X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45256
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr
nauczyciela mianowanego...
Miejskie przedszkole...

Rozpoczęcie stażu: 3 września 2018
Zakończenie stażu: 2 czerwca 2021

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy przedszkola.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1.Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
- korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.

2.Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń i programów multimedialnych. okres stażu
3. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i multimedialnej.
- tworzenie pomocy dydaktycznych,
- opracowywanie dokumentów,
- przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
okres stażu

4.Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi.
- komunikowanie się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej
- wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela w przedszkolu,
- wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert księgarni i wydawnictw oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych. okres stażu

5.Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
- umieszczanie zdjęć, ważnych informacji na stronie internetowej przedszkola Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi

1.Publikacja na portalach edukacyjnych
- publikacja zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
- publikacja przykładowych scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć.
wrzesień 2018
okres stażu

2.Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń,
- opracowanie referatów szkoleniowych na radach pedagogicznych uwzględniając potrzeby nauczycieli (według harmonogramu na dany rok szkolny).

3.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- organizacja spotkań z nauczycielami w sprawach ważnych, problemowych, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń,
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli,
- udostępnianie opracowanych konspektów, scenariuszy uroczystości, pomocy dydaktycznych,
- zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
- pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych,
- dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach Internetu.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Prowadzenie zajęć dodatkowych.
-prowadzenie koła plastyczne
rok szkolny 2019/2020
2.Udział w ogólnopolskich programach, akcjach oraz kampaniach społecznych promujących zdrowy tryb życia
- udział oraz wdrożenie projektu promującego zdrowy tryb życia wśród dzieci. okres stażu
3. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią.
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
- zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych,
- organizowanie wystaw wytworów dziecięcych w placówce i poza nią.
- organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów wynikających z planu uroczystości i imprez przedszkolnych na dany rok szkolny.

4.Współpraca z instytucjami. - współpraca z przedstawicielami policji, straży miejskiej w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy),
- współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami (promującymi higienę i zdrowy stylu życia),
- współpraca ze Szkołą i Biblioteką,
- zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów w ramach preorientacji zawodowej,
- współpraca z innymi instytucjami.
rok szkolny 2019/2020
5.Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym. - udział w akcjach charytatywnych.

rok szkolny 2018/2019
2019/2020
2020/2021
6.Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
- aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki, udział w:
• warsztatach metodycznych
• szkoleniach i kursach doskonalących
• konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego
- udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych w placówce i poza nią.

7.Udział w programach oraz projektach edukacyjnych – przedszkolnych i ogólnopolskich.
- realizacja zadań ujętych w programach oraz projektach edukacyjnych – prowadzenie dokumentacji, pisanie sprawozdań.
rok szkolny 2018/2019
2019//2020
2020/2021

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. a Rozporządzenia
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1.Opracowanie programu edukacyjnego.
- opracowanie i wdrożenie programu plastycznego.
rok szkolny 2019/2020
2.Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej
- opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej.
rok szkolny2019/2020
3.Opracowanie programu działań podnoszących kulturę pedagogiczną rodziców
- opracowanie i przeprowadzenie dla rodziców warsztatów.rok szkolny 2020/2021

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. b Rozporządzenia
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Zadanie

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub/i opiekuna praktyk studenckich. - pełnienie zadań opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego. okres stażu
2. Pełnienie funkcji koordynatora projektu - koordynowanie realizacji na terenie szkoły projektów zewnętrznych. rok szkolny 2019/2020

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. d Rozporządzenia
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym
lub w formie innej zwartej publikacji.
Zadanie
Forma realizacji Termin Uwagi
1.Opracowanie i opublikowanie artykułów w czasopismach branżowych. Przygotowanie oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz publikacja.
okres stażu

Mgr...

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.