X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45291
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego ze zmianami na dzień 1 września 2019r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Beata Kompanowska

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2019 r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2022 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2019 r.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. - Złożenie wniosku o rozpoczęcie staż .
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2019 r.

Cały okres stażu
Maj 2022 r.

3. Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej - Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analiza własnej pracy.
- Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć.
- Analiza wyników sprawdzianów po kl. III, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Cały okres stażu

II semestr 2020/ 2021

4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności
w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły ( warsztaty metodyczne, szkolenia, kursy doskonalące, konferencje).
- Korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
-Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych.
- Wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Na bieżąco

Cały okres stażu

Na bieżąco

5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
- Prowadzenie konsultacji, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, wyrównawczych, kółek.
- Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. W miarę potrzeb
Cały okres stażu
6. Doskonalenie umiejętności i stosowania w pracy technologii komputerowej - Korzystanie z e- konferencji. organizowanych przez wydawnictwa.
- Korzystanie z programów komputerowych, encyklopedii multimedialnych.
- Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera, kreatorów kartkówek, dyplomów.
- Prowadzenie dziennika Librus
Na bieżąco

Cały staż

Na bieżąco
7. Zastosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela.
- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej.
- Publikacja własnych materiałów na stronie internetowej szkoły.
- Korzystanie z portali diagnostycznych wydawnictw szkolnych Cały staż
8. Zastosowanie technologii komputerowej i Internetu w pracy z uczniami. - Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i programów edukacyjnych oraz tablicy interaktywnej oraz e- podręczników.
- Opracowywanie prezentacji na zajęciach z uczniami.
Cały staż

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. - Prowadzenie i udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
- Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
- Prowadzenie lekcji, obserwacji koleżeńskich dla nauczycieli.
- Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.

Cały staż
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów oraz nauczycielami współorganizującymi kształcenie.
- Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów. W miarę potrzeb
3. Rozpoznawanie i
rozwiązywanie
problemów
opiekuńczo - wychowawczych.
- Realizowanie zadań wychowawczych: współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, z innymi wychowawcami i nauczycielami. Cały staż

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Organizowanie wyjść, wycieczek, wypoczynku dzieci pomagających w realizacji podstawy programowej. - Organizowanie wycieczek.
- Organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum jako spotkania z kulturą.
- Wycieczki, wyjścia krajoznawcze, imprezy, zabawy, ciekawej formy spędzania czasu. Cały staż

Cały staż
2. Uwzględnienie w pracy dydaktyczno – wychowawczej potrzeb uczniów. Prowadzenie zajęć dodatkowych:
- Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze czy inne specjalistyczne dla uczniów mających problemy w nauce, czy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rewalidacyjne).
- Gimnastyka korekcyjna. Cały staż
3. Prezentowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym. - Przygotowanie dzieci do występów, imprez klasowych, szkolnych (rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Nauczyciela, pasowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, spotkanie opłatkowe, bal karnawałowy, dyskoteka dla kl.3, Dzień Kobiet, ) Cały staż

Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych
4. Współpraca ze szkolną higienistką. - Pogadanki, prelekcje na temat zdrowego stylu życia, dbania o higienę. Fluoryzacja. Cały staż
5. Współpraca z nauczycielem współorganizującym kształcenie i innymi nauczycielami. - Korelacja działań i zadań dydaktyczno – wychowawczych. Integrowanie zespołu klasowego, zabawy. Cały staż
6. Systematyczne i aktywna współpraca z rodzicami uczniów. - Pedagogizacja rodziców – tematyka .Prowadzenie spotkań ogólnych z rodzicami i indywidualne spotkania
z rodzicami uczniów. Współpraca przy organizacji klasowych i szkolnych imprez i uroczystości. Cały staż
7. Współpraca z lokalnymi instytucjami. - Współpraca z pobliskimi przedszkolami – prowadzenie zajęć w ramach dni otwartych.
- Współpraca z Domami Kultury oraz okoliczną gminą w celu zorganizowania konkursów. Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych
- Opracowanie i wdrożenie własnego programu czytelniczego dla I- etapu edukacji/ innowacji pedagogicznej 2020/2021

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 3 pkt. 4b

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych. - Przygotowanie stosownych dokumentów.
- Prowadzenie zajęć w obecności praktykanta.
- Zapoznanie z dokumentacją obowiązującą w szkole. Okres stażu
2. Pełnienie funkcji koordynatora projektu Przyjaciele Zippiego oraz programów realizowanych dzięki współpracy
z Fundacją Uniwersytet Dzieci.
- Prowadzenie zajęć zgodnie z programem.
- Realizacja tematyki.
- Dostosowywanie kart pracy. Rok szkolny 2019/ 2020

Rok szkolny 2019/ 2020, 2020/ 2021,
2021/ 2022

3.
Pełnienie funkcji koordynatora akcji charytatywnej.
- Koordynowanie akcji charytatywnej "Szlachetna paczka”.
- Włączanie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym: zbieranie artykułów spożywczych i przemysłowych dla osób potrzebujących, zbieranie nakrętek plastikowych dla chorych dzieci.
- "Sprzątanie świata". Zachęcanie do zbierania puszek i zużytych baterii.
Cały okres stażu

• Plan rozwoju ma formę otwartego projektu i może ulec modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi , które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.