X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45274
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opiekun stażu: ........................................
Data rozpoczęcia stażu: ........................................
Data zakończenia stażu: ........................................
Pani........., nauczycielka przyrody w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sułkowicach, ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu trwającego 9 miesięcy rzetelnie spełniała wymagania oraz sumiennie wykonywała zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, zawarte w opracowanym, konsultowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.
Systematycznie gromadząc odpowiednią dokumentację, w terminie wywiązywała się z realizacji poszczególnych zadań. Zapoznała się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły, w tym: przeanalizowała dokumentację szkolną i opanowała sposoby jej prowadzenia, zapoznała się z regulaminami i procedurami postępowania, przestrzegała i egzekwowała normy zawarte w dokumentach obowiązujących w szkole, m.in. prawidłowo wdrażała Wewnątrzszkolny System Oceniania, poznała przepisy prawa oświatowego oraz przepisy prawne dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole.
Pani .......... doskonaliła umiejętność prowadzenia i analizowania zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły. Uczestniczyła jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu (1 godzina w miesiącu), po których prowadziła konsultacje z opiekunem stażu na temat obserwowanych zajęć. Ponadto obserwowała zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli. Prowadziła również własne zajęcia w obecności opiekuna stażu (1 godzina w miesiącu), dokładnie planując proces dydaktyczny, w tym stosując obowiązujące w szkole zasady oceniania, indywidualizację nauczania i aktywizujące metody pracy. Ponadto, właściwie konstruowała scenariusze lekcji, trafnie dobierała poziom trudności zadań do możliwości edukacyjnych uczniów oraz przygotowywała własne pomoce dydaktyczne do osiągnięcia poszczególnych celów lekcji. Formułowała też odpowiednie wnioski, trafnie oceniała swoje mocne i słabe strony, była otwarta na sugestie opiekuna stażu. Udoskonaliła w ten sposób swój warsztat pracy.
Stażystka uczestniczyła w radach szkoleniowych oraz wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębiając swoją wiedzę merytoryczną i metodyczną, kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz umiejętności interpersonalne. Zdobyte wiadomości i wykształcone umiejętności wykorzystywała do sprawnej realizacji planu rozwoju oraz podczas swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami. Ponadto, podjęła próby samokształcenia poprzez studiowanie fachowej literatury i wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.
Pani ........ poznała środowisko uczniów, ich problemy oraz doskonaliła umiejętność współpracy z uczniami i rodzicami, m.in. poprzez rozmowy indywidualne, obserwacje własne, konsultacje z wychowawcami i pedagogiem szkolnym, wspólny udział w uroczystościach i zabawach szkolnych. Wykazywała się serdecznością i zrozumieniem w relacjach nauczyciel-uczeń oraz nauczyciel-rodzic, dbając o dobro uczniów. Brała aktywny udział w spotkaniach Zespołu wychowawczego klas IV - VII. Efektywnie i bezkonfliktowo współpracowała również z członkami Rady Pedagogicznej.
Po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego i harmonogramu przebiegu stażu, mogę stwierdzić, iż pani .........właściwie wykonała swoje zamierzenia oraz prawidłowo je udokumentowała. W trakcie stażu wykazała się zainteresowaniem zarówno w dziedzinie nauczania, jak i wychowania oraz otwartością na nowe wyzwania stawiane przez szkołę. Rzetelnie i terminowo wykonywała powierzane jej obowiązki, zachowując przy tym postawę pełną kultury i chęci samorealizacji.

Na podstawie własnych obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku zawodowego proponuję pozytywną ocenę dorobku za okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.