X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45146
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Katarzyna Przepaśniak
pedagog szkolny

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2020r.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE AWANSU ZAWODOWEGO
(według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(§ 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia)

Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły:

udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
samokształcenie- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi

Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy:

przygotowywanie pomocy/ środków dydaktycznych na zajęcia
opracowanie programów na zajęcia specjalistyczne
współpraca z innymi nauczycielami, wspólne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań:

koordynowanie prac Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
systematyczny udział w pracach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej
pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nadzorującego podczas egzaminów gimnazjalnych i egzaminu ósmoklasisty
prowadzenie kroniki szkolnej

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia)

Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem jako narzędziem pracy i internetem jako źródłem informacji:

samokształcenie
opracowanie dokumentacji pedagogicznej
opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych
opracowywanie dokumentacji awansu zawodowego

Uatrakcyjnianie metod pracy poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas zajęć:

korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych dla uczniów
przygotowywanie prezentacji na gazetkę szkolną o charakterze profilaktycznym i informacyjnym
wykorzystanie komputera podczas zajęć terapeutycznych

Wykorzystanie Internetu w pracy i w celu komunikowania się z innymi:

szkolenia i kursy e- leareningowe
elektroniczny kontakt z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia)

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami:

stała współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas, psychologiem szkolnym, logopedą, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych w klasach
udzielanie nauczycielom wskazówek do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wspieranie działalności dydaktyczno- wychowawczej nauczycieli stażystów:
pełnienie funkcji opiekuna stażu
pomoc w przygotowaniu dokumentacji
prowadzenie zajęć w obecności nauczycieli odbywających staż
hospitowanie lekcji, omawianie zajęć
udzielanie wskazówek i rad dotyczących pracy z uczniem

pomoc w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej stażu
projekty oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt 4 a rozporządzenia)

Opracowanie i wdrażanie programów zajęć specjalistycznych:

Indywidualnego Programu Rewalidacyjnego dla uczniów z zespołem aspergera, niedowidzeniem, niedosłyszeniem
Programu Zajęć Rozwijających Kompetencje Emocjonalno- Społeczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Programu Zajęć Korekcyjno- Kompensacyjnych
Programu Pracy z Uczniem Zdolnym
Program Innowacji Pedagogicznej „Poznaj mnie lepiej”

Współtworzenie i uaktualnianie Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4 c rozporządzenia)

Poszerzenie zakresu kwalifikacji dotyczących zajęć specjalistycznych:

studia podyplomowe- „Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu”
studia podyplomowe- „Surdopedagogika i Tyflopedagogika”

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym:

integracja uczniów szkoły z innymi placówkami oświatowymi- współorganizowanie występów z udziałem członków szkolnego kółka teatralnego
organizowanie spotkań integracyjnych z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej w Katowicach- przedstawienia i występy dla społeczności szkolnej
nawiązanie współpracy z Pałacem Młodzieży w Katowicach- koordynowanie udziału uczniów szkoły w cyklicznych zajęciach filmowych
współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych
angażowanie uczniów w zbiórki i akcje charytatywne („góra grosza”, „pomaganie przez odkręcanie”, „pomoc zwierzętom ze schroniska”, „szlachetna paczka”, „zbiórka odzieży używanej”, „ zbiórka makulatury”)

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami, samorządami lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt 4 e rozporządzenia)

Poradnictwo i pomoc psychologiczno- pedagogiczna:- prowadzenie indywidualnych spotkań- konsultacje dla rodziców i nauczycieli:

współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności w nauce wynikających z zaburzeń rozwojowych uczniów oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych
współpraca z rodzicami w zakresie minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych (porady i konsultacje, materiały informacyjne)

Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów:

rozpoznawanie sytuacji rodzinnej ucznia
diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole i klasie

kierowanie uczniów w razie potrzeby na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej

prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze
organizowanie warunków do realizacji zaleceń opinii PPP

Realizowanie działań wychowawczych zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyczno -Wychowawczym:

rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów

diagnozowanie poziomu agresji i przemocy w szkole oraz podejmowanie działań podnoszących świadomość uczniów na temat zjawiska agresji i przemocy

podnoszenie świadomości uczniów na temat zagrożeń współczesnego świata (bezpieczeństwo w Internecie, środki psychoaktywne- dopalacze, itp.)

podejmowanie działań wzmacniających poczucie bezpieczeństwa, radzenia sobie z poczuciem zagubienia i osamotnienia, stresem, fobią szkolną, lękiem
wsparcie i pomoc uczniom w ich problemach osobistych

promowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie uczniów do podejmowania aktywności, wysiłku fizycznego, wzmacnianie pasji sportowych, rozumienia i świadomości własnego ciała

Stała współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, działającymi na rzecz edukacji, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci:

Komenda Miejska Policji;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna;
Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

Współpraca z Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą „Nadzieja” oraz Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą „Wzrastanie” :

udział w spotkaniach zespołu ds. oceny wychowanka
sporządzanie opinii o wychowankach, będących uczniami szkoły

wskazania do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / na podstawie opinii i orzeczenia

rozmowy z uczniem, rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami
obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych

opracowanie niezbędnej dokumentacji
rozmowy dyscyplinujące, wychowawcze, kontrakty

wskazania do pracy, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami klas

wywiady, obserwacje, rozmowy z uczniami, rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, ankiety
obserwacja uczniów podczas przerw, w czasie zajęć, podczas wyjść, wyjazdów, rozmowy, pogadanki, kontrakty

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia)

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z pracą w szkole:

opis i analiza dwóch przypadków- zdiagnozowanie wybranych problemów dydaktycznych lub wychowawczych, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych (prognoza pozytywna/negatywna), efekty, wnioski

opis i analiza dwóch przypadków

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może ulec zmianie za zgodą dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.