna/y Koleżanko/Kolego,
proszę o szczere wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest ustalenie wiedzy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Badania są anonimowe, a ich wyniki posłużą do napisania pracy podyplomowej.
Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi i uzupełnić o wyjaśnienie, tam, gdzie jest to wskazane.
Dziękuję za pomoc.
Marta Durajczyk

1. Wiek .............................. Płeć ....................
2. Miejsce zamieszkania:
a) Miasto (jak duże) .............................
b) Wieś
3. Kierunek ukończonych studiów:
a) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
b) Inne (wymień jakie) ........................................
........................................

4. Czy miał/a Pan/i kiedykolwiek kontakt z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
a) Tak. Jakie reakcje w Panu/i wywołał taki kontakt (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):
zainteresowanie/chęć poznania tej osoby
nie były to reakcje ani pozytywne ani negatywne
dyskomfort/zaniepokojenie (wyjaśnij)
spodobało mi się to dziecko (wyjaśnij)
jeśli dzieci było więcej i wzbudziły odmienne reakcje, proszę to opisać ...............
........................................
........................................
b) Nie
. Czy ukończył/a Pan/i jakieś szkolenia/ kursy/ warsztaty z zakresu wspomagania i terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? Jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 7.
a) Tak
b) Nie
6. Jeśli tak, jakiego rodzaju były to szkolenia/kursy/ warsztaty, proszę wpisać tytuł i typ takich zajęć (szkolenie/ kurs doskonalący/ warsztaty/ inne, jakie) ........................................
........................................
7. Czy w jakiś inny sposób poszerzała Pani swoją wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu?
a) Literatura
b) Konferencje
c) Kontakt z bardziej doświadczonymi nauczycielami/terapeutami
d) Inne, jakie ........................................
e) Nie miała/em takiej potrzeby
8. Czym według Pana/i są zaburzenia ze spektrum autyzmu?
a) To rodzaj całościowych zaburzeń rozwoju
b) Wczesnodziecięca choroba psychiczna
c) Defekt poznawczy
d) Zaburzenie emocjonalno-społeczne
e) Zaburzenie zachowania
f) Upośledzenie intelektualne
9. Jakie są wg Pani możliwe przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu?
a) Psychologiczno-społeczne
b) Defekty neurologiczne o nieznanym pochodzeniu
c) Czynniki genetyczne
d) Komplikacje w przebiegu ciąży i warunki porodu
e) Inne, jakie ........................................
........................................
10. Proszę podać trzy główne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu ........................................
........................................
........................................

11. Jakie są wg Pani charakterystyczne cechy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? (Podkreśl właściwe według ciebie)
a) Zaburzona komunikacja niewerbalna
b) Zaburzona komunikacja werbalna
c) Brak kontaktu wzrokowego
d) Braku ekspresji twarzy lub gestów
e) Nieumiejętność zachowania w różnych sytuacjach społecznych
f) Nie utrzymywanie relacji z innymi
g) Brak zainteresowania ludźmi
h) Powtarzalna mowa
i) Echolalia
j) Rytuały ruchowe
k) Stres wywoływany przez zmiany
l) Silne przywiązanie do różnych przedmiotów
m) Stereotypowe, powtarzające się zachowania
n) Obojętność na ból/gorąco/zimno
o) Nadwrażliwość sensoryczna
p) Szczególne uzdolnienia
q) Trudności w rozumieniu innych
r) Trudności w rozpoznawaniu emocji ludzkich
s) Inne, jakie ........................................ ........................................
........................................
12. Czy wg Pani/a zaburzenia ze spektrum autyzmu są częstsze u dziewczynek czy chłopców?
a) U dziewczynek
b) U chłopców
c) Nie ma większych różnic
13. W jakim wieku Pani/a zdaniem można najczęściej rozpoznać zaburzenia ze spektrum autyzmu u dziecka?
a) W pierwszym roku życia
b) W ciągu pierwszych trzech lat
c) Dopiero po 6. roku życia
d) Nie wiem
14. Czy Pana/i zdaniem zaburzeniom ze spektrum autyzmu towarzyszy upośledzenie umysłowe?
a) Tak zawsze
b) Nie, nie zawsze
c) Nigdy
15. W jaki sposób, Pana/i zdaniem, można poprawić funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
a) Poprzez eliminacje szkodliwego czynnika zewnętrznego, np. poprawienie relacji między rodzicami a dzieckiem
b) Farmakologicznie
c) Tylko wczesną terapią
d) Wspomaganie terapeutyczne w okresie przedszkolnym i szkolnym
e) Będą wymagać jakiejś formy wsparcia przez całe życie
16. Jeżeli pracuje/ pracował/a Pan/i z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to jakie metody pracy stosuje/ stosowała Pani w pracy terapeutyczno-edukacyjnej z dzieckiem autystycznym?
a) Nie pracuję/ nie pracowała/em
b) Pracuję/ pracowała/em elementami:
Terapii behawioralnej
Terapii niedyrektywnej (Handle, Opcji, Floor Time )/ podkreśl
Integracji Sensorycznej
Terapii Holding
Metody Ośrodków Pracy
Metody W. Sherborne
Muzykoterapii
Metody Dobrego Startu
Metody Knillów
Arteterapii
Inne, jakie ........................................
........................................
........................................
c) Pracuję/ pracowałe/am ale nie stosowałe/am specjalistycznych metod terapeutycznych, raczej intuicyjnie dostosowywałem/am do dziecka z autyzmem typowe formy pracy lub wymyślałam coś szczególnego, tworzyłem/am innowacyjne rozwiązania, żeby pomóc dziecku z autyzmem (opisz, jakie) ........................................
........................................
17. Jaką formę pracy stosuje Pani w pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
a) Tylko indywidualną
b) Tylko w małym zespole
c) Tylko grupową
d) Korzystam ze wszystkich form
e) Łączę formy w sposób oryginalny (opisz) ........................................
........................................
18. Na jakiej sferze koncentruje Pan/i swoje działania w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? Jeżeli nie pracuje Pan/i z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na jaką sferę najbardziej zwróciłaby Pana/i uwagę w pracy z takim dzieckiem?
a) Sfera społeczna
b) Sfera emocjonalna
c) Sfera edukacyjna
d) Połączenie sfer (napisz, jakie) ........................................
........................................
19. Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu?
a) Bardzo dobrze
b) Dobrze
c) Średnio
d) Niewystarczająca
e) Brak wiedzy
20. Co Pana/i zdaniem stoi za określonym powyżej stopniem wiedzy o autyzmie? (proszę sprecyzować)
a) Studia ........................................
b) Studia podyplomowe ........................................
c) Kursy/ szkolenia ........................................
d) Doświadczenie ........................................
e) Samokształcenie ........................................
f) Wsparcie instytucji wspierających osoby z takimi zaburzeniami (Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, Fundacje, itp.) ........................................
........................................

21. Czy czuje się Pan/i dobrze przygotowany/a do pracy w dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
a) Tak
b) Nie
c) Nie mam pewności
22. Czy czuje Pan/i wsparcie potrzebne do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ze strony instytucji oraz organów wspierających dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i szkolących specjalistów w tym zakresie?
a) Tak
b) Nie
c) Nie mam pewności
d) Jest, ale niewystarczające
23. Jeśli nie, to jakiego dodatkowego rodzaju wsparcia oczekiwałaby Pani w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu od tych instytucji ?
a) Większy dostęp do informacji
b) Większy dostęp do szkoleń
c) Większa liczba szkoleń
d) Porady dla nauczycieli uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
e) Indywidualne konsultacje z osobami zajmującymi się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
f) Wymiana doświadczeń i metod pracy
g) Wskazówki do pracy z dziećmi
h) Tworzenie nowych ośrodków wspomagających rozwój dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
i) Nauczycielskie grupy wsparcia
j) Inne, jakie ........................................
........................................
........................................

Dziękuję za pomoc, w zbadaniu tej sfery funkcjonowania nauczyciela,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.