X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45384
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykorzystanie ich w pracy
zawodowej.
▪ Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
wynikających z potrzeb własnych i szkoły w szczególności
dotyczących pracy z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: zaświadczenia
▪ Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Aktywna praca nad samokształceniem -systematyczne pogłębianie
wiedzy z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie

2.Uczestnictwo w pracach organów szkoły.
▪ Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem
pedagogicznym.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Aktywny udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Tworzenie narzędzi związanych z realizacją zadań szkoły w
zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Poszerzenie i wymiana doświadczeń zawodowych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
3.Doskonalenie warsztatu pracy.
▪ Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich ewaluacja.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć
▪ Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły i ich ewaluacja.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć
▪ Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: notatki
▪ Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki przedmiotowej.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Tworzenie własnej bazy materiałów i pomocy dydaktycznych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych
▪ Organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń, akcji szkolnych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: scenariusze zajęć
4.Rozbudowa własnego warsztatu i właściwa organizacja pracy.
▪ Prowadzenie koła terapeutycznego ,,Terapia ręki’’.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Przygotowanie na stronę internetową szkoły informacji z zakresu
ppp.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie, strona internetowa szkołu
▪ Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych dla uczniów o
potrzebach kształcenia specjalnego.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: innowacje pedagogiczne
▪ Prawidłowe dokumentowanie zajęć w dziennikach.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: wpisy w dzienniki zajęć
▪ Prowadzenie i tworzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć,
WOPFU).
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: wpisy w dzienniki zajęć, WOPFU
5.Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych
z uwzględnieniem potrzeby uczniów.
▪ Prowadzenie koła terapeutycznego ,,Terapia ręki’’.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
6.Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach dostosowanych do
potrzeb i możliwości uczniów.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć
▪ Stosowanie na zajęciach narzędzi rozwijających twórczość uczniów
(np. programy graficzne do rysowania, edytory itp.).
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć
▪ Łączenie nowych zagadnień w procesie dydaktycznym z
zainteresowaniami uczniów, w celu podnoszenia motywacji do
podejmowania wysiłku poznawczego.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

1.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
▪ Gromadzenie informacji o uczniach na podstawie dokumentacji ppp,
obserwacji, rozmów z rodzicami i wychowawcami.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Udział w posiedzeniach zespołu dokonującego okresowej
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: WOPFU
▪ Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem
i psychologiem szkolnym.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: wpisy w dziennikach zajęć
▪ Kontakty z rodzicami:
- indywidualne;
- przez e- dziennik.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: wpisy w dzienniki zajęć

2.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
▪ Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: dokumentacja ppp
▪ Dobieranie różnorodnych metod terapeutycznych, form pracy
dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów, sprzyjających ich
rozwojowi podczas prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć
▪ Motywowanie uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego do
podejmowania działań na rzecz zespołu klasowego szkoły,
środowiska lokalnego.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Organizowanie konkurów ogólnopolskich i szkolnych ze szczególnym
uwzględnieniem włączania uczniów o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: regulaminy konkursów, protokoły
3.Praca z uczniem zdolnym.
▪ Obserwacja uczniów i definiowanie ich specjalnych potrzeb.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: notatki
▪ Zaplanowanie działań dydaktycznych służących rozwijaniu
zainteresowań i uzdolnień (przygotowanie dodatkowych
kart pracy, itp.).
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: zbiór materiałów dydaktycznych
▪ Prowadzenie zajęć dodatkowych (koła zainteresowań).
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w codziennej pracy metod aktywizujących ucznia.
1.Wdrażanie nowatorskich metod i form pracy
▪ Udział w szkoleniach dotyczących aktywizujących i nowatorskich
metod nauczania.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: zaświadczenia
▪ Stosowanie aktywizujących i nowatorskich metod nauczania
poznanych na szkoleniach.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć
2. Wykorzystywanie metod aktywizujących na zajęciach.
▪ Stosowanie w pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu,
poznawaniu (np. mapa myśli, lapbook, elementy arteterapii,
bajkoterapii, terapii ręki, muzykoterapii, gry i zabawy
dydaktyczne), a także odwoływanie się do zainteresowań
uczniów w celu podnoszenia motywacji do podejmowania wysiłku
poznawczego.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

1.Współpraca z opiekunem stażu.
▪ Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, omawianie ich i
wdrażanie wniosków do dalszej pracy.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć
2.Planowanie pracy i ocena skuteczności podejmowanych działań.
▪ Opracowanie własnych konspektów zajęć, kart pracy, materiałów i
pomocy dydaktycznych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć, pomoce dydaktyczne
▪ Stosowanie krótkich form zbierania informacji zwrotnych po
zajęciach (np. walizka-kosz i biała plama, strzał do tarczy).
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć
▪ Analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację
funkcjonowania uczniów, wyciąganie wniosków do dalszej
pracy.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: notatki

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

1.Prowadzenie zajęć otwartych.
▪ Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli - innowacyjne metody
pracy z dzieckiem.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć
2. Opracowanie i udostępnienie autorskich materiałów dydaktycznych
do wykorzystania przez innych nauczycieli.
▪ Dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas
doskonalenia zawodowego z nauczycielami w ramach WDN.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Udostępnianie własnego warsztatu pracy nauczycielom.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Wymiana doświadczeń, przygotowanie materiałów w ramach spotkań
zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: materiały pisarskie, pomoce dydaktyczne

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznawanie struktury i problemów środowiska lokalnego.
▪ Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: notatki
▪ Obserwacja uczniów w kontaktach z rówieśnikami.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów
przy współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Kontakty z rodzicami:
- indywidualne;
- przez e-dziennik.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: wpisy w dziennikach zajęć

2.Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów.
▪ Organizowanie/współorganizowanie wydarzeń, akcji szkolnych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: zdjęcia strona internetowa szkoły.
▪ Organizowanie/współorganizowanie akcji charytatywnych. Włączanie
uczniów do udziału w akcjach charytatywnych organizowanych na
terenie szkoły na rzecz ludzi i zwierząt.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: zdjęcia-strona internetowa szkoły
3. Pedagogizacja rodziców.
▪ Prowadzenie spotkań z rodzicami na tematy dotyczące metod pracy
z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego w tym udzielanie
wsparcia i praktycznych wskazówek rodzicom.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
4. Współpraca z rodzicami.
▪ Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez pogadanki,
informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie, strona internetowa szkoły
▪ Udzielanie informacji o postępach i trudnościach uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Włączanie rodziców w organizację wydarzeń i uroczystości
klasowych oraz szkolnych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: zdjęcia-strona internetowa szkoły

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1.Analizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
▪ Analiza:
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018
r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm).
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: plan rozwoju zawodowego
2. Stosowanie przepisów oświatowych.
- Zapoznanie się z aktami prawnymi dot. funkcjonowania szkoły i
jego zmianami (ustawami i rozporządzeniami MEN).
- Stosowanie postanowień ustaw i rozporządzeń oraz procedur w
różnych sytuacjach zawodowych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: notatki
§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
1.Doskonalenie w zakresie stosowania TIK.
▪ Poznanie kolejnych narzędzi informatycznych i multimedialnych
przydatnych w pracy nauczyciela.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: notatki
2. Wykorzystywanie programów komputerowych, Internetu
w praktyce szkolnej.
▪ Korzystanie ze stron internetowych o tematyce pedagogicznej.
Poszukiwanie inspiracji, nowych pomysłów twórczych do pracy z
uczniami.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
▪ Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami przez e-dziennik,
pocztę elektroniczną.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna
▪ Przygotowywanie materiałów dydaktycznych z użyciem różnych
programów.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: zbiór materiałów dydaktycznych
▪ Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, programów
multimedialnych, Internetu, gier i zabaw edukacyjnych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: konspekty zajęć
▪ Przygotowywanie materiałów na stronę internetową szkoły.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: strona internetowa szkoły
3.Wykorzystywanie komputera i Internetu do czynności związanych z
odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
▪ Sporządzenie wniosku o otwarcie stażu oraz planu rozwoju
zawodowego.
Termin: IX 2020
Uwagi o realizacji: wniosek, plan rozwoju zawodowego
▪ Przygotowanie prezentacji multimedialnej - dorobku zawodowego za
okres stażu.
Termin: zakończenie stażu
Uwagi o realizacji: prezentacja multimedialna
▪ Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego - pozyskiwanie
wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez portale internetowe
poświęcone awansowi.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: notatki
▪ Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans
poprzez fora internetowe na portalach edukacyjnych.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: sprawozdanie
4. Dokumentowanie efektów własnej pracy - publikacje
w Internecie.
▪ Przygotowanie informacji z zakresu ppp na stronę internetową
szkoły przy wykorzystaniu wirtualnej tablicy PADLET.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: strona internetowa szkoły
▪ Publikowanie własnych narzędzi pracy (np. planu rozwoju
zawodowego, innowacji pedagogicznych, konspektów zajęć,
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego itp.) na
portalach poświęconych edukacji.
Termin: okres odbywania stażu
Uwagi o realizacji: zaświadczenia

Podpis nauczyciela

Podpis opiekuna stażu

Podpis oraz pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.