X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45237
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego biegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Zuzanna Zięciak
Nazwa szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lutyni
Stanowisko: terapeuta pedagogiczny
Posiadane wykształcenie:
 dyplom licencjata na kierunku poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna;
 dyplom magistra na kierunku poradnictwo zawodowe i coaching kariery;
 dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
 studia podyplomowe z zakresu rewalidacji i terapii pedagogicznej (w trakcie).
Stopień obowiązku zawodowego: nauczyciel kontraktowy
II. STAŻ
Data rozpoczęcia stażu: 1.09. 2018
Data zakończenia stażu: 31.05.2021

III. CELE STAŻU:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
 pogłębianie wiedzy o zasadach funkcjonowania placówki
 uczestnictwo jako obserwator w lekcjach poglądowych prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz ich wspólne omawianie z prowadzącym;
 prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich;
 doskonalenie warsztatu zawodowego przez uczestnictwo w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego;
 nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole;
 nawiązanie i pogłębianie kontaktów z uczniami i rodzicami, poznanie ich problemów.

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 6. ust 1. pkt 1-4).
ZADANIA FORMY REALIZACJI, TERMINY I DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.

Zaplanowanie ścieżki kariery.
Poznanie i analizowanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Karty Nauczyciela
- Ustawy o systemie oświaty
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. 2018 poz. 1574

Poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego - wrzesień 2018

wrzesień 2018
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i jego rozpoczęcie stażu z dniem 1.09.2018 r.

Plan rozwoju zawodowego.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Rozmowa wstępna.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Omawianie przeprowadzanych i obserwowanych zajęć.
Opracowanie projektu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2018
W trakcie trwania stażu.

Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu, ustalenie zasad współpracy, określenie harmonogramu obserwacji zajęć.

Tworzenie arkuszy obserwacji zajęć, notatek własnych oraz scenariuszy zajęć. Cykliczne spotkania z opiekunem stażu i konsultacje indywidualne.

Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego - udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rewalidacji i terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki.
Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych - studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej, korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli .

W trakcie trwania stażu.
Wzbogacenie warsztatu pracy, nabycie nowych umiejętności. Potwierdzenia zdobytych kwalifikacji (dyplomy, certyfikaty).

Tworzenie własnego warsztatu pracy.

Poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi, gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości przedszkolnych, autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy.

W trakcie trwania stażu.
Zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie dokumentacji terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.

Opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, prowadzenie dzienników zajęć, analiza opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznych, konsultacje ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda).

W trakcie trwania stażu.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego na dany rok szkolny, dzienniki zajęć, notatki ze spotkań ze specjalistami.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań w formie referatów, scenariuszy, konspektów, notatek, protokołów, wytworów dzieci, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć

W trakcie trwania stażu.

Scenariusze i konspekty zajęć, dokumentacja, zaświadczenia.

Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju

maj 2021 - Sprawozdanie z realizacji stażu.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku.

maj 2021

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

2.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7. ust 2. Pkt 1 .)
ZADANIA FORMY REALIZACJI I TERMINY DOWODY REALIZACJI

Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów, ich sytuacji rodzinnej, problemów.

Bliższe poznanie ucznia i jego środowiska rodzinnego, systematyczna obserwacja i analiza możliwości dziecka, rozmowy indywidualne z uczniem, przeprowadzanie rozmów z rodzicami, gry i zabawy z zakresu dramy społecznej, współpraca ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą).

W trakcie trwania stażu.
Notatki, wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z dzieckiem.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych dzieci.

Prowadzenie w trakcie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych ćwiczeń wyciszających, relaksacyjnych, opracowywanie indywidualnych planów pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi oraz z dziećmi szczególnie uzdolnionymi. Poszukiwanie ciekawych metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w prasie pedagogicznej, Internecie. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań. Dostosowywanie pomocy dydaktycznych do możliwości percepcyjnych dzieci, wzbogacanie bazy pomocy własnych zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze.

W trakcie trwania stażu.

Indywidualne plany pracy, konspekty zajęć, zdjęcia wybranych pomocy dydaktycznych. Praca w zespole do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udział w spotkaniach zespołu, rozpoznawanie problemów dziecka, ustalanie zakresu w jakim dziecko wymaga pomocy, określanie form, sposobów i okresów udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

W trakcie trwania stażu.

Doradztwo zawodowe dla uczniów, współpraca z wychowawcami.

Konsultacje indywidualne z wychowawcami i uczniami – rozmowy na temat wyboru dalszej drogi kształcenia. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Promowanie wśród uczniów postawy do świadomego i odpowiedzialnego wyboru dalszej drogi kształcenia.

W trakcie trwania stażu.

Notatki własne. Prowadzenie gazetki z doradztwa zawodowego.

Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.

Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci, informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc, konsultacje i rozmowy indywidualne z rodzicami.

Współpraca ze
środowiskiem lokalnym.

Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami jako przedstawicielami potencjalnych miejsc pracy dla uczniów uczęszczających na zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Nawiązanie współpracy z wrocławskimi szkołami – organizowanie spotkań mających na celu przybliżenie uczniom charakterystyki danej placówki.

3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8. ust 1. pkt 1 - 3.)
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach.

Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu i encyklopedii multimedialnych, wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji.

Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
Doskonalenia umiejętności obsługi programu komputerowego Power Point

Wykorzystanie komputera podczas zajęć z uczniami.

Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji i środków audiowizualnych. (komputer, video, telewizja itp.). Wykorzystywanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych, słowników, encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych, Internetu.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie

Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego W trakcie trwania stażu.
Dokumentacja planu rozwoju zawodowego.

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7. ust 2. pkt 4.)

ZADANIA FORMY REALIZACJI, TERMINY I DOWODY REALIZACJI

Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma), udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami.

Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń, prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

W trakcie trwania stażu.
Notatki własne.

Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.

Niwelowanie zachowań opozycyjnych podczas prowadzenia zajęć indywidualnych, nawiązanie pozytywnego kontaktu z uczniem uczęszczającym na zajęcia. Rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami.

W trakcie trwania stażu. Notatki, wpisy w dzienniku.

Praca z dziećmi z trudnościami.

Opracowanie indywidualnych programów pracy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

W trakcie trwania stażu. Program pracy indywidualnej, zapisy w dzienniku.

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7. ust 2. pkt 7. )

ZADANIA FORMY REALIZACJI, TERMINY I DOWODY REALIZACJI

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie
prawa oświatowego
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach, gromadzenie podstawowych aktów prawnych, udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

W trakcie trwania stażu
Zbiór aktów prawnych, notatki, wykaz dokumentów.

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania placówki.
Analiza i aktualizacja dokumentacji szkolnej: statutu szkoły, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów, udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.

W trakcie trwania stażu.
Notatki z analizy dokumentów, zaświadczenia, zapisy w protokołach.

Przestrzeganie przepisów BHP Stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno – wychowawczej.

W trakcie trwania stażu. Stosowanie poznanych przepisów w praktyce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.