X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45452
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program rewalidacji

Załącznik nr 8
do procedury organizowania i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

INDYWIDUALNY PROGRAM
POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Podstawa prawna: Rozporządzenie z Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2017r. poz.1591)
Imię i nazwisko dziecka

Podstawa opracowania programu
Orzeczenie nr .... o potrzebie kształcenia specjalnego
Czas realizacji programu okres trwania
wychowanie przedszkolne
wymiar godzin
60 min/tydzień
Cele edukacyjne
•Zapewnienie komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z dzieckiem.
• Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, w tym także umiejętności czytania globalnego oraz rozwijania zdolności grafomotorycznych, jak również elementarnych umiejętności matematycznych.
• Tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczenie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami.
• Rozwijanie aktywności ruchowej i zdrowotnej dziecka.
Cele terapeutyczne

•Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku oraz samodzielności w życiu codziennym.
• Utrwalanie umiejętności kulturalnego zachowania się.
• Kształtowanie umiejętności społecznych i nauka zachowań społecznie akceptowanych.
• Budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.
• Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów z rówieśnikami, wspomaganie umiejętności wspólnej zabawy i pracy.
• Stymulację mowy i usprawnianie komunikowania się z rówieśnikami.
• Wzbudzanie zainteresowania otoczeniem.
• Utrwalanie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni.
• Stymulację sprawności motorycznych i manualnych.
• Usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji dziecka oraz wspomaganie jego zdolności i zainteresowań.
• Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu.
• Stymulację funkcji poznawczych.
• Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych możliwości i uzdolnień.
• Wypracowanie gotowości do nauki szkolnej.
Zasady pracy z dzieckiem
• Zasada akceptacji dziecka – takim, jakim ono jest.
• Zasada podmiotowości i indywidualności łącząca się ściśle z poszanowaniem praw dziecka niepełnosprawnego i jego możliwościami, potrzebami i oczekiwaniami oraz z partnerskim podejściem do niego we wszelkich działaniach rewalidacyjnych.
• Zasada refleksyjności polegająca na systematycznym analizowaniu podjętych działań i twórczym modyfikowaniu ich w zależności od postępów w rozwoju dziecka.
• Zasada systematyczności i konsekwencji dająca swym „uporządkowaniem działań” poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności zdarzeń, a przez to szansę na przygotowanie się do nich oraz poczucie niezależności i wzmocnienie poczucia własnej wartości.
• Zasada komfortu psychicznego wymagająca pozytywnych stosunków między dzieckiem niepełnosprawnym a pedagogiem, terapeutą, odpowiedniego czasu prowadzenia zajęć.
• Zasada liczenia się z innymi osobami uczestniczącymi w realizacji programu.
• Zasada życzliwej pomocy, stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa.
• Zasada kształtowania pozytywnej atmosfery.
• Zasada aktywności.
• Zasada samodzielności.
• Zasada wzmacniania mocnych stron dziecka.
• Zasada dostosowania treści kształcenia do potrzeb każdego dziecka.
• Zasada stopniowania trudności.
• Zasada korekcji zaburzeń.
• Zasada wiązania teorii z praktyką.
Metody pracy z dzieckiem
• Metody oglądowe oparte na obserwacji, które pozwolą dziecku zapoznać się z rzeczywistością, zjawiskami i wydarzeniami.
• Metoda Dobrego Startu.
• Metoda uczenia przez naśladownictwo:
- naśladownictwo ruchowe i statyczne (wychowanie fizyczne, rytmika, plastyka, technika, czynności samoobsługi);
- naśladownictwo werbalne (kształcenie i nauka mowy);
- naśladownictwo zachowań i postaw.
• Metoda zabawy: od manipulacyjnych, ruchowych, konstrukcyjnych, tematycznych.
• Metoda W. Sherborne czyli Metoda Ruchu Rozwijającego, ma właściwości relaksu, oparta jest na zabawie. Dostarcza psychicznych i fizycznych doznań, które pobudzają świadomość ciała, kontrolę nad nim.
• Wspierające rozwój dziecka, stymulujące rozwój dziecka, aktywizujące, kompensacyjne, usprawniające, metoda praktycznego działania.

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Obszar wymagający wsparcia Działania

Sprawność manualna
• Podejmowanie działalności plastycznej polegającej na:
- malowaniu palcami,
- wydzieraniu,
- stemplowaniu,
- wykonywaniu prac według wzoru.
• Ćwiczenie małych grup mięśniowych poprzez:
- układanie puzzli,
- formowanie kul z papieru,
- układanie wzorów z patyczków lub mozaiki geometrycznej.
• Zabawy paluszkowe.
• Zabawy konstrukcyjne.
• Układanki.
• Ćwiczenia grafomotoryczne.
• Zabawy z piłką – rzucanie piłki, łapanie, turlanie.
• Zabawy manipulacyjne
Sprawność ruchowa
• Zabawy rytmiczno – ruchowe przy muzyce.
• Ćwiczenia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
• Ćwiczenia gimnastyczne, podskoki.
• Zabawy ruchowe z różnymi przyrządami gimnastycznymi.
• Zabawy z piłką, kopanie podrzucanie, łapanie.
• Ćwiczenia na sprzętach-tor przeszkód.
• Przechodzenie przez tunel.
• Chwytanie cała dłonią przedmiotów.
Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa
• Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych barw.
• Układanie obrazków i figur w konturach.
• Składanie obrazków z dwóch i więcej części.
• Nazywanie przedmiotów na ilustracjach.
• Dobieranie dwóch takich samych obrazków lub różniących się jednym szczegółem.
• Łączenie przedmiotów z ich kształtami i prezentowanymi w postaci cienia.
• Tworzenie kompozycji według wzoru.
• Dotykanie, manipulowanie przedmiotami w celu ich poznania.
• Konstruowanie z klocków o różnych rodzajach zaczepów.
• Nawlekanie korali, zabawy przy stoliku manipulacyjnym.
• Program M. Frostig i kreślenie kształtów graficznych na różnych powierzchniach.
• Wskazywanie i rozróżnianie osób z najbliższego otoczenia.
• Wskazywanie, podawanie, odnoszenie podanych przedmiotów.
• Zabawy z różnokolorowymi przedmiotami planszami.
• Zabawa w ciepło - zimno, podaj, poszukaj.
• Próby dopasowywania przedmiotów do otworów.
• Dobieranie obrazków do ich odpowiedników na planszy.
• Odnajdywanie par przedmiotów.
• Piętrzenie wież z klocków.
• Napełnianie pudełka klockami wykładanie.
• Chwytanie drobnych przedmiotów.
• Próby przewlekania przez duże otwory.
• Gry i zabawy angażujące różnorodne zmysły i ruch.
• Aktywizowanie dziecka podczas zabawy.
• Dostrzeganie różnic i podobieństw.
Percepcja słuchowa
• Odtwarzanie prostych struktur dźwiękowych.
• Określanie kierunku, z którego pochodzi dźwięk.
• Identyfikowanie dźwięków pochodzących z najbliższego otoczenia.
• Wyklaskiwanie prostego rytmu.
• Rozpoznawanie odgłosów z otoczenia.
• Przyporządkowywanie słyszanego dźwięku do obrazka.
• Wysłuchiwanie dźwięków o różnym natężeniu.
• Rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków, np. uderzanie pałeczką, gniecenie papieru, klaskanie.
• Słuchanie piosenek, pląsanie.
Zmysł dotyku, smaku i węchu
• Zabawy i ćwiczenia z woda.
• Ćwiczenia umożliwiające poznanie różnych struktur powierzchniowych.
• Ćwiczenia z zabawkami o różnych powierzchniach i kształcie.
• Zastosowanie elementów Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
• Elementy metody Knilla.
• Ćwiczenia pozwalające na poznanie własnych rąk (zaciskanie pięści, otwieranie dłoni rozkładanie dłoni na stronie wewnętrznej i zewnętrznej).
• Oglądanie swojej sylwetki w lustrze.
• Wskazywanie części ciała.
• Ćwiczenia równoważne i oporowe.
• Próbowanie różnych smaków (słodki, gorzki, słony, kwaśny).
• Kojarzenie smaku z obrazkiem lub przedmiotem posiadającym wskazany walor smakowy (kwaśny napój- cytryna).
• Poznawanie po smaku przyjmowanych substancji.
• Ćwiczenia umożliwiające rozpoznawanie zapachów i identyfikowanie ich z produktem, obrazkiem, wąchanie kwiatów.
Umiejętności matematyczne
• Rozróżnianie wielkości, kształtu i koloru między przedmiotami.
• Wskazywanie i nazywanie części ciała na sobie, na innych, na zabawkach.
• Kształtowanie pojęć: na, pod obok, za itp.
• Wskazywanie i nazywanie kierunków.
• Liczenie na palcach i przedmiotach.
• Wskazywanie różnic i podobieństw na przedmiotach i ilustracjach.
• Klasyfikowanie i segregowanie przedmiotów wg 1,2 cech.
• Przeliczanie elementów.
• Porządkowanie wg określonej zasady.
Rozwijanie umiejętności społecznych
• Współżycie w grupie rówieśniczej
- włączenie do aktywnego udziału w zajęciach i zabawach grupowych,
- stwarzanie sytuacji wymagających kontaktu z rówieśnikami, nawiązywanie interakcji społecznych poprzez pracę w parach, uczestniczenie w zabawach.
• Przestrzeganie umów i zasad – pozytywne wzmacnianie zachowań pożądanych w tym zakresie, konsekwencja w egzekwowaniu przestrzegania ustalonych zasad i reguł.
• Eliminowanie zachowań niepożądanych – eliminowanie nieadekwatnych reakcji emocjonalnych.
Rozwijanie umiejętności porozumiewania się
• Naśladowanie wymowy prostych wyrazów.
• Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe pojęcia.
• Ćwiczenia naśladujące dźwięki różnych przedmiotów, zwierząt.
• Stawianie prostych poleceń wspartych gestem.
• Opisywanie przez nauczyciela otaczającego świata i wykonywanych czynności.
• Nagradzanie aktywności komunikacyjnej dziecka.
• Zachęcanie do oglądania kolorowych ilustracji.
• Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, wierszy.
• Zabawy paluszkowe, rymowane wierszyki.
• Wierszyki relaksacyjne wg M. Bogdanowicz.
• Stwarzanie sytuacji motywujących dziecko do podejmowania zachowań komunikacyjnych.
Czynności poznawcze
• Słuchanie piosenek i tekstów czytanych przez nauczyciela.
• Pamięć, uwaga, spostrzeganie, analiza i synteza – układanie puzzli.
• Poznawanie pór roku – kojarzenie przedmiotów z odpowiednią porą roku.
• Poznawanie figur geometrycznych
• Segregowanie i kategoryzacja
- segregowanie przedmiotów i obrazków według kategorii,
- łączenie przedmiotów i obrazków należących do tej samej kategorii.
Samoobsługa
• Zdejmowanie butów.
• Ściąganie części garderoby.
• Wkładanie i wyjmowanie rąk z rękawów.
• Ubieranie i rozbieranie się.
• Zapinanie zamków błyskawicznych, zatrzasków.
• Wieszanie i odkładanie rzeczy na wyznaczone miejsce.
• Mycie się:
- mycie rąk i twarzy,
- dokładne wycieranie rąk ręcznikiem.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

- zapraszanie rodziców na zebrania zespołu,
- udział w zebraniach grupowych,
- konsultacje,
- rozmowy indywidualne, telefoniczne,
- udostępnianie artykułów – pedagogizacja rodziców,
- zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola oraz na grupowym facebooku.

........................................ ........................................
Pieczątka, podpis Dyrektora Podpis specjalisty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.