X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45757
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program własny zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania językiem angielskim

Program własny zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania językiem angielskim w klasie VI a

Autor: mgr Barbara Wójcik
Przedmiot: język angielski
Rok szkolny: 2020/2021
Klasa: VI a (II etap edukacyjny)

1. Wstęp
Do napisania Programu zajęć rozwijających zainteresowania językiem angielskim skłoniła mnie grupa uczniów szczególnie zainteresowana językiem angielskim lub wykorzystująca język do rozwijania swoich pasji. Niniejszy program jest przeznaczony dla klasy VI a szkoły podstawowej, realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych. Został on napisany w oparciu o podstawę programową. Program jednak zakłada dużą swobodę w wyborze treści, która uzależniona jest od możliwości grupy, ale przede wszystkim od zainteresowań uczniów, którzy powinni współdecydować o tematyce zajęć.
Głównym założeniem programu jest promowanie i rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania, umożliwiających swobodne komunikowanie się oraz zdobywanie wiedzy o obszarach anglojęzycznych.
2. Warunki realizacji programu
Realizacja programu powinna odbywać się w klasie lekcyjnej z dostępem do słowników, plansz umożliwiających utrwalanie treści gramatycznych, leksykalnych i kulturowych oraz materiałów własnych nauczyciela. Niezbędny jest również dostęp do sprzętu audiowizualnego: płyt CD, DVD , komputera z dostępem do Internetu, telewizora.
Program przewiduje także udział młodzieży w różnego rodzaju przedsięwzięciach pozaszkolnych, np. organizowanych szkolnych, czy międzyszkolnych konkursach wiedzy, udziale uczniów w różnego rodzaju projektach, napisanie i wysłanie listu do Królowej Elżbiety II.
3. Cele kształcenia
Cele językowe:
•rozwijanie w sposób zintegrowany sprawności mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu
• wzbogacenie zasobu funkcji językowych i słownictwa
• opanowanie struktur gramatycznych.

Cele poznawcze:
• rozwijanie znajomości wybranych aspektów kultury
•poznanie różnych stylów życia i zachowania
•rozwijanie umiejętności pracy z Internetem czy słownikiem.

Cele etyczne:
• kształcenie postawy tolerancji i otwartości wobec siebie nawzajem
• rozwijanie zainteresowania innymi kulturami i tolerancji wobec nich
• promowanie postawy odpowiedzialności
• rozwijanie poczucia własnej wartości

Cele społeczne:
• rozwijanie umiejętności komunikowania się i pracy zespołowej
• rozwijanie różnorodnych technik zdobywania wiedzy
• pobudzanie aktywności twórczej
4. Treści nauczania
Tematyka programu obejmuje zagadnienia bliskie uczniom, dotyczące między innymi szkoły, ważniejszych świąt/dni, jedzenia, muzyki oraz takie, które pozwalają im ćwiczyć funkcje językowe, jak np. udzielanie informacji, wskazówek, pisanie pocztówek. Niektóre tematy zawarte w programie pokrywają się z treściami omawianymi na lekcjach, co umożliwia uczniom powtórzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
Proponowane zakresy tematyczne:
• czas wolny
• garderoba (Moda – jak się nie ubierać.)
• w mieście
• na zakupach
• w restauracji
• brytyjskie święta i uroczystości: zwyczaje, potrawy, świętowanie
• regiony w Wielkiej Brytanii - Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia.
• domy w Wielkiej Brytanii
• pisanie pocztówek (realizacja projektu A postcard from a pen pal)
• najciekawsze miejsca w Londynie - przewodnik
• idioms - wyrażenia idiomatyczne.
• muzyka - słuchanie piosenek i uzupełnianie luk w ich tekście
• wybrane zwroty języka mówionego

Zagadnienia gramatyczne:
• czasy present continuous i present simple
• wybrane zaimki
• przedimki nieokreślone – a/ an
• przedimek określony – the
• czas past simple
• czasowniki regularne i nieregularne
• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
• stopniowanie przymiotników
• przysłówek
• porównanie przysłówka i przymiotnika
• konstrukcja – zamierzać be going to
• czas Future Simple
• czas Present Perfect
• porównanie wybranych czasów

5. Procedury osiągania celów
5.1. Metody pracy
metoda komunikatywna – dialog
metoda audiolingwalna
metoda zadaniowa - ćwiczeń praktycznych
metody aktywizujące np.: projekt, escape room, flipped classroom, burza mózgów, mapa mentalna, lapbook
metody eksponujące: filmiki na DVD, odtwarzane z Internetu, prezentacje multimedialne
5.2. Formy pracy
praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, praca całą klasą
5.3. Techniki nauczania
pytania i odpowiedzi, dyskusja, dialog, notatka, projekt, film, piosenka, zadania wielokrotnego i jednokrotnego wyboru, podawanie synonimów, antonimów, wybrane gry językowe np..: trimino, domino, bingo, I also, Roll the dice, Funny names, memory, fiszki, Hangman itp.
5.4. Pomoce dydaktyczne
radiomagnetofon z odtwarzaczem CD, płyty DVD (zagadnienia kulturowe), komputer, materiały uzyskane z Internetu, słowniki, domino obrazkowe, flashcards, wordcard, bingo, gry edukacyjne, pozycje książkowe
6. Ewaluacja
Ewaluacja wspierająca będzie miała na celu ulepszanie niniejszego programu poprzez wprowadzanie zmian w trakcie jego wdrażania. Ma także na celu sprawdzenie czy zamierzone cele programu zostały zrealizowane. Ewaluacja będzie dokonywana na bieżąco poprzez obserwację zajęć, rozmowy indywidualne oraz grupowe z uczniami. Ponadto zdobytą wiedzę z zakresu elementów kulturowych będzie sprawdzona za pomocą udziału w grach językowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.