X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45364
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Główne kierunki rozwoju w okresie stażu:

1)podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej;
2)realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;
3)pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

§8 ust. 3 pkt 1 umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
1.Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
a) Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych:
b) Czytanie literatury fachowej.
c) Udział w webinariach, szkoleniach.
2. Stosowanie nowoczesnych metod pracy:
a) Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania: burza mózgów, dyskusja panelowa, gry dydaktyczne, drama.
b) Prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy naukowych: prezentacje multimedialne, tworzenie filmów, animacji, komiksów, krzyżówek puzzli.
c) Używanie aktywizujących form pracy na lekcjach: praca w grupach, praca w parach.
d) Korzystanie w czasie zajęć z rzutnika multimedialnego, komputera, dziennika internetowego, tablicy multimedialnej, smartfonów.
3. Diagnozowanie możliwości ucznia:
a) Badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące na wejściu (diagnoza z języka angielskiego przeprowadzana w klasach pierwszych technikum).
b) Badanie umiejętności i sprawności językowych uczniów
(regularne przeprowadzanie sprawdzianów i kartkówek).
c) Diagnoza sprawdzająca umiejętność czytania ze zrozumieniem w klasach maturalnych.
d) Analiza wyników nauczania poprzez sporządzanie raportów
z rytmiczności oceniania.
e) Poznawanie opinii uczniów za pomocą narzędzia Multimeter w aplikacji Padlet.
4. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu oraz aplikacji elektronicznych:
a) Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem programu ePanel oraz programów i serwisów internetowych (YouTube, Netflix).
b) Używanie na lekcjach aplikacji internetowych: kahoot, quizzlet, wordwall. wakelet.
c) Korzystanie z nowoczesnych komunikatorów głosowo- tekstowych do prowadzenia zajęć zdalnych: zoom, discord, facebook.

§8 ust. 3 pkt 23) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1.Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego:
a) Przeprowadzenie szkolenia nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego. Szkolenie dotyczące pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
b) Prezentacja wyników i analiza matury z języka angielskiego.
2. Przeprowadzenie zajęć otwartych:
a) Przeprowadzenie lekcji otwartej ramach programu kompleksowego wspomagania dolnośląskich szkół.
b) Przeprowadzenie 3 zajęć otwartych dla nauczycieli oraz ich omówienie.
c) Konsultacje z nauczycielami.
3. Publikacja materiałów dydaktycznych w internecie:
a) Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na ogólnopolskiej facebookowej grupie: Nauczyciele języka angielskiego, w serwisie internetowym edux.pl
b) Publikacja własnych materiałów dydaktycznych na platformach edukacyjnych.

§8 ust. 3 pkt 33) poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:
1. Organizacja konkursów międzyszkolnych:
a) Przygotowywanie uczniów do olimpiady z języka angielskiego.
b) Przeprowadzenie w szkole olimpiady z języka angielskiego w klasach technikum.
2. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce:
a) Przygotowywanie IPETów dla uczniów z orzeczeniami
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, monitorowanie ich postępów w nauce, udzielanie pomocy w nauce.
b)Pomoc uczniom z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dostosowanie metod nauczania do potrzeb uczniów.
3. Udział z uczniami w akcjach charytatywnych:
a) Udział w akcjach charytatywnych z udziałem szkolnego koła wolontariatu.
b) Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci:
a)udział wolontariuszy w zbiórce karmy dla zwierząt dla schroniska dla zwierząt.
b)udział w akcjach i konkursach organizowanych przez TPD.
c)Zbiórka żywności dla potrzebujących.
4.Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
a) Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki, udział w:
a)warsztatach metodycznych;
b)szkoleniach i kursach doskonalących, webinariach;
c)konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego
d)udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych w placówce i poza nią.
5. Współpraca z instytucjami:
a) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży (MONAR, Policja, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).
6. Przekazywanie dziedzictwa kulturalnego:
a) Współpraca z biblioteką szkolną, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.
b) Uczestnictwo w akademiach szkolnych.
c)Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej- wyjścia do kina i teatru.
d)Przeprowadzenie zajęć lekcyjnych dotyczących kultury krajów anglojęzycznych.

§8 ust. 3 pkt 4 c) uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym:
1.Opanowanie drugiego języka obcego na poziomie średnio-zaawansowanym.
§8 ust. 3 pkt 4 d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji:
1.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
a)Opracowanie planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego i publikacja planu w internecie na serwisie www.edux.pl
2. Opracowanie pracy autorskiej.
a) Opracowanie artykułów i opublikowanie w czasopismach branżowych.
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.