X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45381
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Edyta Kania
Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2023r.
Opiekun stażu: ...................

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 1574)

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWY:
1.Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola.
3.Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych .
4.Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

I. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
1. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
• Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
2.Napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i prezentacji dorobku.
3. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
II.Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego
1. Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach, organizowanych przez firmy zewnętrzne.
2. Udział w szkoleniach w ramach WDN.
3. Samokształcenie (czytanie literatury związanej z pracą nauczyciela, publikacji, artykułów o tej tematyce, obserwacja pracy innych nauczycieli).
4. Doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez tworzenie i wykorzystywanie materiałów i pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia poziomu atrakcyjności zajęć.
III. Publikacje własnych prac
1. Publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym.
2. Publikacja scenariuszy z wybranych wydarzeń przedszkolnych na portalu edukacyjnym.

IV. Realizacja zadań dodatkowych
1. Prowadzenie fanpagu przedszkola na Facebook’u.
2. Współorganizowanie konkursów i przeglądów wewnątrzprzedszkolnych.
3. Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych.
4. Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej.
V. Udział w ciekawych programach i projektach.
VI. Współpraca z opiekunem stażu
1. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu.
2. Konsultacje dotyczące treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.
3. Ustalenie harmonogramu i tematyki zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora.
4.Ustalenie sposobu dokumentowania współpracy.
5. Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz omówienie ich.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej

I Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci
1.Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, analiza i wdrażanie wniosków do pracy.
2.Analiza opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
3.Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci
II.Uwzględnienie wyników obserwacji przy planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej.
1.Indywidualizacja pracy na zajęciach.
2.Praca indywidualna z dziećmi w celu rozwijania zainteresowań i zdolności.
3.Praca indywidualna z dziećmi, mającymi trudności w określonych obszarach rozwoju.
IV.Praca z dzieckiem z trudnościami
1. Konsultacje z rodzicami w celu przedstawienia swoich spostrzeżeń i zaleceń.
2. Pisanie opinii o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu na prośbę rodziców.
3. Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
V. Praca z dzieckiem zdolnym
1.Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich, sportowych, itp..
2.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w celu rozpoznawania zainteresowań dzieci.
3.Organizowanie pracy indywidualnej na podstawie opracowanego planu.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących dziecko

I. Wykorzystywanie metod aktywizujących podczas zajęć
1. Gry dydaktyczne – gry planszowe, domino, dobieranki, memo obrazkowe, itd.
2. Zabawy integracyjne – zabawy w kole, zabawy budujące zaufanie do drugiej
osoby, zabawy pomagające nawiązać kontakt z innymi dziećmi, zabawy relaksacyjne w parach, zabawy z muzyką.
3. Elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – łączenie w zabawie
ruchu, dotyku i muzyki. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz zaufania do drugiej osoby.
4. Elementy Metody Dobrego Startu – zabawy rozwijające funkcje językowe i spostrzeżeniowe.
5. Zabawy paluszkowe – stosowane w celu rozwijania motoryki małej oraz jako
technika integracyjna.
6. Elementy muzykoterapii – eliminowanie napięć emocjonalnych oraz rozwijanie zdolności muzycznych poprzez ćwiczenia fonacyjne, oddechowe, z instrumentami, słuchanie różnych gatunków muzyki, łączenie muzyki z innymi środkami wyrazu (taniec, ruch, gest, plastyka, itp.).
7. Burza mózgów – stosowana podczas rozpoczęcia nowego tematu oraz w celu utrwalenia informacji lub rozwiązania jakiegoś problemu.
8. Metoda symulacji – przedstawianie ruchem, słowem i gestem w bezpiecznych warunkach określonych sytuacji i zachowań w celu utrwalenia zdobytej wiedzy - scenki sytuacyjne, elementy dramy.
9.Metoda projektu - eksperymenty, doświadczenia i zabawy badawcze.
11.Bajkoterapia – wplatanie w zajęcia bajek, wierszy i opowiadań relaksacyjnychoraz pomagających w rozwiązaniu bieżących problemów dzieci (wykluczenie
z grupy, nieśmiałość, lęki, itp.) – bajki terapeutyczne.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

I. Analiza wyników obserwacji pedagogicznych
i diagnozy pod kątem efektywności pracy
1.Sporządzanie arkuszy samooceny oraz sprawozdań z pracy wychowawczo-dydaktycznej w danym semestrze oraz sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego. 2 razy w roku szkolnym
2.Wysnuwanie wniosków do dalszej pracy i wyznaczanie sobie celów.
3.Analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania dzieci.
4.Sukcesy dzieci w konkursach, przeglądach.
5.Rozmowy z rodzicami. Cały okres stażu
II. Dokonywanie autorefleksji działań edukacyjnych
1.Autorefleksja po każdym przeprowadzonym zajęciu.
2.Rozmowy na temat przeprowadzanych zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli.
3.Ewaluacja zajęć przez dzieci biorące w nim udział
III. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego

I. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń 1. Przekazywanie informacji zdobytych podczas szkoleń innym nauczycielom w ramach WDN.
2.. Dzielenie się materiałami uzyskanymi podczas szkoleń.
3. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas szkoleń na zajęciach koleżeńskich i hospitowanych.
II. Dzielenie się swoimi zasobami
1. Udostępnianie innym nauczycielom pomocy dydaktycznych, plansz, ilustracji, kart pracy itp..
2. Udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
3. Udostępnianie nauczycielom informacji i materiałów na temat wybranych projektów, programów i innych przedsięwzięć oraz zachęcanie do wzięcia w nich udziału.
4. Publikacja scenariuszy z wybranych wydarzeń przedszkolnych i zajęć otwartych na portalach edukacyjnych.

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

I. Poznanie środowiska rodzinnego wychowanków i ich problemów oraz współpraca z rodzicami
1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.
2. Kontakty z rodzicami – zebrania i konsultacje indywidualne.
3. Zapoznanie z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Konsultacje z innymi nauczycielami.
5. Indywidualne rozmowy z dziećmi.
II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dziecka, wynikających z problematyki środowiska rodzinnego
1. Analiza wniosków z obserwacji pedagogicznej w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci.
2. Stosowanie różnorodnych metod i form aktywizujących podczas pracy z dzieckiem z uwzględnieniem grupy wiekowej, różnic rozwojowych oraz zainteresowań.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
III. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Współorganizowanie konkursów i przeglądów wewnątrzprzedszkolnych.
2. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne placówki (według aktualnej oferty).
3. Organizacja uroczystości przedszkolnych (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Pluszowego Misia, itp.) oraz zajęć otwartych dla rodziców.
IV. Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego, odwoływanie się do autorytetów i ogólnie akceptowanych wartości
1. Wprowadzanie w grupie ogólnych zasad i norm, egzekwowanie przestrzegania ich.
2. Prowadzenie z dziećmi zabaw relaksacyjnych oraz pozwalających na rozładowanie napięć emocjonalnych.
3. Stosowanie w pracy metod bajkoterapii, muzykoterapii itd.
4.Zachęcanie dzieci do udziału w akcjach charytatywnych, np., zbiórka nakrętek, itp. Cały okres stażu
V. Edukacja prozawodowa
1. Przybliżenie dzieciom podczas zajęć edukacyjnych wybranych zawodów.
2. Zapraszanie rodziców do przedszkola w celu prezentacji swojego zawodu.
3. Wycieczki do różnych miejsc pracy.
V. Kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych
1.Zajęcia edukacyjne rozwijające wiedzę na temat naszego kraju, jego symboli oraz swojego miasta.
2.Zapoznawanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi np. ze Świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem, Narodowym Świętem Niepodległości, itp. (np. podczas zajęć edukacyjnych oraz uroczystości przedszkolnych).
VI. Edukacja proekologiczna
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, uświadamiających dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne.
2.Wykorzystywanie odpadków (butelek, kartonów, papierowych rolek, itd.) do prac plastycznych.
VII. Edukacja prozdrowotna
1.Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania oraz potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia.
2. Uświadamianie dzieciom szkodliwych skutków zbyt częstego korzystanie z telewizora, telefonu lub komputera.
3.Codzienne prowadzenie zajęć ruchowych.
4. . Edukacja prozdrowotna rodziców – wywieszanie na tablicy dla rodziców artykułów na temat zdrowego stylu życia.

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
I. Zastosowanie procedury awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego :
-Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.z 2018 r. poz. 967)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Napisanie planu rozwoju zawodowego.
3. Napisanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego. Koniec danego roku szkolnego
II. Prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela
1.Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. 2017 poz. 1646 (z późniejszymi zmianami).
2. Analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( z późniejszymi zmianami).
3. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
4.. Prawidłowa dokumentacja w dzienniku zajęć
5.Opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6. Prowadzenie obserwacji dzieci 4 letnich i wypełnianie arkuszy obserwacji. Cały okres stażu
III .Analiza przepisów związanych
z funkcjonowaniem przedszkola Analiza takich dokumentów jak:
1. Ustawa z dnia 07.09.1991r. O systemie oświaty (z późniejszymi zmianami).
2. Statut Publicznego Przedszkola „Pluszowy Mis” w Żelechowie.
3. Koncepcja przedszkola i jej modyfikacje.
IV. Przestrzeganie praw dziecka i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem
1.Upowszechnianie praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach dziecka (Dz.U.199.120.526 z późniejszymi zmianami) oraz w razie konieczności postępowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz.1245
V. Aktualizowanie znajomości przepisów regulujących pracę przedszkola
1. Systematyczne śledzenie zmian zachodzących w prawie.
2. Śledzenie literatury fachowej.
3. Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

I. Wykorzystanie komputera i innych narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej
1. Korzystanie z tablicy multimedialnej podczas zajęć dydaktycznych.
2. Tworzenie prezentacji multimedialnych dla dzieci o określonej tematyce.
3. Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej tabletu i laptopa w celu wzbogacanie zajęć (odtwarzanie muzyki, filmów edukacyjnych, dźwięków, itp.).
4. Opracowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy itp.
5. Przygotowywanie i obróbka graficzna plakatów, informacji, zaproszeń, ogłoszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań.
6. Korzystanie z ciekawych stron , blogów i portali na temat edukacji przedszkolnej.
7. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
II. Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz dotyczącej awansu zawodowego 1. Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
3. Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu.
III. Sporządzanie planów pracy, sprawozdań z pracy dydaktyczno-wychowawczej, arkuszów, itp. w wersji elektronicznej.
4. Prowadzenie fanpagu przedszkola na Facebook’u (umieszczanie zdjęć, informacji, plakatów, itp.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.