X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45143
Przesłano:

Plan zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kaliszu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Aleksandry Szewczyk-Woźniak

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2017 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.

Kalisz, wrzesień 2017 r

WSTĘP

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przyrody w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu. Mam dodatkowo kwalifikacje do nauczania przedmiotów takich jak w-f, języka angielskiego w klasach młodszych. Posiadam piętnastoletni staż pracy.
Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Zamierzam doskonalić nadal swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi efektywniej oddziaływać na uczniów, rozwijać wśród nich szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizowała powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393), a w szczególności następujące punkty:

• § 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
• § 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• § 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

• § 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
• § 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
• § 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
• § 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy, a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji Efekty
1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
• Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach. Wrzesień 2017r. Wniosek o rozpoczęcie stażu  Znajomość prawa oświatowego i procedur związanych z awansem

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2017r.
Okres stażu.
Maj 2020r.
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie
 Odpowiednio przygotowany plan rozwoju zawodowego
3. Opracowanie kryteriów systemu oceniania.
Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych.
• Zapoznanie z kryteriami oceniania uczniów i stosowanie ich na lekcji.
• Zapoznanie uczniów z wymogami edukacyjnymi.
Wrzesień 2017r.
Wrzesień 2018r.
Wrzesień 2019r.
Tablica informacyjna, kryteria systemu oceniania.
 Znajomość, świadomość przez uczniów kryteriów i wymagań z przyrody
4. Praca z uczniem zdolnym.
• Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w konkursach międzyszkolnych na zajęciach pozalekcyjnych.
Okres stażu.
Potwierdzenia osiągnięć uczniów, sprawozdania z zawodów.
 Rozwijanie pasji, zainteresowań przyrodniczych uczniów
5. Wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z przyrody „Ekologia w Piwonicach”
• Szkolenie uczniów.
• Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć koła przyrodniczego
Rok szkolny 2017-2020
Dzienniki zajęć,
Sprawozdanie.
 Wzrost świadomości ekologicznej uczniów, rodziców oraz społeczności lokalnej
6. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć.
• Organizacja wspólnie z innymi nauczycielami uroczystości oraz konkursów szkolnych miedzy innymi „Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia”
Okres stażu.
Opracowanie regulaminów, plakatów, terminarzy, dyplomów.
 Współpracowanie z innymi nauczycielami na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów np. z matematyki
7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje).
• Udział w szkoleniowych
Radach Pedagogicznych
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
Potwierdzenie dyrektora
 Poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
 Podniesienie jakości pracy szkoły
8. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.
• Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych
Okres stażu
Wykaz bibliografii
 Wprowadzenie udoskonaleń, poszerzanie bazy metod, korzystanie z nowości w toku pracy
9. Stosowanie różnorodnych metod pracy.
Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
• Wprowadzenie innowacji pedagogicznej pt. „Radosna tęcza –arteterapia dla klas 4a”
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze, zdjęcia
 Poprawa jakości życia uczniów poprzez wykorzystanie sztuki w aktywności twórczej w sytuacjach terapeutycznych

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji Efekty

1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
• Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.
• Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć uczniów.
• Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp.
Na bieżąco.
Na bieżąco.
Rok szkolny 2017/2018
2018/2019 2019/2020 Płyty, wydruki, testy, sprawozdania, konspekty, itp.
Prawidłowe i profesjonalne korzystanie z technologii informatycznej w celu podniesienia jakości pracy szkoły
2. Wykorzystanie internetu.
• Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
• Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
• Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących imprez typu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki.
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz publikowanie innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.
Cały okres stażu.
Na bieżąco.
Na bieżąco przez okres stażu.
Październik,
listopad/grudzień 2017.
Potwierdzenia, opracowane materiały, wykazy stron internetowych oraz wydruki ze szkolnej strony internetowej.
Umiejętne wykorzystanie zasobów Internetu do pracy w szkole
3 Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy.
• Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera
Okres stażu
Zaświadczenia, dokumentacja
Sprawniejsze posługiwanie się technologią informatyczną na lekcjach i w codziennej pracy w szkole

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji Efekty

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
• Prowadzenie zajęć otwartych z przyrody i edukacji wczesnoszkolnej dla nauczycieli
• Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.
• Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.
Dwa razy w okresie stażu.
Na bieżąco w okresie stażu.
Na bieżąco w okresie stażu.
Scenariusze, konspekty,
potwierdzenia Dyrektora Szkoły.
Notatki ze spotkań,
potwierdzenia odbytych spotkań w danym gronie.
Poglądowe materiały.
Materiały w formie zapisów elektronicznych i poglądowe wydruki danych opracowań Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności innych nauczycieli o własne doświadczenia
2 Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych.
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach Rady
Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zapisy w księdze protokołów
Podniesienie jakości pracy Rady Pedagogicznej

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji Efekty

1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu.
• Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu z zajęć dodatkowych z przyrody pt. „Zostań młodym ekologiem z Piwonic”
Rok szkolny
2017/2020
Program
Zachowania proekologiczne uczniów na rzecz ochrony środowiska w najbliższej okolicy, regionie
2. Współpraca z rodzicami uczniów
• Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne.
Konsultacje z rodzicami.
Dni otwarte szkoły.
Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Skuteczna współpraca z rodzicami nastawiona na pomoc dziecku.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji Efekty

1. Organizacja wycieczek i imprez szkolnych
• Współorganizacja wycieczek szkolnych, w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.
• Współorganizacja i organizacja imprez szkolnych przydzielonych na dany rok przez dyrektora
W trakcie stażu zgodnie z planem pracy w danym roku szkolnym.
W okresie stażu.
Potwierdzenia Dyrektora.
Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek.
Integracja uczniów
Poznanie najbliższego regionu.
Udział w życiu kulturalnym miasta.
Nauka w czasie zajęć terenowych.
2. Organizacja konkursów i turniejów przyrodniczych: szkolnych i międzyszkolnych.
• Organizacja konkursów przyrodniczych
 Szkolnych
 Międzyszkolnych
Okres stażu.
Potwierdzenia Dyrektora.
Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, dyplomy.
Rozwijanie zainteresowań uczniów
Stwarzanie okazji do oceny własnych umiejętności, współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji
3. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.
• Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.
• Organizowanie pomocy.
Na bieżąco w czasie trwania stażu.
Notatki, zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzone rozmowy z wychowawcami klas, uczestnictwo w spotkaniach zespołu wychowawców klas.
Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów i trudności indywidualnych
4 Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi.
• Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki
Okres stażu
Opis i analiza zdobytej wiedzy
Podniesienie jakości pracy szkoły
5 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia Podniesienie własnych kompetencji zawodowych i kwalifikacji

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji Efekty

1. Współpraca ze strukturami samorządowymi.
• Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze przyrodniczo-ekologicznym
Cały okres stażu.
Dokumentacja z imprez, zdjęcia, materiały z prasy itp.
Tworzenie pozytywnej opinii o szkole w środowisku lokalnym
2. Współpraca z Policją
• Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat „ Bezpieczeństwa w drodze do szkoły i powrotu”. Rok szkolny 2017-2020
Potwierdzenie Dyrektora.
Szkoły, pisma skierowane do Policji, zapisy tematów lekcyjnych. Wzrost wiedzy i kompetencji uczniów na temat bezpieczeństwa
3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
• Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym
W trakcie stażu.
Zaświadczenia,
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Opieka nad uczniami potrzebującymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4. Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.
• Współorganizowanie akcji: WOŚP, Sprzątanie Świata, Owoce w szkole itp
2017/2020
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, dyplomy, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Działanie nauczycieli jednym frontem w celu upowszechniania działań profilaktycznych i charytatywnych
5. Współpraca ze służbą zdrowia.
• Zaproszenie przedstawiciela służby zdrowia na spotkanie z dziećmi i poświęcone zdrowiu i udzielaniu pierwszej pomocy
Rok szkolny 2017/2020
Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Wzrost świadomości uczniów jak należy dbać o zdrowie

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji Efekty
1. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych uczniów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. • Rozmowy z rodzicami, uczniami, pedagogiem szkolnym,
• Wywiad środowiskowy, Według potrzeb

Notatki z rozmów, spostrzeżenia Pomoc uczniom w rozwiazywaniu trudności szkolnych
2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
• Studiowanie literatury fachowej, szkolenia dotyczące problemów wychowawczych, analiza potrzeb w zespołach nauczycieli.
W trakcie stażu
Lista przeczytanych lektur, zaświadczenia, protokoły spotkań.
Zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie zwiększania ich wiedzy i umiejętności
3 Diagnoza i ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów i jej wykorzystanie w planowaniu dalszej pracy. • Testy, sprawdziany, projekty, prezentacje multimedialne,
• Analiza,
• Wnioskowanie.
Na rozpoczęcie i na koniec roku,
Testy, sprawdziany, sprawozdanie, wnioski.
Poznanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów
Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb
4 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
• Indywidualizacja na lekcjach (różne poziomy sprawdzianów, różne formy i metody pracy)
Podczas wszystkich zajęć w roku.
Sprawdziany, karty pracy, zaświadczenia ukończonych szkoleń, dziennik prowadzonych zajęć w ramach KN.
Indywidualna pomoc uczniom

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących zadań i form ich realizacji czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.