X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45230
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:mgr Joanna Błaszczyk

Stanowisko:nauczyciel przedszkola, języka angielskiego

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019

Data zakończenia stażu: 31.05.2022

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Posiadane kwalifikacje:

- magister filologii angielskiej
- licencjat pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
- kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki, plastyki i muzyki
- kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Cel główny:
 uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Cele szczegółowe:
 doskonalenie umiejętności zawodowych, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły,
 wzbogacanie i urozmaicanie własnego warsztatu pracy,
 wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy na szerszą skalę,
 realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 3 pkt 1
„Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się”

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego i wykorzystanie tej wiedzy w celu pomyślnego przebiegu stażu
• Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Sporządzenie projektu planu rozwoju zawodowego
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• Udział w szkoleniach dotyczących awansu
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia
• Wstępna analiza własnych umiejętności
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy własnej i pracy z dziećmi
3. Wykorzystywanie metod aktywizujących, nowatorskich pomysłów sprzyjających procesowi uczenia się
• Stosowanie metod aktywnych i innowacyjnych rozwiązań podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych
• Zastosowanie metody TPR podczas zajęć i zabaw prowadzonych w języku angielskim
• Zaplanowanie i realizacja z dziećmi projektów edukacyjnych
• Uczestniczenie w uroczystościach, imprezach, występach, konkursach i innych akcjach - rozwijanie zdolności językowych, plastycznych, recytatorskich i muzycznych dzieci
• Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącika językowego oraz plastycznego eksponującego różne techniki plastyczne stosowane przez przedszkolaków, wdrażanie wychowanków do wspólnego wykonywania gazetek okolicznościowych w klasie
• Odpowiedni dobór metod, form, zadań i ćwiczeń dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów
4. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, szkoleniach, kursach rozwijających umiejętności obsługi komputera, korzystania z programów multimedialnych i tablicy interaktywnej
• Studiowanie literatury tematycznej
• Prowadzenie teczki z materiałami uzyskanymi na szkoleniach w celu wykorzystania ich w swojej pracy
5. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy nauczyciela
• Wzbogacanie i uzupełnianie zestawu pomocy dydaktycznych potrzebnych do wykorzystania na zajęciach
• Zastosowanie wideoteki, płyt CD i DVD w pracy z dziećmi
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
• Wykorzystanie smartfonów, komputera i Internetu na zajęciach
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
• Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach
• Elektroniczne prowadzenie i redagowanie protokołów posiedzeń rady pedagogicznej

6. Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy przy pomocy techniki komputerowej
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera w tym dokumentacji pracy własnej i pracy z uczniami
• Opracowywanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, kart pracy, krzyżówek, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, ankiet, sprawozdań przy użyciu komputera
• Przygotowanie arkuszy obserwacji cech rozwojowych dzieci
• Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point
• Komunikowanie się z innymi nauczycielami, rodzicami poprzez e-maila
• Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowania różnego typu konkursów w każdym roku w trakcie trwania stażu
7. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy • Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do stosowania ciekawych rozwiązań metodycznych
• Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania
• Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z sieci, Internetu na potrzeby własnej pracy i pracy z uczniami okres stażu
- wykaz stron internetowych
- wykaz interesujących artykułów
8. Współpraca ze szkolnym e-koordynatorem działań w zakresie stosowania TIK
• Współpraca z e-koordynatorem oraz zespołem TIK w szkole
• Udział w organizowanych szkoleniach i spotkaniach z zakresu TIK

9.Współpraca z administratorem strony internetowej szkoły
• Aktualizowanie i modyfikowanie strony internetowej przedszkola poprzez:
- redagowanie artykułów z przeprowadzonych konkursów, wycieczek, imprez, akademii oraz innych uroczystości
- udostępnianie notek do umieszczania na stronie szkoły, gminy, w gazecie lokalnej
- przesyłanie zdjęć wykonanych w celu relacjonowania ważnych wydarzeń przedszkolnych
• Opracowanie i umieszczanie dokumentacji prowadzonych działań na stronie szkoły

§ 8 ust. 3 pkt 2
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli”
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli stażystów i kontraktowych
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, w tym stażystów i kontraktowych oraz dla nauczycieli przedszkola
• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• Aktywne uczestnictwo w WDN – prowadzenie szkoleń dla nauczycieli ( rady szkoleniowe, referaty, prezentacje)
• Rozwijanie współpracy z nauczycielami, wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych działań
• Praca w zespołach i komisjach szkolnych powołanych przez dyrektora szkoły
• Przekazanie do biblioteki ciekawych materiałów z pracy nauczyciela

3. Doskonalenie współpracy w Zespole Nauczycieli Przedszkola
• Pełnienie funkcji lidera zespołu wychowawczego
• Sporządzenie planu pracy, przydzielenie zadań, wybór programu, podręcznika, opracowanie niezbędnych dokumentów
• Aktywna współpraca z nauczycielami zespołu edukacji przedszkolnej
• Wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń z uwzględnieniem w pracy potrzeb rozwojowych dzieci
• Wspólne rozwiązywanie problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz podejmowanie decyzji dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Analiza nowości wydawniczych, omawianie ciekawych artykułów z czasopism metodycznych i Internetu
• Przygotowanie analizy z obserwacji cech rozwojowych dzieci
• Tworzenie scenariuszy uroczystości, imprez, przygotowanie konkursów, itp.
4. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy • Opracowanie i udostępnienie własnych materiałów dydaktycznych, wychowawczych, metodycznych oraz pomocy dydaktycznych nauczycielom
• Opublikowanie na portalu internetowym dla nauczycieli planu rozwoju zawodowego i innych ciekawych materiałów
5. Prowadzenie warsztatów z zakresu wychowania przedszkolnego • Wybór tematyki warsztatów we współpracy z nauczycielami przedszkola
• Włączenie do działań nauczycieli przedszkola, wspólne przygotowanie scenariusza zajęć, wdrożenie własnych, nowatorskich pomysłów
• Udział rodziców i nauczycieli w warsztatach
• Ewaluacja zajęć

§ 8 ust.2 pkt 3
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
1. Pełnienie funkcji wychowawcy
• Pełnienie funkcji wychowawcy przedszkola
• Pełnienie funkcji koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez obserwacje własne, rozmowy z dziećmi i rodzicami, wywiady, konsultacje
• Rozwijanie współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka: pedagogiem szkolnym, logopedą, psychologiem
• Kontynuowanie współpracy z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, wychowawcami klas, bibliotekarzem, koordynatorem do spraw bezpieczeństwa, opiekunem SU, opiekunem Klubu Europejskiego

2. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

• Wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
• Poszukiwanie nowych form współpracy z rodzicami
• Organizowanie zebrań z rodzicami (nowatorskie pomysły)
• Prowadzenie zajęć otwartych, imprez okolicznościowych dla rodziców
• Zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły, przedszkola
• Wdrażanie rodziców w organizację wyjazdów, wycieczek, uroczystości szkolnych, zbiórek charytatywnych i innych akcji
• Włączanie rodziców do udziału w warsztatach, konkursach przedszkolnych oraz występach dla dzieci
• Zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody
• Opieka nad dziećmi podczas wycieczek, wyjazdów, wyjść

3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci oraz kultywowanie tradycji
• Organizowanie/współorganizowanie konkursów:
- przedszkolnych,
-szkolnych,
-międzyszkolnych
• Przygotowanie cyklicznych imprez i uroczystości przedszkolnych (Dzień Przedszkolaka, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny itp.)
• Rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, przygotowywanie przedszkolaków do udziału w różnych konkursach, występach
• Zadbanie o zakup nagród dla uczestników – pozyskanie sponsorów na nagrody dla dzieci
• Rozwijanie zdolności dzieci i zainteresowań najbliższym środowiskiem oraz ojczystym krajem
• Organizowanie wyjazdów i wycieczek edukacyjno-krajoznawczych

4. Uwzględnianie w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów A) Praca z uczniem zdolnym
• Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, kształtowanie aktywności i kreatywności dzieci
• Rozwijanie i ukierunkowywanie zainteresowań uczniów chętnych do udziału w konkursach
• Motywowanie dzieci do pogłębiania wiedzy, zadawanie dodatkowych zadań
• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci zagadnienia, przygotowywanie gazetek tematycznych
• Dbanie o plastyczny wystrój przedszkola – włączenie do działań uczniów uzdolnionych plastycznie

B)Praca z uczniem mającym trudności w nauce
• Prowadzenie na zajęciach indywidualizacji nauczania
• Odpowiedni dobór metod nauczania oraz zadań i ćwiczeń dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów
• Wspomaganie dzieci z trudnościami edukacyjnymi poprzez prowadzenie zajęć wyrównujących braki w wiedzy i umiejętnościach
• Wspieranie dzieci posiadających różne deficyty, zwiększenie oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych okres stażu

5. Koordynowanie i organizacja akcji Narodowe Czytanie • Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
• Przygotowanie i przeprowadzenie wspólnie z bibliotekarzem kolejnych edycji NC w szkole
• Zapraszanie dyrektora szkoły, uczniów, przedstawicieli samorządu lokalnego i Rady Rodziców do wspólnego czytania

6. Poszerzanie zainteresowania literaturą, rozwój czytelnictwa • Promowanie czytelnictwa wśród dzieci
• Czytanie literatury dziecięcej przez nauczycieli, rodziców, bibliotekarza, uczniów szkoły i innych zaproszonych gości
• Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
• Założenie Przedszkolnego Klubu Czytających Rodzin

7. Wdrażanie uczniów do udziału w prace na rzecz innych
• Poszerzenie działań wychowawczych poprzez udział przedszkolaków w akcjach charytatywnych i zbiórkach np. „Góra Grosza”, zbiórka nakrętek plastikowych, zbiórka pluszowych misiów dla chorych dzieci itp.
• Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

8. Poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez realizację programów i projektów edukacyjnych
• Udział w programach, projektach i akcjach
ogólnopolskich np.:
- „Moje miasto bez elektrośmieci”
• Opracowanie i wdrożenie projektów własnych

9. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki
• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Pogłębianie współpracy z instytucjami na rzecz edukacji (ODN, wydawnictwa naukowe, biblioteki i inne)

10. Aktywna i systematyczna współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
• Współpraca z:
- przedstawicielami samorządu lokalnego
- instytucjami z terenu gminy
- fundacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy
• Własne poszukiwania – stworzenie spisu instytucji wspierających proces wychowawczych

11. Koordynowanie i realizacja kampanii edukacyjno – profilaktycznej
• Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi „Dopalaczom mówimy stop – wybieramy zdrowie”
• Udział w szkoleniach dla koordynatorów
• Opracowanie harmonogramu działań
• Realizacja kampanii według planu

12. Opieka nad SK PCK

• Pełnienie funkcji opiekuna SK PCK
• Opracowanie i wdrożenie planu pracy SK PCK
• Aktywizacja środowiska szkolnego i rodzinnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym
• Pomoc poprzez organizację/uczestnictwo w zbiórkach, akcjach charytatywnych oraz współpracę z różnymi instytucjami

13. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• Pełnienie funkcji lidera do spraw promocji przedszkola
• Rozpowszechnianie sukcesów i osiągnięć uczniów
• Redagowanie artykułów na stronę szkoły, gminy i prasy lokalnej
• Zapraszanie przedstawicieli samorządu lokalnego, rady gminy, rady rodziców na organizowane uroczystości

§ 8 ust. 2 pkt 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ”
1. Opracowanie i wdrożenie programów działań edukacyjnych
• Sporządzenie i realizacja:
- programu edukacji ekologicznej „Mały Ekolog”
- programu zajęć z języka angielskiego
• Realizacja założeń programowych podczas zajęć dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Ewaluacja wdrożonych programów

2. Opracowanie i wdrożenie projektu
• Sporządzenie i realizacja projektów np.:
- „Bezpieczny przedszkolak”
- „Kolorowy świat małych artystów”

§ 8 ust.2 pkt 4b
„Wykonanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej”

1. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli
• Pełnienie funkcji lidera zespołu wychowawczego nauczycieli Punktu Przedszkolnego
• Planowanie i koordynowanie realizacji zadań zespołu
• Systematyczna współpraca z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i innymi nauczycielami
• Redagowanie protokołów i sprawozdań na posiedzenie rady pedagogicznej

2. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu
• Aktywny udział w pracach komisji nadzorującej egzamin ósmoklasisty
• Realizacja zadań wynikających z procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

3.Pełnienie funkcji koordynatora projektu
• Pełnienie funkcji koordynatora projektów, np. Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
• Opracowanie i wdrożenie projektu własnego
• Ewaluacja wdrożonych działań

4. Pełnienie funkcji koordynatora wolontariatu
• Założenie Szkolnego Klubu Wolontariatu
• Pełnienie funkcji opiekuna SKW
• Opracowanie regulaminu oraz planu pracy SKW
• Organizowanie zbiórek i akcji charytatywnych, włączenie uczniów, rodziców i nauczycieli do udziału w działaniach
• Nawiązanie współpracy z fundacjami i instytucjami działającymi na rzecz potrzebujących

§ 8 ust.2 pkt 4d
„Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji”
1. Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty, rozwoju dziecka
• Analiza zebranej literatury dotyczącej tematu publikacji
• Udział w szkoleniach, warsztatach
• Opracowanie pracy i opublikowanie jej

Plan rozwoju ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi, które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu.

Opracowała: ..................................
podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji ...............................
................................

miejscowość, data
podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.