X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45391
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

NAUCZYCIEL: ****
STANOWISKO: nauczyciel wychowania przedszkolnego
NAZWA I ADRES PLACÓWKI: *
DYREKTOR PRZEDSZKOLA: *
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2020 r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata 9 miesięcy
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2023 r.
WYKSZTAŁCENIE:
*
CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• pogłębianie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej,
• poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe,
• realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego,
• podniesienia efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych,
• podniesienie jakości pracy przedszkola,
• osobisty rozwój.
PODSTAWY PRAWNE:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)
• Roz. MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574) ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r.; poz. 1650).
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego

 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2020

2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2020

Cały okres stażu

Maj 2023
3.
Przeprowadzenie analizy swojej pracy.
 Obserwacja zajęć przez dyrektora.
 Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.
 Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.

Cały okres stażu
4.
Udział w różnych formach doskonalenia i stosowanie wiedzy, umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy

 Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego: rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy np.:
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych (karty pracy, karty obrazkowe do zabaw, kalendarz urodzinowy)

Cały okres stażu

Zaświadczenia i certyfikaty
5.
Poznanie i stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi

 Poznawanie nowatorskich metod pracy.
 Opracowanie scenariuszy zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących.
 Wykonanie pomocy do zabaw i gier dydaktycznych oraz kart pracy do zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Cały okres stażu
6.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
 Spotkania z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
 Stała współpraca poprzez udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Cały okres stażu
Z uwzględnieniem ograniczeń i procedur związanych z COVID-19
7.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 Współpraca z logopedą, pedagogiem, pielęgniarką, policją, strażą pożarną.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Gminna Biblioteka Publiczna, poczta, apteka, sklep, salon fryzjerski, restauracja, cmentarz itp.
 Współpraca z Gminnym Centrum Kultury oraz innymi szkołami na terenie Lipnicy Wielkiej.

Cały okres stażu
Z uwzględnieniem ograniczeń i procedur związanych z COVID-19
8.

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

 Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera np. kart pracy, kart obrazkowych do zabaw dydaktycznych.
 Opracowywanie dokumentacji przedszkolnej oraz związanej z awansem zawodowym, sprawozdań, scenariuszy, rozkładów materiału, analiz obserwacji i diagnoz korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
 Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych e-learningowych.
 Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez pocztę elektroniczną, stronę internetową przedszkola lub Facebooka.
 Korzystanie podczas zajęć dydaktycznych z komputerowych programów edukacyjnych, aplikacji.
 Korzystanie z portali internetowych w celu wyszukiwania ofert szkoleń i warsztatów on-line, webinariów, e-konferencji.
 Korzystanie z portali edukacyjnych.
 Wybór projektów i konkursów ogłaszanych na portalach internetowych- realizacja wybranych konkursów międzyprzedszkolnych.

9.
Współprowadzenie strony internetowej przedszkola

 Opracowywanie i umieszczanie artykułów, zdjęć z bieżących działań na stronie internetowej przedszkola i portalu społecznościowego Facebook.
Cały okres stażu

Strona przedszkola zamieszczona w Internecie

10.
Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych.
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

Cały okres stażu

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Lp. Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
1.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

 Opracowanie scenariusza zajęć.
 Ustalenie terminu.
 Zaproszenie nauczycieli.
 Przeprowadzenie zajęć.
 Ewaluacja zajęć- omówienie z nauczycielami przebiegu i efektów zajęć.

1 godzina w każdym roku stażu
(łącznie 3 h)

Scenariusz, lista obecności n-li,

2.

Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych

 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, pomoce dydaktyczne.

Cały okres stażu

Potwierdzenie wykorzystania przez nauczycieli

3.

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami

 Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno - wychowawczych (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.

Cały okres stażu

4.

Współpraca wewnątrzprzedszkolna
 Współpraca w ramach zespołu wychowawców, opracowania planu rocznego pracy wychowawczo- dydaktycznej przedszkola.
 Współpraca w ramach organizacji uroczystości przedszkolnych, organizacji wycieczek, tworzenie scenariuszy, dekoracji.

Według harmonogramu uroczystości przedszkolnych

Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli
5.
Opublikowanie na stronie internetowej dla nauczycieli zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy z uroczystości przedszkolnych

 Dzielenie się swoim warsztatem pracy i doświadczeniem zawodowym

Październik 2020

Cały okres stażu
Publikacja w Internecie

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Lp. Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
1.

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.

Cały okres stażu

Scenariusze zajęć, obserwacje, arkusze badań umiejętności

2.

Praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z trudnościami

 Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów przedszkolnych, między przedszkolnych, prezentacji teatralnych.
 Prowadzenia pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi.
 Realizacja zaleceń PPP zawartych w opiniach i orzeczeniach dzieci.
 Dostosowanie treści programowych do dziecka z opinią lub orzeczeniem.
 Kierowanie dziecka na badania do PPP.

Cały okres stażu

Wpisy do dziennika, zdjęcia, zaświadczenia

3.

Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem poprzez wycieczki i spotkania.

 Organizowanie wyjazdów do Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce, Teatru „Rabcio” w Rabce Zdrój, Kina „Tatry” w Nowym Targu, a także wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
 Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi np. policjantem, strażakiem, pielęgniarką, dentystą, sołtysem, leśnikiem, pszczelarzem, twórcami ludowymi itp.

Rok szkolny 2020/23

Zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia
- z uwzględnieniem ograniczeń i procedur związanych z COVID-19
4.
Organizacja uroczystości przedszkolnych.
 Opracowanie scenariuszy uroczystości przedszkolnych zgodnie z kalendarzem uroczystości.
 Umieszczanie relacji i zdjęć na stronie internetowej przedszkola- promowanie przedszkola.
Zgodnie z kalendarzem uroczystości
5.
Działania nauczyciela poszerzające zakres zadań opiekuńczych.
 Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci.
 Organizacja spotkań, współpraca z przedstawicielami służby zdrowia innymi instytucjami promującymi higienę i zdrowy styl życia.
 Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Cały okres stażu
Z uwzględnieniem ograniczeń i procedur związanych z COVID-19

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ PRZEDSZKOLA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
1.

Opracowanie i wprowadzenie innowacji pedagogicznej
 Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „ZDROWY PRZEDSZKOLAK".

Rok szkolny 2021/2022

Program, sprawozdanie z realizacji i ewaluacja programu

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
1.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub opiekuna praktyk pedagogicznych.
 Ustalenie zasad współpracy ze stażystą lub praktykantem.
 Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie i omówienie zajęć.
 Obserwacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę lub praktykanta.
 Omawianie metodycznych zasad prowadzenia zajęć.

Cały okres stażu

2.

Organizacja i koordynacja konkursów, akcji i zbiórek charytatywnych

 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych.
 Branie udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, m.in. „Nakrętek plastikowych dla Lenki”, zbiórka kosmetyków i środków higienicznych dla ubogich kobiet, zbiórka szalików, rękawiczek i czapek dla bezdomnych itp.
 Udział w akcji "Góra Grosza" oraz recyklingowa akcja: „Zbieraj baterie i telefony”.
Cały okres stażu

Podziękowania

3.

Realizacja projektów edukacyjnego
 Realizacja projektu edukacyjnego „Cała Polska czyta dzieciom”- , „Działaj z imPETem”-segregacja odpadów, „Problem z głowy”-wszawica,
 Ogólnokrajowy projekt integracyjny „Pocztówkowe Przedszkole”.
Rok szkolny 2020/2021
Sprawozdanie, certyfikat, zdjęcia- z uwzględnieniem ograniczeń i procedur związanych z COVID-19
4.
Praca w Komisji Rekrutacyjnej
 Zapoznanie się z Regulaminem.
 Rejestracja kandydatów do oddziałów przedszkolnych.
 Udział w posiedzeniach Komisji.
 Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
Cały okres stażu
5.
Praca w zespole nauczycieli
 Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganych dokumentów.
 Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.

Cały okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Ze względu na sytuację sanitarno- epidemiologiczną w kraju, działania zaplanowane będą realizowane z uwzględnieniem ograniczeń i procedur związanych z COVID-19.

........................................

Zatwierdzam do realizacji
........................................ ........................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.