X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45263
Przesłano:

Rola doradcy zawodowego w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych. Od trafnego dopasowania zdolności, zainteresowań, cech psychicznych i możliwości fizycznych jednostki do wykonywanego przez nią zawodu zależy jej powodzenie w życiu, nie tylko zawodowym, ale i społecznym. Aby wybór zawodu był trafny i odpowiadał możliwościom psychofizycznym człowieka powinien poprzedzać go proces doradztwa zawodowego.
Doradztwo zawodowe realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne jest formą procesu edukacyjnego mającego na celu pomaganie uczniom szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w planowaniu i budowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej.

Celem działania doradcy zawodowego jest:
• przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia w oparciu o osobiste predyspozycje zdrowotne, osobowościowe, intelektualne, edukacyjne, materialne, potrzeby rynku pracy i dostępną ofertę edukacyjną szkół i uczelni wyższych,
• pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w poszukiwaniu alternatywnych możliwości kształcenia,
• przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: egzaminy, bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,
• przygotowanie ucznia do roli pracownika,
• przekazywanie informacji o szkołach, o zawodach na rynku pracy,
• zachęcanie ucznia do śledzenia ogólnych trendów zawodowych przewidywanych na rynkach pracy w najbliższej przyszłości,
• pomoc w poznaniu potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach,
• kształtowanie w uczniu postawy otwartości na wiedzę i prezentowanie swojej osobowości,
• zachęcanie ucznia do rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
• przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
• pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,
• wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Realizacji powyższych celów służą następujące zadania:

• systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
• gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawo¬dowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
• wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:
– rynku pracy,
– trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
– wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach
– świata pracy,
– instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
– alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym.
• Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
• Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji,
• Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi działania doradcze: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.
Podstawowymi formami pracy doradcy zawodowego są:
-indywidualne porady zawodowe. Odbywają się w Poradniach Psychologiczno-Pedagoigcznych. W trakcie tych spotkań prowadzona jest rozmowa oraz badania diagnozujące osobowość, zainteresowania, uzdolnienia. Ich celem jest określenie predyspozycji zawodowych, a co za tym idzie wsparcie przy podejmowaniu decyzji odnośnie dalszego kierunku kształcenia oraz określaniu ścieżki kariery. W trakcie indywidualnych spotkań możliwe jest również uzyskanie informacji na temat:
• oferty szkół ponadgimnazjalnych i wyższych,
• poszczególnych zawodów (czynności zawodowe, wymagania psychofizyczne, szanse zatrudnienia, ścieżki kształcenia),
• rynku pracy,
• sposobów poszukiwania pracy,
• opracowywania dokumentów aplikacyjnych.
• przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,
• zakładania własnej działalności gospodarczej.

- grupowe porady zawodowe. Spotkania grupowe odbywają się w Szkołach oraz
w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
Do poradnictwa grupowego zaliczane są: zajęcia warsztatowe, prelekcje, spotkania informacyjne i szkoleniowe (uczniowie, rodzice, nauczyciele, specjaliści).
Tematyka zajęć dopasowana jest zawsze do potrzeb i oczekiwań odbiorców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.