X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45376
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
( z uwzględnieniem Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r w sprawie sposobu uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
oraz rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ).

Imię i nazwisko: Urszula Czarnecka
Nazwa i adres placówki: Przedszkole nr 194 ul. Walerego Sławka 7; 02-495 Warszawa
Dyrektor placówki: mgr Renata Trzepizur
Zajmowanie stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Posiadane wykształcenie: Wyższe magisterskie, specjalność edukacja elementarna
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2020r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2023r.

CEL GŁÓWNY:
-Uzyskanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
-Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
-Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
-Podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych;
-Osobisty rozwój;
-Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących dzieci oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
-Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego, rozporządzeniami dotyczącymi awansu zawodowego

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego -Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego
-Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
-Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
-Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, webinariach, konferencjach, radach szkoleniowych,
4. Wykorzystywanie w pracy z dziećmi różnorodnych metod aktywizujących dostosowanych do celów i tematyki zajęć - Wykorzystywanie na zajęciach nowatorskich metod:
• Ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone,
• metoda projektów
• metody badawcze, doświadczenia, eksperymenty
• dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
• Dyscyplina bez nakazów
• Techniki relaksacyjne
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne – wystawa prac przed przedszkolem
-Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych wystąpieniach, festiwalach, akcjach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich dzieci. Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w konkursach.

5. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych oraz urządzeń informatycznych
- Prowadzenie zajęć przy użyciu tablicy interaktywnej
- Wykorzystanie w pracy z dziećmi komputera, tabletu, telefonu, aparatu itd.
6. Wykorzystanie technologii informatycznej do komunikowania się z dziećmi, rodzicami, dyrektorem i innymi nauczycielami -Używanie poczty elektronicznej
-Komunikowanie się za pomocą komunikatorów takich jak: Zoom, WhatsApp, Messenger,
-Wysyłanie wiadomości za pomocą telefonu, e-meila, fb
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
7. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w przygotowaniu się do zajęć oraz prowadzeniu dokumentacji nauczyciela
- Wyszukiwanie w Internecie inspiracji do zajęć z dziećmi
- Wykorzystanie programów graficznych( Paint PowerPoint) , muzycznych do nagrywania podkładów muzycznych do pracy z dziećmi
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych dla dzieci korzystając z komputera
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych pracy dydaktyczno- wychowawczych za pomocą komputera
-Przygotowanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń przy użyciu komputera
8. Wykonywanie czynności dodatkowych -Współtworzenie tablicy informacyjnej dla rodziców
§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
1. Dzielenie się z nauczycielami przedszkola wiedzą zdobytą w czasie szkoleń
- Przygotowanie referatów, warsztatów, prezentacji i przedstawienie radzie pedagogicznej
-Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki (Książki, czasopisma).
2. Opracowanie „Planu rozwoju zawodowego” nauczyciela mianowanego
- Udostępnienie „Planu rozwoju zawodowego” nauczyciela mianowanego dla nauczycieli przedszkola oraz udostępnienie planu na portalu internetowym
3. Dzielenie się swoimi zasobami
-Opracowanie i udostępnianie do wykorzystywania materiałów edukacyjnych, dekoracji, scenariuszy uroczystości, zajęć
4. Współpraca z prowadzeniem Strony Fb przedszkola
- Aktualizacja informacji , ogłoszeń dla rodziców na stronie Fb przedszkola
-Systematyczne umieszczanie zdjęć dzieci z wyznaczonych grup

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Podjęcie współpracy z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku
• Podjęcie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa ( Straż pożarna, policja),
• Podjęcie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz zdrowia ( sanepid),
• Podjęcie współpracy z przedszkolami, instytucjami kultury: w tym: Domy Kultury,
• Współpraca z Dziennym Domem Pobytu Seniora w Ursusie,
• Współpraca z logopedą i psychologiem pracującym na terenie przedszkola
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Ursusie
• Podjęcie współpracy ze schroniskami zwierząt,
2. Koordynowanie działań charytatywnych, ich organizacja na terenie przedszkola i w najbliższym środowisku -Udział w akcjach: Góra grosza, zbiórka nakrętek, zbiórka baterii
-Udział w zewnętrznych profilaktycznych programach zdrowotnych i ekologicznych

3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym - Opracowanie planu współpracy z rodzicami
- Organizowanie spotkań, uroczystości, zebrań i warsztatów z rodzicami
- Pedagogizacja rodziców
-Zorganizowanie teatru, przygotowanie przedstawienia dla dzieci z okazji ich święta
-Organizacja konkursów o różnorodnej tematyce
- Systematyczne konsultacje z rodzicami
-Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- Włączanie rodziców do organizowani i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
4. Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą
-Kontynuowanie akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”
-Zorganizowanie „ Wieczoru z bajką” z udziałem rodziców
-Zorganizowanie integracji międzypokoleniowej z udziałem seniorów, dziadków pt. „Seniorzy czytają dzieciom”
5. Organizacja uroczystości przedszkolnych -Zorganizowanie projektu w grupie pt. „ Kolorowe dni w przedszkolu”
-Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych np. Dzień przedszkolaka, Andrzejki, Dzień Dziecka

6. Organizacja uroczystości o zasięgu miejskim -Współorganizacja akcji proekologicznych, happeningów
- Udział w kampaniach promujących zdrowy tryb życia
§ 8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- Opracowanie i wdrożenie własnego Programu
§ 8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela- doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także nauczyciela- konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu -Przygotowanie stosownych dokumentów
-Prowadzenie zajęć w obecności stażysty
-Obserwacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę
-Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć
-Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych -Przygotowanie stosownych dokumentów
-Prowadzenie zajęć w obecności studentów
-Obserwacja zajęć prowadzonych przez studentów
-Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć
3. Praca w zespole nauczycieli. -Przewodnicząca zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej
-Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń
-Realizacja przydzielonych zadań
-Współtworzenie wymaganej dokumentacji
-Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.